WttV overweegt vertrek uit Leeuwarden

Eén van de oprichters van het festival Welcome to the Village (WttV) overweegt vertrek van het festival uit Leeuwarden. Aldus luidde de berichtgeving in het Friesch Dagblad van 15 juli jongstleden met de titel “Welcome to the Village baalt van strijd om vergunningen“.

Volgens WttV vormt de aanleiding voor deze overpeinzing  – om eventueel naar Drachten of Groningen te verhuizen –  de voortdurende strijd die GSD voert tegen afgegeven festivalvergunningen in de Groene Ster. Festivals stellen dat ze hierdoor steeds meer beperkingen krijgen opgelegd en dus minder omzet draaien. Een opstelling die Psy-Fi na het echec van haar festival in 2015 al eerder eens uitprobeerde om indruk te maken op bestuurders van de gemeente Leeuwarden. Zie artikel uit Leeuwarder Courant van 13 november 2015: “Trancefestival Psy-Fi verlaat Leeuwarden

De wijze van formulering in het Friesch Dagblad is nogal eenzijdig en schrijft uitsluitend vanuit de beleving van WttV, dat zich hierbij nogal wentelt in een slachtofferrol. Het artikel suggereert dat GSD de grote veroorzaker zou zijn van al dat leed dat de festivalorganisatie thans wordt aangedaan. Het zou het Friesch Dagblad hebben gesierd indien zij de Stichting ook om haar visie had gevraagd. De beperkingen die festivals uiteindelijk kregen opgelegd zijn er namelijk niet zomaar gekomen, maar waren het gevolg van vonnissen van rechtbanken en adviezen van bezwaarschriftencommissies op gegrond verklaarde bezwaren.
Onafhankelijke instanties dus, die GSD en anderen, bij het aan de kaak stellen van misstanden bij de vergunningverlening of de festivals zelf, ondubbelzinnig in het gelijk hebben gesteld. Daardoor heeft de gemeente in een aantal gevallen haar beleid moeten bijstellen. Dat dit tot aanpassing in vergunningen leidde is in een rechtsstaat niet meer dan juist en rechtvaardig.

GSD heeft de gewone, democratische rechtsmiddelen gebruikt om misstanden aan de orde te stellen, en is hierbij in veel gevallen in het gelijk gesteld. Een festivalorganisatie zou er daarom beter aan doen om, desnoods samen met de vergunningverlener, er goed over na te denken hoe zaken in de toekomst beter opgelost kunnen worden. GSD is zelfs bereid hen hierbij te adviseren.
Dat is beter en eerlijker dan zich voor te doen als slachtoffer en met de vinger naar GSD te wijzen met de suggestie alsof zij hen dat allemaal zou hebben aangedaan.

Langdurige afsluiting Groene Ster tijdens zomervakantie

Exact een half jaar geleden berichtte GSD al over de langdurige afsluiting van de Groene Ster tijdens de zomervakantie. Nu we inzage hebben in de vergunningen en aanvragen van de festivals in kwestie (Welcome to the Village en Psy-Fi) komt er beter zicht op wat voor impact deze langdurige (en buitenproportionele) afsluiting voor recreanten en omwonenden gaat hebben.

Allereerst het festival Welcome to the Village (WttV).

Het gebied dat bestemd is voor WttV ziet er als volgt uit:

De oorspronkelijke vergunningsaanvraag luidde: gehele afsluiting rood omlijnd gebied van donderdag 20 juli t/m 25 juli 12:00 uur. Dat is 5 ½ dagen sluiting; dezelfde termijn als in voorgaande jaren.

Maar op recent geplaatste borden in de Groene Ster werd plotseling een gehele gebiedsafsluiting voor WttV aangekondigd van 15 juli t/m 25 juli. Dus ineens een afsluiting van maar liefst 11 dagen lang (zie onderstaande foto van de aankondiging).

Na een gesprek dat GSD o.a. hierover heeft gehad met de gemeente Leeuwarden zijn deze 11 dagen ten slotte teruggebracht naar 9 dagen (vanaf zondagavond 16 juli 21:00 uur t/m 25 juli). Dit ‘gebaar’ van de gemeente is voor GSD nog steeds onvoldoende. In vergelijking met voorgaande jaren betekent deze duur van de afsluiting namelijk toch nog een forse toename met 3 1/2 dag, ruim meer dan de helft langer dus.

De gebiedsafsluiting betreft:

 • de grote zonneweide met strand en water speciaal afgeschermd voor kleine kinderen; dit zwemgebied is aangemerkt als dé officiële zwemlocatie van de Groene Ster
 • Speel- en picknickmeubilair
 • horecagelegenheid
 • publieke douche- en toiletfaciliteiten
 • hondenstrand

Noot: de hele omheining rond het festivalgebied zal er al vanaf het begin van de opbouw tot en met het eind van de afbouw (= 15 dagen lang) staan, omdat toestemming is gegeven om op de dagen dat het terrein nog toegankelijk is / hoort te zijn voor publiek alles van 21:00 uur tot 07:00 uur toch helemaal af te sluiten. De toegankelijkheid overdag moet dan gerealiseerd worden door hier en daar een hek te verwijderen. Iets dergelijks is tijdens het festival Psy-Fi 2016 ook al eens uitgeprobeerd, en werkte toen ook al niet omdat het tot verwarring leidt onder het doorsnee publiek (recreanten, omwonenden). WttV paste trouwens in voorgaande jaren enkel een algehele sluiting toe van 1 dag vóór en 1 dag na het feitelijke festival (excl. op- en afbouw).

