Limburgs festival lijkt veel op festivals Groene Ster

Het Limburgse festival Solar toont opvallend veel gelijkenissen met de meerdaagse festivals die jaarlijks in de Groene Ster worden gehouden. Het gaat hierbij niet alleen om het inhoudelijke karakter van het festival, maar ook om de ‘strijd’ die omwonenden voeren met hun gemeente als het gaat om de geluidsoverlast van meerdaagse festivals.

Solar is een 4-daags (dance)festival dat gehouden wordt in recreatiegebied de Weerd (Maasplassen) nabij Roermond. Al vanaf 2015 zijn omwonenden van dat gebied verwikkeld in procedures met de gemeente. De inhoudelijke geschilpunten die de kern vormen van de strijd tussen omwonenden en gemeente Roermond, zijn vrijwel exact dezelfde als de situatie tussen de omwonenden van de Groene Ster, in het bijzonder de Stichting Groene Ster Duurzaam!, en de gemeente Leeuwarden.

Zelfs de wijze en afhandeling van het opleggen van hoge dwangsommen (boetes) vanwege drastische overschrijdingen van geluidsnormen, verliepen in Roermond identiek aan wat gebeurde met het festival Psy-Fi in Leeuwarden: namelijk eerst hoge dwangsommen (> € 10.000,-) opleggen voor overtredingen , die echter vervolgens weer teniet werden verklaard door bestuurlijk ingrijpen van de burgemeester. Zie ook berichtgeving uit de Metro van 7 augustus 2016: Roermond eist 10.000 euro van Solar Weekend Festival.

Gisteren (21 april 2017) heeft de rechter uitspraak gedaan tussen de partijen. De omwonenden worden door de rechter voor een groot deel in hun gelijk gesteld. Kort samengevat komt het neer op de wijze van geluidsmetingen door toezichthouders van de gemeente. De gemeente hanteert namelijk een meetinterval van 5 minuten waardoor te hoge pieken van het geluid eenvoudig kunnen worden afgeroomd met lagere geluidsniveaus (=uitmiddelen). Dit geeft een verdoezeld en vertekend beeld wanneer sprake is van daadwerkelijke overschrijdingen van geluidsniveaus.

De 1-minuutsmetingen daarentegen geven wel een goed en representatief beeld van de werkelijke geluidproductie, waarbij manipulaties om het gemiddelde niveau op een misleidende wijze lager te krijgen, zoveel mogelijk worden voorkomen. In Leeuwarden wordt door GSD een vergelijkbare strijd gevoerd (op dit moment is het wachten op een gerechtelijke uitspraak n.a.v. een bodemprocedure tegen de gemeente Leeuwarden). De Limburgse rechtbank heeft inmiddels de 1-minuutsmeting verordonneert als handhavingsmethodiek door de gemeente, dit overigens geheel en al in lijn met wat zowel de StAB als de vakliteratuur adviseert. Nu Leeuwarden nog…

Een ander element is de eindtijd van festivals. Analoog aan de bodemprocedure hier in Leeuwarden ligt ook dit onderwerp in Roermond onder vuur. De Limburgse rechter constateert dat de gemeente Roermond onvoldoende motiveert hoe ze tot een eindtijd van 02:30 uur komt en stelt de omwonenden daarom in het gelijk. De Limburgse rechter constateert ook dat dit beter in lijn moet worden gebracht met eindtijden van 00:00 uur en 23:00 uur voor resp. weekeind- en doordeweeks avonden. Ook dit is geheel en al in lijn met wat de vakliteratuur adviseert.

Vermeldenswaardig is nog de gelijkenis voor wat betreft de maximale geluidsbelasting op de buitengevel en de gevolgen hiervan voor de verstaanbaarheid en slaapverstoring binnenshuis, in relatie tot de mate van isolatie van woningen. Met bijvoorbeeld slecht geïsoleerde (doorgaans oude) woningen wordt onvoldoende rekening gehouden. Ook in Leeuwarden is dit een strijdpunt.

Leeuwarden moet nog wachten op een uitspraak van de rechter over nagenoeg dezelfde onderwerpen zoals die aan bod zijn geweest in de Limburgse kwestie (klik hier voor berichtgeving hierover).

Het bovenstaande is afkomstig van een tweetal recente artikelen uit de ‘De Limburger’:

Zienswijze evenementenvergunning Promised Land 2017

GSD heeft een zogenaamde ‘zienswijze’ ingediend n.a.v. een aanvraag voor een evenementenvergunning voor het festival Promised Land 2017. Een zienswijze is een reactie op voorgenomen besluiten of plannen van de gemeente. In dit geval gaat het om een (nog) af te geven evenementenvergunning voor het festival Promised Land.

