Evaluatie GSD over ambtelijke evaluatie Psy-Fi 2016

Op 23 december jongstleden heeft de gemeente Leeuwarden een evaluatie gepubliceerd over het festival Psy-Fi dat gehouden is in de Groene Ster in augustus/september 2016. GSD heeft deze evaluatie bij de gemeente opgevraagd en het bestaan hiervan gemeld op haar site (zie hier). Hierbij is aangegeven dat GSD de ambtelijke evaluatie zou doornemen om deze vervolgens te voorzien van commentaar. Dat is inmiddels gebeurd.

Onderaan staan de links welke toegang geven tot betreffende documenten.

Een korte (algemene) samenvatting/indruk:

 • De evaluatie lijkt te zijn opgemaakt n.a.v. een plenaire meeting met een klein aantal betrokkenen van de zijde van de gemeente én de organisatieleiding van het festival. Uit de formuleringen van geconstateerde feiten die aandacht behoeven of in de toekomst anders moeten worden aangepakt, lijkt het evaluatieverslag niet te zijn geschreven door een ingewijde ter zake kundige m.b.t. de uitvoerings-, toezicht- of handhavingsaspecten rond het festival. De verschillende onderwerpen worden te vaag en onsamenhangend beschreven en ontberen causale verbanden.
 • De adressering van de evaluatie is onbekend. Vermoed wordt dat de evaluatie slechts intern het ambtenarenapparaat van de gemeente Leeuwarden zal circuleren.
 • De aangedragen verbeterpunten geven zelden een houvast om daadwerkelijk verbeteringen te kunnen concretiseren.
 • Verbeterpunten zijn vrijblijvend en niet voorzien van actienemers (wie doet nu wat of gaat wat doen?).
 • Een aantal onderwerpen wordt niet benoemd of zelfs gebagatelliseerd. Dat zou erop kunnen wijzen dat niet alle gemeentelijke disciplines een rechtstreeks aandeel hebben geleverd aan dit verslag. In 2015 is er tijdens het Psy-Fi festival dat jaar veel misgegaan, wat de aandacht van de gemeenteraad heeft gewekt en aanleiding vormde voor een zeer uitgebreide interdisciplinaire evaluatie (zie hier). Voorbeelden van onderwerpen die in onderhavige evaluatie (2016) onderbelicht zijn, zijn:
  • schade aan het terrein en nazorg
  • geluidsproductie buiten ontheffingstijden
  • het gebruik van terrein (bijv. parkeren van voertuigen buiten toegewezen parkeerplaatsen; het niet uitvoeren van het faseplan)
  • uitvoering draaiboek versus werkelijkheid
  • toezicht en handhavingsaspecten op het festivalterrein
  • oneigenlijk gebruik van bosschages en verwijdering vegetatie
  • oneigenlijke preventieve maatregelen genomen door gemeente ter voorkoming van overtreding ecologische voorwaarden (bijvoorbeeld wegmaaien van uit te rasteren gebieden waardoor hetgeen eigenlijk beschermd had moeten worden er juist niet meer is!)
 • Van een aantal aandachtspunten wordt gezegd dat het beter geregeld zou moeten worden, of bijsturing o.i.d. behoeft. Maar hierbij blijkt nog wel eens dat het betreffende punt in de vergunning wel degelijk goed is aangegeven, maar dat men óf niet op de hoogte is van betreffende bepalingen uit de vergunning, óf deze simpelweg heeft genegeerd (en waarop dus ook niet is gehandhaafd).
Algemene conclusie GSD:

Het betreffende evaluatierapport is – in tegenstelling tot de versie uit 2015 – een onbruikbaar document om ingezet te worden als leidraad voor verbeteringen bij toekomstige festivals in de Groene Ster, in het bijzonder het Psy-Fi festival. Het lijkt eerder te zijn opgemaakt vanuit een protocollaire verplichting (dus om in elk geval schijnbaar aan de regels te voldoen) om daarna waarschijnlijk te belanden in het archief in plaats van  te dienen als toekomstig naslagwerk (voor zover het hiervoor geschikt kan worden geacht).