Samenhang met het andere festival, Psy-Fi:

Slechts 6 dagen later (na afbouwperiode WttV) start de opbouw van Psy-Fi festival, dat totaal (incl. op- en afbouw) 28 dagen duurt. Dit gebied ziet er als volgt uit:

Rood is het WttV-gebied. Geel is het Psy-Fi gebied dat voor 28 dagen wordt afgesloten. De blauwe gebieden zijn binnen die 28 dagen slechts voor 11 dagen toegankelijk. Door de bosschages en vegetatie daar zijn dit echter geen gebieden die recreanten veel gebruiken.

Op 1 september wordt De Groene Ster weer vrijgegeven. Praktisch gezien staat het hele recreatiegebied van 13 juli tot 1 september volledig in het teken van festivals en zal De Groene Ster slechts zeer beperkt toegankelijk zijn. De festivalperiode bestrijkt nagenoeg de gehele zomervakantie voor scholieren, wat buitenproportioneel te noemen is. De tussenliggende 7 festival-‘vrije’ dagen zijn puur theoretisch. Onder andere afhankelijk van weersomstandigheden is het maar de vraag hoe het terrein na WttV erbij ligt. Daarnaast zullen voorbereidende werkzaamheden al enkele dagen vóór de opbouwfase van Psy-Fi starten.

Dit is het schema van de afsluiting (klik op afbeelding voor uitvergroting):

Samenvattend:

Van de 44 dagen schoolvakantie is De Groene Ster maar voor 10 dagen, en dat hoofdzakelijk alleen theoretisch, toegankelijk voor recreanten en omwonenden. Theoretisch, omdat bij een beetje wisselvallig weer het terrein na een festival dermate beschadigd zal zijn dat van recreatief gebruik nauwelijks sprake kan zijn. Of, om het anders te zeggen: voor ruim 75% van de school/zomervakantie is de Groene Ster, qua kernfunctie zoals in het bestemmingsplan omschreven, niet tot nauwelijks bruikbaar. Voor de bouwvak is dat zelfs 100%.

In voorgaande jaren werd 34% van de schoolvakantie benadeeld door de aantasting van de recreatieve kernfunctie vanwege de evenementen. Dat gaf vorig jaar al veel onvrede en wrevel bij omwonenden en reguliere bezoekers van de Groene Ster. Maar dit jaar blijkt er dus zelfs sprake van meer dan een verdubbeling (een toename van 127%!) van die aantasting. Dit is niet alleen buitenproportioneel, het is onacceptabel. Zeker als je kijkt naar het soort gebruik waar de Groene Ster conform het geldende (conserverende) bestemmingsplan voor bedoeld was en is.

Rechter grote moeite met omgevingsvergunningen Groene Ster

De rechter bleek grote moeite te hebben met de door de gemeente afgegeven omgevingsvergunningen die de juridische basis vormen voor meerdaagse festivals in de Groene Ster. Op 4 juli jongstleden diende bij de Rechtbank Noord-Nederland de bodemprocedure over Psy-Fi 2015 waarover GSD al eerder berichtte. Hierbij kwamen tal van onderwerpen aan de orde waarover destijds door GSD en tientallen andere bezwaarmakers in verband met het festival Psy-Fi 2015 al eerder bezwaren waren ingediend. De gemeente legde echter al die bezwaren naast zich neer, ondanks het advies van de bezwaarschriftencommissie. Vandaar dat GSD gedwongen werd om opnieuw de gang naar de rechter te zoeken.

Eén van de basiselementen van het dispuut vormden de omgevingsvergunningen die door de gemeente door zichzelf VOOR zichzelf (!) waren vergund om zo af te kunnen wijken van het oorspronkelijke bestemmingsplan, dat immers geen meerdaagse festivals in de Groene Ster toestaat. De rechter heeft hier lang bij stilgestaan, omdat hij het gebruik van dergelijke vergunningen en de wijze waarop dit is gedaan oneigenlijk vindt; maar vooral ook omdat hij het ziet als een “surrogaat bestemmingsplan”, omdat, net als bij een bestemmingsplan, deze omgevingsvergunningen een geldigheid hebben van 10 jaar. Gelet op de aanstaande twee resterende meerdaagse festivals (Welcome to the Village en Psy-Fi) gaf de rechter de gemeente het dringend advies om toch maar eens heel hard na te gaan denken hoe zij dit denken te gaan oplossen – omdat het zomaar zou kunnen dat deze omgevingsvergunningen door hem zullen worden vernietigd. Zie hierover ook de berichtgeving in de Leeuwarder Courant.