De inhoud van de GSD-zienswijze, gericht aan de burgemeester en het college, is als volgt:

Dames en heren,

ten eerste moet opgemerkt worden dat het, mede door slecht kopieerwerk van de zijde van de gemeente, onmogelijk bleek om op eenvoudige wijze volledige inzage in de aanvraag te verkrijgen. Ik heb daarover zonder succes mijn beklag gedaan.

De hiernavolgende zienswijze legt 4 kernpunten aan u voor.

1) Vergunde tijden op- en afbouwwerkzaamheden

 In 2016 is door de gemeente vastgesteld (gewijzigde omgevingsvergunning 10 mei 2016, zie o.a. evenementenvergunning 11011497) dat bij meerdaagse festivals in de Groene Ster de tijden van op- en afbouwwerkzaamheden zijn beperkt tot 21:00 uur als (dagelijkse) eindtijd. De organisatieleiding wil dit nu oprekken tot 23:59 uur.

 • Verzocht wordt het beleid van vorig jaar ten aanzien van de op- en afbouwwerkzaamheden, te weten een eindtijd van 21:00 uur, te handhaven.

2) Ontvlechting evenementenvergunning

Er wordt een aanvraag voor één evenementenvergunning met geluidsontheffing aangevraagd terwijl er sprake is van twee evenementen (en wellicht drie), die elk zich op een eigen, unieke wijze profileren naar het publiek: zoals met een eigen website, zelfstandige externe publicatie/reclame, een andersoortige naamsbekendheid, een heel ander karakter van festival, gebruik van terrein en zelfs eigen kaartverkoop. Sprake is van een ‘Open Air Groene Ster’-festival op 9 juni 2017, en een ‘Promised Land’-festival op 10 en 11 juni 2017. Een vierde dag (op 8 juni 2017) staat in het teken van een gratis kennismaking voor omwonenden. De opzet en omvang van dit laatste evenement blijft volstrekt onduidelijk.

 • Verzocht wordt om de evenementen te scheiden door voor elk van de drie evenementen een eigen vergunning uit te geven. Hiermee wordt voorkomen dat bij eventuele (rechts)procedures festivals door elkaar worden gehaald of op één hoop worden geveegd.

3) Gebruik grondpenetrerende middelen

In het draaiboek behorende tot de aanvraag wordt melding gemaakt van de gebruikmaking van  stalen en houten grondankers voor tenten en het aanbrengen van palen in de grond t.b.v. signing, decor of priklicht lijnen. In het geval dat dat plaatsvindt op kritieke locaties, zoals gebieden waar een drainage is aangelegd, wordt het loonbedrijf X ingeschakeld, waarvan beweerd wordt dat zij bekend is met het gebied en in het bijzonder met de ligging van de drainage die bedrijf X zelf zou hebben aangelegd.

Bij de aanvraag van het festival Psy-Fi 2016 is een vrijwel identieke zienswijze over dit onderwerp ingediend. De gemeente Leeuwarden heeft als reactie hierop in de evenementenvergunning een werkwijze voorgeschreven die garanties zou bieden ter voorkoming van schade aan het drainagestelsel. Deze in de vergunning voorgeschreven werkwijze is destijds echter niet gevolgd. De feitelijke aanpak van toen is identiek aan de werkwijze zoals nu voorgesteld wordt in het draaiboek van Promised Land 2017. Inmiddels is gebleken dat een dergelijke aanpak niet werkt en ook geen enkele garantie biedt tegen schade aan de drainage. Sterker nog, de hier bekritiseerde aanpak heeft destijds juist geleid tot schade aan het drainagesysteem.