Betrokken documenten:

Winterse taferelen in de Groene Ster

Niet vaak ligt de Groene (of liever de Witte) Ster er zo bij als vandaag. De vele plaatjes die GSD ontvangt of zelf maakt betreffen vaak alleen maar de ellende in de natuur die je aantreft na een groot evenement in het Groene Ster gebied. Vandaag geen enkel spoor hiervan. Ze zijn er wel degelijk maar zijn nu even met een witte laag rijp gecamoufleerd. Hoewel… toch eentje:

20170118_114514

Wat ook opvalt is de rust en stilte. Geen machines van loonbedrijven of gemeente die onderhoud plegen aan het park, of het festivalbestendiger proberen te maken dan wel de schade van een meerdaags festival nog aan het herstellen zijn. Prachtig voor even……

Een korte sfeerimpressie:

PvdA vraagt opheldering over Leeuwarder schaapskudde

Door de stormlopende petitie voor het behoud van de Leeuwarder schaapskudde van Sam Westra – die het veld moet ruimen vanwege een onbegrijpelijke aanbestedingstender van de gemeente Leeuwarden – en de vele artikelen in diverse media over zijn gedwongen vertrek, heeft de PvdA fractie van Leeuwarden toch maar eens een aantal vragen gesteld aan het college hoe dit nu zomaar kan.

Ook GSD heeft deze bijzonder merkwaardige en beschamende handelwijze van de gemeente Leeuwarden gisteren aan de orde gesteld. Zie hier.

De vragen die de PvdA fractie stelde aan haar bestuurscollege kunt u hier vinden.

Schaapherder dupe van gemeentelijk aanbestedingsbeleid

Stadsschaapherder Sam Westra is per 1 februari aanstaande z’n baan kwijt. De gemeente Leeuwarden heeft dan de grond verpacht aan een ander. Grond die zich voornamelijk bevindt in en rond de Groene Ster. De gemeente Leeuwarden gunt de klus de komende vier jaar aan een schaapherder uit Tjalleberd, die ook kuddes heeft rondlopen in Meppel, Drachten, Katlijk, Elsloo en het Fochteloerveen.

Westra, een kleine zelfstandige ondernemer, is samen met z’n drie honden al jaren een vertrouwd gezicht in Camminghaburen en de Groene Ster in het bijzonder. Hij doet het werk al een jaar of vijftien, vanaf dat hij bij een stichting begon tot hij de officiële schaapherder werd van Leeuwarden. Die functie hoort in het maaibeleid van de stad: de grazende dieren moeten in het weidegebied rond Cammingaburen (zo’n 25 hectare) zorgen voor variatie.

Samen met zijn dik 200 schapen heeft Westra ervoor gezorgd dat het gebied ecologisch rijker is geworden. In al die jaren heeft hij zich met hart en ziel ingezet. Veel omwonenden reageren erg positief over zijn inzet en toewijding. Hij is met zijn kudde een karakteristiek beeld rond de Groene Ster.

Maar de marktwerking en het aanbestedingsbeleid van de gemeente Leeuwarden heeft dit vertrouwde beeld uiteindelijk de nek omgedraaid. Louter commerciële belangen – welke ook domineren bij het evenementenbeleid in de Groene Ster – voeren helaas weer eens de boventoon bij deze gemeente.

Een pakkende column hierover schreef Jantien de Boer in de Leeuwarder Courant. Lees hier haar column.

Aukje Hiemstra is een petitie gestart onder de noemer “Herder Sam Westra moet in Leeuwarden blijven!!” GSD steunt deze actie van harte. Klik op de link voor deze petitie.

Afsluiting Groene Ster door festivals tijdens zomervakanties

In een vorige berichtgeving heeft GSD uiteengezet dat de Groene Ster tijdens de zomervakantie vrijwel geheel in teken staat van het Psy-Fi festival. Er geldt een totale afsluiting van de Groene Ster van twee weken, en een gedeeltelijke afsluiting gedurende de week voor en de week na de totale afsluiting. Een totale periode van vier weken dus! Klik voor details en overzichten op het eerdere bericht hierover. Bij zowel de basis- als middelbare scholen valt, op slechts één weekje na, de gehele zomervakantie in de Psy-Fi festivalperiode.

Het was GSD niet eerder opgevallen, maar nu blijkt het andere festival dat ook gehouden wordt in de Groene Ster, het festival Welcome to the Village (WttV), slechts één enkele week vóór de aanvang van de opbouwfase van het Psy-Fi festival te zijn gepland. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren, toen tussen beide festivals ongeveer één maand ruimte zat. Het onderstaand overzicht laat zelfs zien dat in 2017 die ruimte in de praktijk amper nog maar vijf dagen zal betreffen.

Voor WttV zal een vergunning voor 15 dagen worden afgegeven waarbij het feitelijke festival voor bezoekers slechts drie dagen duurt. Daarvoor en daarna zitten 6 dagen voor respectievelijk op- en afbouw. Er wordt dus met slechts een halve week nasleep ‘gerekend’ voor schadeherstel e.d. Dit is zeer krap bemeten en sterk afhankelijk van de weersituatie van dat moment.