Het andere hete hangijzer vormde de kwestie rond de geluidsoverlast. Omdat dit onderwerp in feite al aan de orde was gekomen in de door GSD aangespannen rechtszaak Welcome to the Village (2015-2016), waarover inmiddels vonnis is gewezen, kon hiernaar worden verwezen. Dezelfde argumenten zijn immers ook van toepassing op Psy-Fi. In het kort komt het erop neer dat de rechter van de gemeente verlangt dat zij een reële norm en meetmethode formuleert voor het meten van de zogenaamde bastonen, de dB(C). Deze lage bastonen dienen voornamelijk de geluidsbeleving bij festivalgangers, maar veroorzaken tegelijk het leeuwendeel van de (geluids)hinder en overlast.

De veelgehoorde klacht over de langdurige afsluiting van de Groene Ster tijdens Psy-Fi was het derde onderwerp dat ter tafel kwam. Hier bleek de gemeente een volkomen ander beeld te hebben over de wijze van afsluiting en de fasering daarvan. Dit wekte niet alleen de verbazing van GSD, maar ook die van de rechter. Door de gemeente te confronteren met haar eigen vergunning ‘gebruik openbare ruimte‘ kon simpel worden aangetoond dat gemeente Leeuwarden haar zienswijze over de afsluiting wel heel rooskleurig afschilderde.

Tenslotte kwam de kwestie rond de vernieling van het park aan de orde. De zelfontworpen bouwwerken/podia bestaan uit vele (ruim 100) houten palen (30 cm in diameter), die ongeveer twee meter de grond in worden geslagen en getuit worden met kabels en spanbanden, die op hun beurt weer verankerd worden met grote stalen slagpennen. Tezamen met de vele zware terreinvoertuigen (heftrucks, opleggers, hoogwerkers, verrijkers, grondboor- en trilmachines, etc.) is dit desastreus voor o.a. de zonneweiden, die hierdoor voor lange duur (soms voor meer dan een half jaar) onbruikbaar voor recreanten blijven. Maar ook de ongebreidelde en ongeoorloofde toegang van personenauto’s en campers tot de grasvelden zijn funest voor het terrein. Dit alles acht GSD onacceptabel. De Stichting heeft dat, uitgebreid gedocumenteerd, voorgelegd bij de rechtbank met de eis op een verbod op bodempenetrerende middelen en zwaar terreinverkeer op de zonneweiden en een handhaafbaar regiem ter voorkoming van illegaal parkeren van voertuigen op de grasweiden en in bosschages.

De rechtbank zei in principe toe binnen zes weken uitspraak te doen, maar boekte al direct een ‘disclaimer’ in dat deze termijn waarschijnlijk zal worden overschreden. Hoe dan ook zal er vóór de opbouw van Psy-Fi 2017 nog geen uitspraak zijn. Dit zou kunnen betekenen dat GSD alsnog naar de voorzieningenrechter zal moeten stappen om een uitspraak te krijgen voordat Psy-Fi 2017 aanvangt.

Wordt vervolgd dus..

Vergunningsaanvraag Psy-Fi 2017 voldoet niet aan eisen

De vergunningsaanvraag die door de Psy-Fi organisatie voor het festival 2017 is ingediend, voldoet niet aan de eisen die Leeuwarden heeft gesteld. Erger, de geïnteresseerde burger wordt voor het lapje gehouden. Dat is de visie die GSD formeel kenbaar heeft gemaakt aan het college van B&W van de gemeente Leeuwarden (zie hier voor de ingezonden brief).

Nadat een aanvraag voor het organiseren van een evenement is gepubliceerd, liggen deze aanvragen ter inzage op het stadskantoor. Burgers kunnen dan binnen een termijn van 14 dagen bij de gemeente een zienswijze indienen. (Een zienswijze kunt u zien als een soort advies aan de gemeente, met de bedoeling om deze te verwerken in de uiteindelijke vergunning.)

Omdat bij vergunningsaanvragen in het verleden onduidelijkheid bleek te bestaan over hoe stukken aangeleverd moesten worden, heeft de gemeente in november 2016 een uitgebreid voorschrift gepubliceerd. Dit voorschrift onder de naam “Criteria en Handleiding voor Evenementendraaiboeken” kunt u hier vinden. Het voorschrift behandelt uitgebreid wat door een festivalorganisatie moet worden ingediend en waar het aan moet voldoen. GSD heeft de ‘checklist’ uit dat voorschrift nagelopen en moest tot de constatering komen dat de Psy-Fi aanvraag (editie 2017) hieraan structureel niet voldoet.

GSD heeft vaker zienswijzen voor evenementen in de Groene Ster ingediend. Daarbij heeft ze in het verleden doorgaans weinig (procedurele) problemen ondervonden. Maar bij de onlangs gepubliceerde aanvraag voor Psy-Fi 2017 ging het bij Leeuwarden over een totaal andere boeg. Voor ruim meer dan 300 euro moest een groot pak papier (!) bij het stadskantoor worden afgehaald. Voorheen werden dergelijke dossiers, op verzoek, milieusparend digitaal toegezonden. Maar dit keer kon het klaarblijkelijk alleen nog maar op papier. Ruim 90% van deze stapel was trouwens niet beter dan een berg onbruikbare bouwtekeningen van podiumconstructies, geprint op A2 formaat. Dat laatste zal zeker fors aan de rekening hebben bijgedragen.

