Bezwaren GSD tegen WttV 2017 overwegend gegrond verklaard

De belangrijkste bezwaren die GSD heeft ingediend tegen de vergunningverlening van het festival Welcome to the Village (WttV) editie 2017 zijn door de Adviescommissie gegrond verklaard. De gegrond verklaarde bezwaarschriften hebben betrekking op:

  • Evenementenvergunning (dient te worden vernietigd)
  • de ontheffing op de Zondagswet (dient te worden vernietigd)
  • de vaststelling van de geveldemping die niet voldoet aan de binnengrenswaarde van 25 dB(A)
  • het ontbreken van een gedegen onderzoek naar de vraag wanneer sprake is van onaanvaardbare hinder door bastonen in een woning
  • de ontheffing van het verbod om in de open lucht vuur aan te leggen

Een enkel bezwaarschrift is ongegrond verklaard omdat het beleid over het betreffende onderwerp inmiddels is aangepast. Het overblijvend aantal (1 à 2) kan in aanmerking komen voor een mogelijke bodemprocedure bij de bestuursrechter. Vooral omdat bij één van die bezwaren de Adviescommissie op het verkeerde been is gezet door verweerder (lees: gemeente) en er sprake is van (aantoonbare) opzettelijke manipulaties en valse verklaringen.

U kunt hier de uitspraak van de Adviescommissie nog eens nalezen. Voor het hele bezwaarschriftendossier klikt u hier.

Voor de goede orde: de Adviescommissie geeft een advies aan het College van Burgemeester & Wethouders. Dat College beslist uiteindelijk wat ze doet met het uitgebrachte advies (de zogenaamde ‘Beslissing op Bezwaar’). Afhankelijk van deze uitspraak zal GSD besluiten al dan niet een bodemprocedure te starten bij de bestuursrechter. Hierboven is al aangegeven dat er een ongegrond verklaard bezwaarschrift bestaat dat juist een nadere juridische toetsing behoeft, omdat zich daaromtrent een aantal bedenkelijke praktijken hebben afgespeeld. Wordt vervolgd!