Bedrijf X heeft de drainagewerkzaamheden in 2016 uitbesteed aan een gespecialiseerd bedrijf Y. Hoewel zij anders beweert, beschikt bedrijf X hoegenaamd niet over de exacte locaties van de drainageleidingen. De gegevens die zij hierover presenteert zijn onnauwkeurig (niet meer dan een paar schetsen die vanuit herinnering en vermoedens zijn opgetekend). Dat is nog niet alles, ook zijn ze nog eens verre van volledig. Bedrijf Y heeft desgevraagd aangegeven dat, gelet op de lokale situatie (bebossing, krommingen en aftakkingen van leidingen), een nauwkeurig (GPS-)overzicht van de leidingen niet te produceren valt. Een zogenaamd GPS-drainageplan is om die reden dan ook bewust niet door bedrijf Y gegenereerd. De metingen nadien (in opdracht van bedrijf X) waren onvolledig, onnauwkeurig en niet meer dan gebaseerd op schattingen. Zelfs een wichelroede moest eraan te pas komen… Dit alles heeft er uiteindelijk toe geleid dat alsnog schade aan de drainage is ontstaan tijdens de opbouw van het Psy-Fi festival in 2016. Dat er schade is aangericht wordt door alle partijen onderkend. Tijdens een telefonische consultatie beweerde bedrijf X de schade te hebben gerepareerd in opdracht en op kosten van Psy-Fi. Deze bewering werd door de gemeente klakkeloos overgenomen zonder enige verificatie van de juistheid ervan. Vastgesteld kan worden dat de vermeende reparaties aan het drainagesysteem niet hebben plaatsgevonden (anders waren er immers sporen van graafwerkzaamheden zichtbaar geweest).

Al met al kan worden vastgesteld:

 1. dat er geen nauwkeurig overzicht van de drainagepijpen bestaat en dat die evenmin alsnog zal kunnen worden gegenereerd, ook niet door professionals (bron: bedrijf Y);
 2. dat van overheidszijde (in dit geval de gemeente) het in de praktijk lijkt toegestaan te gaan worden dat marktpartijen zelf onderling zaken regelen wanneer schade aan de publieke ruimte ontstaat, zonder dat feitelijk en onafhankelijk toezicht en supervisie vanuit diezelfde overheid plaatsvindt, anders dan dat klakkeloos wordt vertrouwd op mondelinge uitspraken van de marktpartijen in kwestie;
 3. dat de geplande tijdelijke bouwconstructies in het gebied met drainage gebruik maken van vele verankeringen in de grond die dieper komen dan de diepte waarop het drainagesysteem ligt (namelijk een verankering op minimaal 80 cm diepte versus een drainageleiding op maximaal 60 cm);
 4. dat de toegepaste tijdelijke constructies qua afmetingen en verankeringen dusdanig zijn gefixeerd (zie bouwtekeningen), dat nooit verhinderd zal kunnen worden dat het fijnmazige drainagesysteem niet zal worden geraakt;
 5. dat naast daadwerkelijke schade aan de drainage, ook als gevolg van de publieksconcentraties en het gebruik van zwaar materieel, podia, en rijplaten, in de loop van vele festivals een verdichting heeft plaatsgevonden van de onderlagen direct boven de drainage, waardoor de waterdoorlaatbaarheid ter plaatse van de lokale verdichtingen nihil is geworden en de drainage aldaar dus weinig effectief is, zoals na iedere regenbui telkens weer duidelijk zichtbaar wordt;
 6. en ten slotte; dat punt 5 hierboven nog eens extra zwaar is gaan wegen, omdat, uit oogpunt van kostenbesparing, de noodzakelijke voorbereidingen voor aanleg van het drainagesysteem destijds niet zijn uitgevoerd (bron: bedrijf Y);

Deze zes punten in aanmerking nemend, moet worden geconcludeerd dat het gebruik van constructies en zwaar materieel ten behoeve van festivals leidt tot onherroepelijke en permanente schade aan het recreatiegebied De Groene Ster, in het bijzonder aan het gebied dat voorzien is van een drainagesysteem.

 • Verzocht wordt het gebruik van het terrein met drainagesysteem te vrijwaren van het gebruik van grondankers, palen en het gebruik van zwaar materieel. Indien hiervoor niet wordt gekozen wordt verzocht een sluitende en verifieerbare borging te bewerkstelligen ten einde schade aan het drainagesysteem te voorkomen. Als de werkwijze en insteek van de gemeente toch een herhaling van zetten wordt zoals bij Psy-Fi 2016, acht de Stichting de gemeente Leeuwarden (en niet de festivalorganisatie) aansprakelijk voor de eventuele schade.

4) geluid

Het akoestisch “rapport” dat bij de aanvraag is gevoegd is niet serieus. Zo wordt er, naast vele andere ongerijmdheden, bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de andere dempingsfactor die het (in aanzienlijk oppervlak aanwezige) wateroppervlak kent.

De opmerkingen uit de aanvraag over geluidsrapportage/ -berekening zijn te kwalificeren als niet meer dan een opsomming van geleverde apparatuur en afgegeven vermogen. Zoiets valt in geen enkel opzicht als serieus geluidsplan te bestempelen.