Met die bouwtekeningen valt natuurlijk op geen enkele manier een zinnige zienswijze op te stellen. Het resterende deel was een vaag en slecht uitgewerkt draaiboek met o.a. verwijzingen naar vorig jaar. De aanvragen zelf waren slecht leesbaar en bovendien ontbrak een geschikte overzichtstekening van het totale festivalterrein. De grootte van zo’n overzicht (met uitgebreide legenda) behoort volgens voorschrift 1:200 te zijn. GSD kreeg echter een zwart-wit vodje op een schaal van 1:9000 aangeleverd. Verder ontbrak ook nog een uitgebreid geluids-, verkeers-, veiligheids- en calamiteitenplan. Ook het oplossen van milieuvraagstukken wordt slechts uiterst summier aangegeven. Het draaiboek houdt zich helaas enkel aan een overname van de hoofdstukindeling uit het voorschrift Evenementendraaiboeken, maar biedt daarbinnen weinig aan concreets.

samenvatting: aan de vereisten voor een vergunningsaanvraag wordt door Psy-Fi naar oordeel van GSD niet voldaan. Maar wat erger is, is dat de gemeente Leeuwarden een dergelijke aanvraag zelfs niet eens lijkt te toetsen* aan haar eigen voorschriften.
Ter illustratie: Psy-Fi geeft in haar aanvraag aan gebruik te willen maken van drones, terwijl zoiets juist in het voorschrift Evenementendraaiboeken expliciet wordt verboden? De vraag dringt zich op: kent de gemeente haar eigen voorschriften wel?

* noot:

De gemeente geeft niet zonder meer een vergunningsaanvraag uit via een officiële bekendmaking. Vooraf vindt uitgebreid overleg plaats tussen de evenementencoördinator van de gemeente en de festivalorganisatie. Pas als naar oordeel van de gemeente de aanvragen voldoen aan de door haar gestelde eisen, wordt overgegaan tot officiële publicatie hiervan.

Naar ons oordeel kan dat hier onmogelijk het geval zijn geweest.

Bodemprocedure Psy-Fi 2015 en 2016

De bodemprocedure Psy-Fi 2015 (en mogelijk ook meteen die voor 2016) voor de meervoudige kamer van de Rechtbank Noord-Nederland komt eindelijk in zicht. Deze procedure is bijzonder belangrijk in de reeks juridische stappen die GSD aan het zetten is!

Dinsdag 4 juli 2017 om 10:00 uur zal de zitting bij de rechtbank in Leeuwarden, Zaailand 102 (i.v.m. veiligheidscontrole graag rond 9:45 aanwezig zijn), plaatsvinden.

Waar we op 4 juli gaan inzetten zijn vier punten:

 • Omgevingsvergunningen
 • Geluid (omdat dan de uitspraak van het kort geding van 13 april jongstleden nog steeds niet bekend zal zijn)
 • Beperking van de toegang tot de Groene Ster en
 • Vernieling van de Groene Ster.

Wat we helaas hebben moeten laten varen zijn Flora en Fauna; enerzijds omdat een contra-expertise tegen een eerder, nogal eenzijdig “rapport” van onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga ons veel te veel zou kosten. Anderzijds omdat de beroepsnatuurbeschermers hebben afgehaakt; dat kan ook eigenlijk niet anders omdat met de nieuwe natuurbeschermingswet beschermde soorten in feite voortdurend verstoord mogen worden (zolang hun nesten en holen maar intact worden gelaten)…

Uw aanwezigheid bij deze zitting is van belang.
U hoeft alleen maar toeschouwer te zijn, maar GSD kan uw stille steun tijdens de zitting goed gebruiken.

Juridisch is GSD er klaar voor!

Update 5 juli 2017: Een impressieverslag over de zitting vindt u hier.

Promised Land 2017; een terugblik

Promised Land 2017 is alweer achter de rug. Een korte terugblik.
klik hier voor een overzicht van het geluid

Eigenlijk was er sprake van twee festivals, waarvoor slechts één evenementenvergunning is afgegeven. Op 9 juni werd het zogenaamde ‘Groene Ster Open Air’ gehouden en op 10 en 11 juni het Promised Land festival. Merkwaardig, want door deze festivals onder één vergunning te brengen zou de deur opengezet kunnen worden om de limiet van drie meerdaagse festivals, zoals vastgelegd in de omgevingsvergunning, te omzeilen. De gemeente is om een verklaring gevraagd.
Het antwoord luidde dat het één en dezelfde organisatie betrof die beide festivals organiseerde, en dat gebruik kon worden gemaakt van elkaars podia. We houden het voor u in de gaten in hoeverre men de festivaldruk in de Groene Ster al dan niet (stiekem) probeert op te rekken.

De opbouw van het festival verliep rustig en het leek er aanvankelijk op dat de bouwploegen netjes volgens de vergunning maatregelen troffen om natuurschade zoveel mogelijk te voorkomen door het leggen van rijplaten.