Uitgaande van voorgaande edities van WttV zal het ‘bezette’ gebied er waarschijnlijk als volgt uitzien:

In tegenstelling tot Psy-Fi geldt voor WttV geen totale afsluiting, echter rond podia zal tijdens de op- en afbouwfase wél sprake zijn van afsluiting, en tijdens het eigenlijke festival zal het WttV-terrein volledig zijn afgesloten.

Al met al zullen de (reguliere) bezoekers, omwonenden en recreanten worden geconfronteerd met een beperkte tot volledige afsluiting van de Groene Ster gedurende vrijwel de gehele zomervakantie!

Tijdens hoorzittingen, rechtszaken en gesprekken met bestuurders heeft GSD in het verleden geregeld de afsluiting van de Groene Ster aan de orde gesteld. De gemeente Leeuwarden (inclusief college en raad) moet zich inmiddels bewust zijn van het feit dat omwonenden en recreanten het ‘bijzonder vervelend vinden’ (eufemistisch uitgedrukt natuurlijk) dat tijdens zomervakanties, vooral bij mooi strandweer, hen de toegang tot de Groene Ster, door toedoen van commerciële festivals, wordt belemmerd en zelfs geheel onthouden.

Het seizoen 2017 zal deze afsluitingskwestie nog eens verergeren.

Provincie geeft tonnen subsidie aan festivals

Bron: Omrop Fryslân

Negen Friese festivals krijgen subsidie van de provincie, voor dit jaar en volgend jaar. Vijf festivals krijgen allemaal een ton. Dat zijn Explore the North, Welcome to the Village, het Fries Straatfestival, het festival Simmerdeis en het Oranjewoudfestival. Andere evenementen krijgen subsidies tussen de 30.000 en de 90.000 euro.

De provincie heeft gekeken naar de kwaliteit van de festivals en naar wat het publiek er aan heeft. Op grond daarvan is besloten welke festivals wel en niet geld krijgen.

In het geval van de Groene Ster gaat het over het festival Welcome to the Village dat op 21, 22 en 23 juli 2017 wordt gehouden.

Ambtelijke evaluatie festival Psy-Fi 2016

Op 23 december 2016 heeft GSD van de gemeente Leeuwarden een ambtelijke evaluatie over het festival Psy-Fi 2016 mogen ontvangen. GSD heeft ruim een maand daarvóór hierom verzocht en deze uiteindelijk gekregen.

Na het echec van Psy-Fi 2015 heeft op verzoek van de gemeenteraad destijds een erg uitgebreide evaluatie plaatsgevonden. Het is duidelijk dat de thans voorliggende evaluatie een duidelijk meer afgeslankte vorm is t.o.v. de 2015-versie en dat deze enkel bedoeld lijkt voor intern gebruik binnen het ambtenarenapparaat van de gemeente. Het is ons dus (nog) niet duidelijk in hoeverre de Raad, zoals dit wel in 2015 het geval was, kennis heeft genomen van dit laatste evaluatieverslag.

GSD zal deze evaluatie op korte termijn op de website plaatsen tezamen met een appreciatie wat zij vindt van de bevindingen, ervaringen en verbetervoorstellen die de gemeente in haar evaluatie beschrijft en aandraagt.

Leeuwarden zet Groene Ster in vrijwel gehele zomervakantie op slot

Hoewel vanuit de gemeente Leeuwarden formeel nog niets bekend is gemaakt met betrekking tot een vergunningsaanvraag voor de Psy-Fi- editie 2017, wordt al enige maanden via de website van de festivalorganisatie (www.psy-fi.nl) aangegeven dat het evenement plaats gaat vinden van 16 augustus tot 20 augustus 2017. De kaartverkoop is al eind november 2016 van start gegaan.

Uitgaande van scenario’s in voorgaande jaren en de bepalingen die zijn neergelegd in de in 2015 uitgegeven aanvullende omgevingsvergunning* (die speciaal voor de drie meerdaagse festivals in de Groene Ster is opgemaakt) zal een evenementenvergunning worden afgegeven voor 28 aaneensluitende dagen (dit is de tijd voor op- en afbouwfase en het festival zelf). De eventuele tijd nadien die gemoeid kan zijn met overlast als gevolg van werkzaamheden om de schade aan de natuur te herstellen, is hierbij niet in beschouwing genomen.