 • Verzocht wordt daarom om een nieuw, reëel geluidsplan met een degelijke onderbouwing en geluidscontouren. Als voorbeeld verwijzen wij naar het bijgevoegde geluidsplan Gaasperplas.

tot slot

Mocht u besluiten over te gaan tot gehele of gedeeltelijke verlening van de gevraagde vergunning, dan verzoeken wij u daarbij rekening te houden met:

 • het vooralsnog ontbreken van een reëel geluidsplan in de aanvraag.
 • Het ontzien van de grote zonneweide ten westen van de kiosk (het gebied dat vorig jaar voorzien is van drainage) door aldaar een verbod in te stellen ter zake het gebruik van palen, grondankers en zwaar materieel.

Noot: De genoemde bedrijven in de zienswijze zijn geanonimiseerd. Dit om onnodige reputatieschade voor deze bedrijven te voorkomen.

Bodemprocedure tegen gemeente Leeuwarden

Gisteren, 13 april, diende de bodemprocedure bij de rechtbank Noord-Nederland (te Leeuwarden) tussen de Stichting Groene Ster Duurzaam (GSD) en de gemeente Leeuwarden. De kern van het geschil betrof wat als algemeen aanvaardbare norm gezien zou moeten worden als het gaat om de geluidsproductie van meerdaagse festivals in (specifiek) de Groene Ster. Hierbij ging het voornamelijk over een nadere definiëring van het begrip onduldbare (geluids)hinder, hoe de gemeente hiervoor uiteindelijk tot de door haar gestelde normen is gekomen en hoe realistisch deze al dan niet zijn, en hoe zij er vervolgens voor denkt te zorgen dat geluidsoverlast voor omwonenden zo veel als mogelijk kan worden voorkomen.

De uitspraak van de rechter wordt over 6 weken verwacht. Zodra deze bekend is zal GSD hierover uitvoerig berichten op haar website.

Wordt vervolgd…

Gemeente Leeuwarden verhoogt leges voor festivals

De raad van de gemeente Leeuwarden is op 3 april akkoord gegaan met de verhoging van precario- en legesgelden voor festivals (zie raadsvoorstel). Vooral bij de grotere festivals, zoals o.a. de meerdaagse festivals in de Groene Ster, maakt de gemeente hoge kosten die in onvoldoende mate worden gedekt door de huidige belastingheffingen.

De precario- en legesgelden zullen nu in drie jaar tijd stapsgewijs worden verhoogd naar het uiteindelijk gewenste niveau. Voor wat betreft de meerdaagse festivals in de Groene Ster ziet dit er als volgt uit:

 • Precario: vastlegging in een huurovereenkomst. Vorig jaar heeft dit al plaatsgevonden bij het Psy-Fi festival (zie hier). Het bedrag was destijds € 6.525,05 (excl. omzetbelasting). Het is de bedoeling de grootte van het gebied, en de duur van het festival (zowel op- als afbouw), hierbij naar rato te betrekken. Hoe dat rekentechnisch zal worden uitgevoerd is GSD volstrekt onbekend.
 • Leges: wordt verhoogd van oorspronkelijk € 192,96 tot € 1601,16.

Omdat de aanvragen voor de meerdaagse festivals in de Groene Ster (inclusief op- en afbouw: Promised Land van 2 juni tot 17 juni, Welcome to the Village van 13 juli tot 28 juli en Psy-Fi van 4 augustus tot 1 september) al vóór de op 3 april 2017 vastgestelde belastingverhogingen zijn ingediend, zullen deze festivals dit jaar nog niet meer te hoeven gaan betalen.

Duidelijk is nu wel dat de veel gehoorde misvatting “dat de grote festivals in de Groene Ster een lucratieve zaak zouden zijn voor de gemeente Leeuwarden”, met bovenstaande maatregel danig ontkracht wordt. In feite erkent de gemeente nu dat meerdaagse commerciële festivals in de Groene Ster (deels) mogelijk worden gemaakt met publiek geld. In hoeverre de hogere heffingen uiteindelijk kostendekkend zullen zijn voor Leeuwarder belastingbetaler, is niet geheel duidelijk. Opmerkelijk is wel dat het college de meeropbrengsten wil inzetten om festivallocaties verder te ontwikkelen. Dit dus in plaats van ze te gebruiken om er de kosten mee te dekken. Maar dat laatste was toch de bedoeling? Of is er sprake van een andere agenda?