Naarmate de bouwdrukte toenam reden er weer tal van (zware) voertuigen over het grasveld van de grote zonneweide. Dankzij de langdurige droogte van de afgelopen tijd en het tegenvallend bezoekersaantal is de schade echter beperkt gebleven.

Triest is wel de constatering dat bij de bouw van een aantal grote tenten er meer dan ruim 200 (!) 1 meter lange grondankers zijn gebruikt zonder rekening te houden met de pas vorig jaar aangelegde drainage, die namelijk op een diepte van 50 cm ligt. GSD heeft de gemeente uitgebreid om waarborgen gevraagd ter voorkoming van schade aan de drainage. De vergunning geeft slechts aan dat de festivalorganisatie maar contact moet zoeken met het bedrijf dat de drainage in 2016 heeft aangelegd. Met andere woorden: de gemeente onttrekt zich dus aan haar verantwoordelijkheid. Geconstateerd is dat het bedrijf geen enkele aanwijzing heeft gegeven waar de drainage zou kunnen liggen. Dat is ook onmogelijk, want intussen is gebleken dat het bedrijf in kwestie niet eens weet waar de drainage ligt…

Niet alleen de drainage zal (zeer waarschijnlijk) zijn geraakt, ook een waterleiding moest het ontgelden.

Locatie gesprongen waterleiding

Gebruik grondankers langer dan diepte drainage

GELUID Met name de eerste dag van Promised Land zorgde voor veel overlast, iets wat nog verergerd werd doordat de gemeente Leeuwarden liever geen kritische geluiden wilde horen, en daarom plompverloren het bekende email adres festivals@leeuwarden.nl al meteen vanaf de eerste dag van het festival uitschakelde… Op deze manier kon de burger natuurlijk nergens naartoe en was het alleen nog maar heel moeilijk mogelijk om een klacht in te dienen. Het festival was dit keer bovendien een heel stuk luider dan in voorgaande jaren. Bewijs dat de Beleidsregel 2017 niet deugt, laat staan serieus wordt gehandhaaft (zie hieronder).

De metingen zijn uitgevoerd met een Klasse I meter aan de westkant van het terrein, op minder dan 800 meter afstand van het festival. Met gekalibreerde handmeters werden, op veel grotere afstanden, in de Trynwâlden vrijwel dezelfde waarden gemeten, reden om aan te nemen dat het maximale verschil van 10 dB tussen het normale muziekgeluid (dB(A)) en de bas (dB(C)), zoals duidelijk opgelegd in zowel de Beleidsregel Geluid 2017 als de vergunning voor het festival zelf, fors is overschreden. Alleen een grote overschrijding van het voorgeschreven verschil tussen dB(A)-dB(C) (=bastonen) kan voor deze overeenkomst namelijk een begrijpelijke verklaring zijn.

Op de tweede dag van Promised Land, op 11 juni, ging het er iets minder hard aan toe. De piek aan het eind, tegen 2300, is het vuurwerk. De knallen daarvan veroorzaakten onrust onder (broedende) vogels tot voorbij Bouwepet, boven Ryptsjerk.

Golden Earring

Het open-air festival met Golden Earring, op 9 juni, hield zich daarentegen wél goed aan de regel van 10 dB maximale afstand tussen dB(A)-dB(C). Goed en luid hoorbaar, zeker, ook op meerdere kilometers afstand, maar een stuk minder hinderlijk.

Evenementenseizoen 2017 in de Groene Ster gaat weer van start

Het evenementenseizoen 2017 in de Groene Ster gaat vanaf 6 mei weer van start. Het gebied is nog steeds aan het herstellen van het laatste grote festival, Psy-Fi, ruim 8 maanden geleden. De sporen daarvan zijn nog altijd duidelijk zichtbaar.

De evenementen in de Groene Ster veroorzaken in meer of mindere mate overlast voor omwonenden – zelfs nog op een aantal kilometers afstand – en recreanten. Als men dat niet aan de overheid laat weten verandert er niets.

Stichting Groene Ster Duurzaam! (GSD) polst ter plekke geregeld hoe omwonenden en de vele reguliere bezoekers van De Groene Ster de evenementen ervaren. Het aantal formeel gemelde klachten, ook al zijn dat er inmiddels vele honderden geweest, blijkt in schril contrast te staan tot de verwoorde onvrede. Het schrikt nu eenmaal heel wat mensen af om uit te zoeken hoe je de onvrede over overlast vertaalt naar een klacht, die vervolgens moet worden ingediend bij onze overheidsdienaren, de gemeente.

GSD biedt hierbij de helpende hand door te laten zien hoe u eenvoudig een klacht kunt indienen bij de gemeente. Dit geldt ook voor stappen die u kunt ondernemen als u het gevoel heeft gekregen dat er niet naar u geluisterd werd. Als u dat liever heeft, kunt u ook gebruik maken van invulformulieren die automatisch als klacht naar de gemeente worden verzonden.

Hoe u een klacht indient over overlast van evenementen in De Groene Ster vindt u hier.

