Antwoord gemeente Leeuwarden op WOB-verzoek GSD over drainagesysteem Groene Ster

Op 21 november 2016 heeft GSD een WOB-verzoek gericht aan de gemeente Leeuwarden over kwesties rond het in medio vorig jaar aangelegde drainagesysteem in de Groene Ster. Klik hier voor achtergronden en aanleiding van de indiening.

De vragen van het WOB-verzoek waren:

  1. ligging en positie van de drainageleidingen
  2. kosten van het aanbrengen van de drainage door firma 1* rond 24 mei 2016
  3. kosten inmeten leidingen op 15 augustus 2016 (omdat positie/ligging leidingen voor een ieder onbekend was)
  4. opdrachtverstrekking en kosten van de vermeende reparaties aan de drainage

Het antwoord van de gemeente luidde als volgt:

  • Op vraag 1 is geen antwoord gegeven. Er is ook geen reden aangegeven waarom deze vraag niet is of kon worden beantwoord.
  • Vraag 2 is weliswaar beantwoord, maar roept vraagtekens op of dit wel klopt. Er is namelijk in de bijlage een kopie verstrekt van offertes van het bedrijf dat uiteindelijk de opdracht van de gemeente heeft gekregen. De gemeente heeft in haar antwoord op het WOB-verzoek de totale kosten van de aanleg van de drainage weliswaar aangegeven, maar deze komen tot op de euro nauwkeurig exact overeen met de offertes. Diezelfde offertes geven nog onverwerkte bijkomende kosten aan die pas na de klus kunnen worden gefactureerd. Deze kosten komen niet terug in de vermeende eindafrekening. De facto is er dus geen antwoord gegeven op vraag 2.
    Daarnaast geeft de gemeente aan dat firma 1 (zie vraag 2) niet de drainage zou hebben aangelegd, maar dat de opdracht is verstrekt aan firma 2. De opdracht is inderdaad verstrekt aan firma 2, maar uitgevoerd door firma 1. Dit omdat firma 2 helemaal geen machines heeft om een drainage aan te kunnen leggen. Waarom firma 2 dan de opdracht krijgt en niet firma 1, de firma die eigenlijk het volledige werk zelfstandig uitvoert, is een raadsel en roept vragen op. Daarbij geeft het inkoopbeleid van de gemeente Leeuwarden aan dat onderuitbesteding alleen met toestemming van de gemeente mag. Daar lijkt geen sprake van te zijn.
  • Op de vraag over de kosten van het inmeten van de leidingen wordt totaal niet ingegaan; hetzelfde dus als met vraag 1.
  • Als antwoord op vraag 4 over de opdracht en kosten die gemoeid zijn geweest m.b.t. de reparatie van de drainage tengevolge van vernielingen door Psy-Fi, geeft de gemeente aan dat een reparatie-opdracht is verstrekt door de Psy-Fi festivalorganisatie en dat de reparatie ook door Psy-Fi is betaald. De gemeente neemt dus simpelweg aan dat deze kwestie totaal is afgehandeld door Psy-Fi. Omdat GSD heeft kunnen vaststellen dat reparatie NIET heeft plaatsgevonden (er zijn immers ter plaatse geen sporen van graafwerkzaamheden aangetroffen) kan worden verondersteld dat de gemeente de beweringen van Psy-Fi, namelijk dat zij de reparaties verder heeft afgehandeld, niet heeft geverifieerd maar voor zoete koek heeft aangenomen.

Gelet op het teleurstellende antwoord van de gemeente op het WOB-verzoek, maar meer ook omdat de gemeente nauwelijks openheid van zaken geeft, is een formeel bezwaarschrift ingediend. De hoorzitting dienaangaande is op 20 maart 2017 (update 24 januari 2017).

Een geanonimiseerde versie van het gemeentelijk antwoord op het WOB-verzoek vindt u hier.

* De namen van de firma’s in bovenstaand verhaal zijn GSD weliswaar bekend, maar worden niet vermeld om privacyredenen en het risico van onnodige reputatieschade voor deze bedrijven.