Het plaatje hoe de Groene Ster in het teken van Psy-Fi activiteiten zal staan in relatie tot de zomervakantie, ziet er als volgt uit:

Het plaatje toont duidelijk aan dat de gedeeltelijke (1 week vóór en na gehele afsluiting) en algehele afsluiting (2 weken) volledig in de bouwvakvakantie vallen en op een ruime week na ook in de schoolvakanties.

De gedeeltelijke afsluiting betekent in de praktijk dat de zwemstrandjes en de bijbehorende zonneweiden niet bruikbaar zijn voor dagrecreatie. Dit komt door de aard en het type festival dat Psy-Fi nu eenmaal is. Het Psy-Fi festival kenmerkt zich door de zelf ontworpen en gebouwde podia waarbij het gebruik van groot en zwaar materieel tijdens op- en afbouwactiviteiten aan de orde is. De natuur wordt stevig ‘gebruikt’ door de vele gaten die in het terrein worden geboord, verwijdering van vegetatie, de vele voertuigen (busjes, campers, personenvoertuigen, catering, etc.) die op de grasweiden rijden en parkeren, de vele tenten die daar worden opgetuigd, etc. De impact op de natuur is evenwel groter naarmate er rond de festivalperiode sprake is van regenbuien. Met het herstel van de natuur is in de meest gunstige situatie 6 weken gemoeid. De praktijk heeft in 2015 echter aangetoond dat maar liefst 9 maanden van herstel noodzakelijk waren. Nota bene vlak vóór het volgende Psy-Fi festival in 2016!

Totale en gedeeltelijke afsluiting Psy-Fi festival

De andere twee meerdaagse festivals (Promised Land en Welcome to the Village) hebben een aanzienlijk mindere impact op het terrein dan het Psy-Fi festival. Niet alleen omdat de bezoekersaantallen lager zijn, maar ook omdat de overlast van kortere duur is, hooguit 2 weken van begin tot eind, en vooral gebruik wordt gemaakt van prefab podia. Daarbij vinden deze twee festivals ook niet plaats tijdens school/zomervakanties en is van een totale afsluiting van de Groene Ster geen sprake. Een aantal strandjes blijft voor het publiek normaal toegankelijk.

* De stichting GSD heeft nog een bestuursrechtelijke bodemprocedure lopen tegen betreffende omgevingsvergunning.

Informerende brief aan de raad inzake evenementen

Het college van B&W gemeente Leeuwarden heeft de gemeenteraad een brief voorgelegd m.b.t. het voorgenomen evenementenbeleid. Deze brief moet nog ter behandeling worden geagendeerd.

Het voorstel van het college gaat over:

 • Subsidies voor bepaalde evenementen
 • Investeringen voor locaties en crowd management
 • Aanpassing van de beleidsregel geluid, in het bijzonder voor de Groene Ster
 • Een APV aanpassing m.b.t. weigeringsgronden voor een evenementenaanvraag
 • Verhogingen van leges en precario gelden
 • Overige zaken.

In het oog springend is met name het voorstel voor de aanpassing/herijking inzake de beleidsregel geluid voor o.a. de meerdaagse festivals in de Groene Ster. Men wil de eindtijden voor de vrijdagen, zaterdagen, 3 donderdagen per jaar en de dagen voorafgaande aan een vrije dag met 1 uur “terugbrengen” naar 02:00 uur. Hierbij geldt dat tot aan 01:00 uur de geluidsnorm 70/75 dB(A) geldt en tussen 01:00 uur en 02:00 uur 50/55 dB(A). Voor de overige dagen geldt een eindtijd van 23:00 uur.

Voor de festivals Promised Land en Welcome to the Village (WttV) gold in het verleden een eindtijd van 03:00 uur, dus hier klopt dat “terugbrengen met 1 uur” wel, echter voor het Psy-Fi festival was de eindtijd (afgedwongen door een gerechtelijke uitspraak) vastgesteld op 01:00 uur. Voor het extra langdurige Psy-Fi betekent dit voorstel dus juist een vermeerdering met 1 uur…

De hantering van verschillende eindtijden tussen de drie festivals (Promised Land en WttV versus Psy-Fi) motiveerde de gemeente altijd met het feit dat Psy-Fi een 5 daags festival is en dat de andere twee slechts 1 weekeinde duren. Valt deze argumentatie nu ineens weg bij dit nieuwe voorstel? En hoe rijmt het college dit voorstel met haar eigen stelling dat de uitspraken van de bestuursrechter m.b.t. de eindtijden van het Psy-Fi festival ook voor de toekomst gerespecteerd dienen te worden?

Klik hier voor de brief van het college aan de raad.