Limburgs festival lijkt veel op festivals Groene Ster

Het Limburgse festival Solar toont opvallend veel gelijkenissen met de meerdaagse festivals die jaarlijks in de Groene Ster worden gehouden. Het gaat hierbij niet alleen om het inhoudelijke karakter van het festival, maar ook om de ‘strijd’ die omwonenden voeren met hun gemeente als het gaat om de geluidsoverlast van meerdaagse festivals.

Solar is een 4-daags (dance)festival dat gehouden wordt in recreatiegebied de Weerd (Maasplassen) nabij Roermond. Al vanaf 2015 zijn omwonenden van dat gebied verwikkeld in procedures met de gemeente. De inhoudelijke geschilpunten die de kern vormen van de strijd tussen omwonenden en gemeente Roermond, zijn vrijwel exact dezelfde als de situatie tussen de omwonenden van de Groene Ster, in het bijzonder de Stichting Groene Ster Duurzaam!, en de gemeente Leeuwarden.

Zelfs de wijze en afhandeling van het opleggen van hoge dwangsommen (boetes) vanwege drastische overschrijdingen van geluidsnormen, verliepen in Roermond identiek aan wat gebeurde met het festival Psy-Fi in Leeuwarden: namelijk eerst hoge dwangsommen (> € 10.000,-) opleggen voor overtredingen , die echter vervolgens weer teniet werden verklaard door bestuurlijk ingrijpen van de burgemeester. Zie ook berichtgeving uit de Metro van 7 augustus 2016: Roermond eist 10.000 euro van Solar Weekend Festival.

Gisteren (21 april 2017) heeft de rechter uitspraak gedaan tussen de partijen. De omwonenden worden door de rechter voor een groot deel in hun gelijk gesteld. Kort samengevat komt het neer op de wijze van geluidsmetingen door toezichthouders van de gemeente. De gemeente hanteert namelijk een meetinterval van 5 minuten waardoor te hoge pieken van het geluid eenvoudig kunnen worden afgeroomd met lagere geluidsniveaus (=uitmiddelen). Dit geeft een verdoezeld en vertekend beeld wanneer sprake is van daadwerkelijke overschrijdingen van geluidsniveaus.

De 1-minuutsmetingen daarentegen geven wel een goed en representatief beeld van de werkelijke geluidproductie, waarbij manipulaties om het gemiddelde niveau op een misleidende wijze lager te krijgen, zoveel mogelijk worden voorkomen. In Leeuwarden wordt door GSD een vergelijkbare strijd gevoerd (op dit moment is het wachten op een gerechtelijke uitspraak n.a.v. een bodemprocedure tegen de gemeente Leeuwarden). De Limburgse rechtbank heeft inmiddels de 1-minuutsmeting verordonneert als handhavingsmethodiek door de gemeente, dit overigens geheel en al in lijn met wat zowel de StAB als de vakliteratuur adviseert. Nu Leeuwarden nog…

Een ander element is de eindtijd van festivals. Analoog aan de bodemprocedure hier in Leeuwarden ligt ook dit onderwerp in Roermond onder vuur. De Limburgse rechter constateert dat de gemeente Roermond onvoldoende motiveert hoe ze tot een eindtijd van 02:30 uur komt en stelt de omwonenden daarom in het gelijk. De Limburgse rechter constateert ook dat dit beter in lijn moet worden gebracht met eindtijden van 00:00 uur en 23:00 uur voor resp. weekeind- en doordeweeks avonden. Ook dit is geheel en al in lijn met wat de vakliteratuur adviseert.

Vermeldenswaardig is nog de gelijkenis voor wat betreft de maximale geluidsbelasting op de buitengevel en de gevolgen hiervan voor de verstaanbaarheid en slaapverstoring binnenshuis, in relatie tot de mate van isolatie van woningen. Met bijvoorbeeld slecht geïsoleerde (doorgaans oude) woningen wordt onvoldoende rekening gehouden. Ook in Leeuwarden is dit een strijdpunt.

Leeuwarden moet nog wachten op een uitspraak van de rechter over nagenoeg dezelfde onderwerpen zoals die aan bod zijn geweest in de Limburgse kwestie (klik hier voor berichtgeving hierover).

Het bovenstaande is afkomstig van een tweetal recente artikelen uit de ‘De Limburger’:

Zienswijze evenementenvergunning Promised Land 2017

GSD heeft een zogenaamde ‘zienswijze’ ingediend n.a.v. een aanvraag voor een evenementenvergunning voor het festival Promised Land 2017. Een zienswijze is een reactie op voorgenomen besluiten of plannen van de gemeente. In dit geval gaat het om een (nog) af te geven evenementenvergunning voor het festival Promised Land.

De inhoud van de GSD-zienswijze, gericht aan de burgemeester en het college, is als volgt:

Dames en heren,

ten eerste moet opgemerkt worden dat het, mede door slecht kopieerwerk van de zijde van de gemeente, onmogelijk bleek om op eenvoudige wijze volledige inzage in de aanvraag te verkrijgen. Ik heb daarover zonder succes mijn beklag gedaan.

De hiernavolgende zienswijze legt 4 kernpunten aan u voor.

1) Vergunde tijden op- en afbouwwerkzaamheden

 In 2016 is door de gemeente vastgesteld (gewijzigde omgevingsvergunning 10 mei 2016, zie o.a. evenementenvergunning 11011497) dat bij meerdaagse festivals in de Groene Ster de tijden van op- en afbouwwerkzaamheden zijn beperkt tot 21:00 uur als (dagelijkse) eindtijd. De organisatieleiding wil dit nu oprekken tot 23:59 uur.

 • Verzocht wordt het beleid van vorig jaar ten aanzien van de op- en afbouwwerkzaamheden, te weten een eindtijd van 21:00 uur, te handhaven.

2) Ontvlechting evenementenvergunning

Er wordt een aanvraag voor één evenementenvergunning met geluidsontheffing aangevraagd terwijl er sprake is van twee evenementen (en wellicht drie), die elk zich op een eigen, unieke wijze profileren naar het publiek: zoals met een eigen website, zelfstandige externe publicatie/reclame, een andersoortige naamsbekendheid, een heel ander karakter van festival, gebruik van terrein en zelfs eigen kaartverkoop. Sprake is van een ‘Open Air Groene Ster’-festival op 9 juni 2017, en een ‘Promised Land’-festival op 10 en 11 juni 2017. Een vierde dag (op 8 juni 2017) staat in het teken van een gratis kennismaking voor omwonenden. De opzet en omvang van dit laatste evenement blijft volstrekt onduidelijk.

 • Verzocht wordt om de evenementen te scheiden door voor elk van de drie evenementen een eigen vergunning uit te geven. Hiermee wordt voorkomen dat bij eventuele (rechts)procedures festivals door elkaar worden gehaald of op één hoop worden geveegd.

3) Gebruik grondpenetrerende middelen

In het draaiboek behorende tot de aanvraag wordt melding gemaakt van de gebruikmaking van  stalen en houten grondankers voor tenten en het aanbrengen van palen in de grond t.b.v. signing, decor of priklicht lijnen. In het geval dat dat plaatsvindt op kritieke locaties, zoals gebieden waar een drainage is aangelegd, wordt het loonbedrijf X ingeschakeld, waarvan beweerd wordt dat zij bekend is met het gebied en in het bijzonder met de ligging van de drainage die bedrijf X zelf zou hebben aangelegd.

Bij de aanvraag van het festival Psy-Fi 2016 is een vrijwel identieke zienswijze over dit onderwerp ingediend. De gemeente Leeuwarden heeft als reactie hierop in de evenementenvergunning een werkwijze voorgeschreven die garanties zou bieden ter voorkoming van schade aan het drainagestelsel. Deze in de vergunning voorgeschreven werkwijze is destijds echter niet gevolgd. De feitelijke aanpak van toen is identiek aan de werkwijze zoals nu voorgesteld wordt in het draaiboek van Promised Land 2017. Inmiddels is gebleken dat een dergelijke aanpak niet werkt en ook geen enkele garantie biedt tegen schade aan de drainage. Sterker nog, de hier bekritiseerde aanpak heeft destijds juist geleid tot schade aan het drainagesysteem.

Bedrijf X heeft de drainagewerkzaamheden in 2016 uitbesteed aan een gespecialiseerd bedrijf Y. Hoewel zij anders beweert, beschikt bedrijf X hoegenaamd niet over de exacte locaties van de drainageleidingen. De gegevens die zij hierover presenteert zijn onnauwkeurig (niet meer dan een paar schetsen die vanuit herinnering en vermoedens zijn opgetekend). Dat is nog niet alles, ook zijn ze nog eens verre van volledig. Bedrijf Y heeft desgevraagd aangegeven dat, gelet op de lokale situatie (bebossing, krommingen en aftakkingen van leidingen), een nauwkeurig (GPS-)overzicht van de leidingen niet te produceren valt. Een zogenaamd GPS-drainageplan is om die reden dan ook bewust niet door bedrijf Y gegenereerd. De metingen nadien (in opdracht van bedrijf X) waren onvolledig, onnauwkeurig en niet meer dan gebaseerd op schattingen. Zelfs een wichelroede moest eraan te pas komen… Dit alles heeft er uiteindelijk toe geleid dat alsnog schade aan de drainage is ontstaan tijdens de opbouw van het Psy-Fi festival in 2016. Dat er schade is aangericht wordt door alle partijen onderkend. Tijdens een telefonische consultatie beweerde bedrijf X de schade te hebben gerepareerd in opdracht en op kosten van Psy-Fi. Deze bewering werd door de gemeente klakkeloos overgenomen zonder enige verificatie van de juistheid ervan. Vastgesteld kan worden dat de vermeende reparaties aan het drainagesysteem niet hebben plaatsgevonden (anders waren er immers sporen van graafwerkzaamheden zichtbaar geweest).

Al met al kan worden vastgesteld:

 1. dat er geen nauwkeurig overzicht van de drainagepijpen bestaat en dat die evenmin alsnog zal kunnen worden gegenereerd, ook niet door professionals (bron: bedrijf Y);
 2. dat van overheidszijde (in dit geval de gemeente) het in de praktijk lijkt toegestaan te gaan worden dat marktpartijen zelf onderling zaken regelen wanneer schade aan de publieke ruimte ontstaat, zonder dat feitelijk en onafhankelijk toezicht en supervisie vanuit diezelfde overheid plaatsvindt, anders dan dat klakkeloos wordt vertrouwd op mondelinge uitspraken van de marktpartijen in kwestie;
 3. dat de geplande tijdelijke bouwconstructies in het gebied met drainage gebruik maken van vele verankeringen in de grond die dieper komen dan de diepte waarop het drainagesysteem ligt (namelijk een verankering op minimaal 80 cm diepte versus een drainageleiding op maximaal 60 cm);
 4. dat de toegepaste tijdelijke constructies qua afmetingen en verankeringen dusdanig zijn gefixeerd (zie bouwtekeningen), dat nooit verhinderd zal kunnen worden dat het fijnmazige drainagesysteem niet zal worden geraakt;
 5. dat naast daadwerkelijke schade aan de drainage, ook als gevolg van de publieksconcentraties en het gebruik van zwaar materieel, podia, en rijplaten, in de loop van vele festivals een verdichting heeft plaatsgevonden van de onderlagen direct boven de drainage, waardoor de waterdoorlaatbaarheid ter plaatse van de lokale verdichtingen nihil is geworden en de drainage aldaar dus weinig effectief is, zoals na iedere regenbui telkens weer duidelijk zichtbaar wordt;
 6. en ten slotte; dat punt 5 hierboven nog eens extra zwaar is gaan wegen, omdat, uit oogpunt van kostenbesparing, de noodzakelijke voorbereidingen voor aanleg van het drainagesysteem destijds niet zijn uitgevoerd (bron: bedrijf Y);

Deze zes punten in aanmerking nemend, moet worden geconcludeerd dat het gebruik van constructies en zwaar materieel ten behoeve van festivals leidt tot onherroepelijke en permanente schade aan het recreatiegebied De Groene Ster, in het bijzonder aan het gebied dat voorzien is van een drainagesysteem.

 • Verzocht wordt het gebruik van het terrein met drainagesysteem te vrijwaren van het gebruik van grondankers, palen en het gebruik van zwaar materieel. Indien hiervoor niet wordt gekozen wordt verzocht een sluitende en verifieerbare borging te bewerkstelligen ten einde schade aan het drainagesysteem te voorkomen. Als de werkwijze en insteek van de gemeente toch een herhaling van zetten wordt zoals bij Psy-Fi 2016, acht de Stichting de gemeente Leeuwarden (en niet de festivalorganisatie) aansprakelijk voor de eventuele schade.

4) geluid

Het akoestisch “rapport” dat bij de aanvraag is gevoegd is niet serieus. Zo wordt er, naast vele andere ongerijmdheden, bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de andere dempingsfactor die het (in aanzienlijk oppervlak aanwezige) wateroppervlak kent.

De opmerkingen uit de aanvraag over geluidsrapportage/ -berekening zijn te kwalificeren als niet meer dan een opsomming van geleverde apparatuur en afgegeven vermogen. Zoiets valt in geen enkel opzicht als serieus geluidsplan te bestempelen.

 • Verzocht wordt daarom om een nieuw, reëel geluidsplan met een degelijke onderbouwing en geluidscontouren. Als voorbeeld verwijzen wij naar het bijgevoegde geluidsplan Gaasperplas.

tot slot

Mocht u besluiten over te gaan tot gehele of gedeeltelijke verlening van de gevraagde vergunning, dan verzoeken wij u daarbij rekening te houden met:

 • het vooralsnog ontbreken van een reëel geluidsplan in de aanvraag.
 • Het ontzien van de grote zonneweide ten westen van de kiosk (het gebied dat vorig jaar voorzien is van drainage) door aldaar een verbod in te stellen ter zake het gebruik van palen, grondankers en zwaar materieel.

Noot: De genoemde bedrijven in de zienswijze zijn geanonimiseerd. Dit om onnodige reputatieschade voor deze bedrijven te voorkomen.

Bodemprocedure tegen gemeente Leeuwarden

Gisteren, 13 april, diende de bodemprocedure bij de rechtbank Noord-Nederland (te Leeuwarden) tussen de Stichting Groene Ster Duurzaam (GSD) en de gemeente Leeuwarden. De kern van het geschil betrof wat als algemeen aanvaardbare norm gezien zou moeten worden als het gaat om de geluidsproductie van meerdaagse festivals in (specifiek) de Groene Ster. Hierbij ging het voornamelijk over een nadere definiëring van het begrip onduldbare (geluids)hinder, hoe de gemeente hiervoor uiteindelijk tot de door haar gestelde normen is gekomen en hoe realistisch deze al dan niet zijn, en hoe zij er vervolgens voor denkt te zorgen dat geluidsoverlast voor omwonenden zo veel als mogelijk kan worden voorkomen.

De uitspraak van de rechter wordt over 6 weken verwacht. Zodra deze bekend is zal GSD hierover uitvoerig berichten op haar website.

Wordt vervolgd…