Uitspraak Adviescommissie Psy-Fi 2017

De Adviescommissie die zich gebogen heeft over de ingediende bezwaren van GSD tegen de vergunningverlening van Psy-Fi 2017, heeft uitspraak gedaan. Het meest opmerkelijke van de uitspraak is de gekozen aanvliegroute van deze commissie. In plaats van de opgebrachte bezwaren al dan niet gegrond te verklaren heeft deze adviescommissie er voor gekozen om een aantal bezwaren onder voorwaarden gegrond te verklaren. Zij maakt bij haar uitspraak namelijk een soort voorbehoud door verweerder (lees: gemeente) een kans bieden om een (in eerste instantie) gegrond verklaard bezwaar alsnog ongegrond te laten verklaren. De gemeente kan dat tot stand brengen indien zijn bij haar ‘beslissing op bezwaar‘ haar argumentatie uit haar aanvankelijke verweerschrift bij stelt dan wel beter onderbouwd. Een soort mogelijkheid dus voor verweer in tweede termijn. Juridisch gezien maakt zij (de commissie) zichzelf hier wel heel makkelijk vanaf.

Daarnaast heeft de commissie een aantal bezwaren niet ontvankelijk verklaard omdat zij verwacht dat deze bezwaren enkel nog voor 2017 en daarvóór golden en gelet op de uitspraken van de rechtbank in de bodemprocedure rond Psy-Fi 2015  (14 juli 2017) zich niet meer zullen voordoen tijdens het festivalseizoen van 2018 en daarna. Met ander woorden: deze bezwaren hebben verder geen feitelijk procesbelang meer. Aldus de opvatting van de adviescommissie; GSD denkt daar toch wat genuanceerder over.

Hoe dan ook is het advies – in tegenstelling tot vele andere bezwaarschriftenprocedures in het verleden – op verschillende manieren in te kleuren. Een simpel zwart-wit onderscheid (gegrond-ongegrond) is door ons niet te duiden. Uiteraard bent u vrij om van het uitgebrachte advies kennis te nemen.

Wij willen onze uiteindelijke appreciatie over deze bezwaarschriftenprocedure dan ook pas opmaken als het slotstuk van de procedure daar is, te weten de ‘beslissing op bezwaar‘ vastgesteld door het College van B&W. Dat is voor GSD bepalend in hoeverre een bodemprocedure bij de rechtbank (een soort beroep) zal worden ingezet.

Het krijgt dus nog een vervolg.

Herziening bestemmingsplan Groene Ster

Deze week is het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leeuwarden gestart met de voorbereidingen voor een herziening van het huidige bestemmingsplan van de Groene Ster. Het bestuur van deze gemeente heeft zich al meerdere keren openlijk geuit het natuur- en recreatiepark de Groene Ster te beschouwen als ‘het festivalterrein’ voor Leeuwarden en omstreken. Na het echec van de vele verloren rechtszaken rond dit dossier wil het College de inzet van de Groene Ster als festivalterrein voor vele meerdaagse muziekfestivals tijdens de zomermaanden beter verankeren door het huidige conserverende bestemmingsplan open te breken en deze drastisch te herzien. Daarvoor heeft ze onder meer de gemeenteraad nodig voor de uiteindelijke besluitvorming (deze wordt voorzien in januari 2019).

De raad is deze week geïnformeerd omtrent bovenstaand voornemen met de aanbieding van een Plan van Aanpak hoe de herziening van het bestemmingsplan moet worden vormgegeven. De documenten die de raad zijn toegestuurd kunt u hier vinden.

Zowel binnen het bestuur van GSD als extern vindt de komende tijd intensief overleg plaats en worden adviezen ingewonnen in het veld. Op korte termijn zult u door ons hierover nader worden geïnformeerd.

Mocht u reeds vragen of zorgen hebben over de voorgenomen herziening van het bestemmingsplan, schroomt u dan niet contact met ons op te nemen via info@groenesterduurzaam.nl

Bezwaren GSD tegen WttV 2017 overwegend gegrond verklaard

De belangrijkste bezwaren die GSD heeft ingediend tegen de vergunningverlening van het festival Welcome to the Village (WttV) editie 2017 zijn door de Adviescommissie gegrond verklaard. De gegrond verklaarde bezwaarschriften hebben betrekking op:

  • Evenementenvergunning (dient te worden vernietigd)
  • de ontheffing op de Zondagswet (dient te worden vernietigd)
  • de vaststelling van de geveldemping die niet voldoet aan de binnengrenswaarde van 25 dB(A)
  • het ontbreken van een gedegen onderzoek naar de vraag wanneer sprake is van onaanvaardbare hinder door bastonen in een woning
  • de ontheffing van het verbod om in de open lucht vuur aan te leggen

Een enkel bezwaarschrift is ongegrond verklaard omdat het beleid over het betreffende onderwerp inmiddels is aangepast. Het overblijvend aantal (1 à 2) kan in aanmerking komen voor een mogelijke bodemprocedure bij de bestuursrechter. Vooral omdat bij één van die bezwaren de Adviescommissie op het verkeerde been is gezet door verweerder (lees: gemeente) en er sprake is van (aantoonbare) opzettelijke manipulaties en valse verklaringen.

U kunt hier de uitspraak van de Adviescommissie nog eens nalezen. Voor het hele bezwaarschriftendossier klikt u hier.

Voor de goede orde: de Adviescommissie geeft een advies aan het College van Burgemeester & Wethouders. Dat College beslist uiteindelijk wat ze doet met het uitgebrachte advies (de zogenaamde ‘Beslissing op Bezwaar’). Afhankelijk van deze uitspraak zal GSD besluiten al dan niet een bodemprocedure te starten bij de bestuursrechter. Hoewel hierboven al enigszins is aangegeven dat er een ongegrond verklaard bezwaarschrift bestaat waarbij een aantal bedenkelijke praktijken zich heeft afgespeeld die juist een nadere juridische toetsing behoeft. Wordt vervolgd!

Amsterdam vraagt advies aan GSD voor haar evenementenbeleid

De gemeente Amsterdam heeft GSD gevraagd voor advies bij de ontwikkeling van een hernieuwd evenementenbeleid voor haar stad. In Amsterdam vinden de meeste evenementen plaats van heel Nederland. Dit geeft niet alleen veel plezier en profijt voor bezoekers en ondernemers van deze evenementen, maar betekent ook dat er sprake is van veel overlast voor omwonenden. Het is daarom dat wijlen burgemeester van der Laan enkele jaren geleden een overleg is gestart om samen met de gemeenteraad van Amsterdam het beleid omtrent evenementen opnieuw vorm te geven. Het doel van het nieuw te formuleren evenementenbeleid is dat in Amsterdam evenementen kunnen blijven plaatsvinden, maar dan wel zonder onnodige of overmatige overlast voor de omgeving.

Als onderdeel voor de ontwikkeling van het nieuw in te richten evenementenbeleid heeft de raadscommissie voor Algemene Zaken, Openbare Orde en Veiligheid op 9 januari jongstleden een expertmeeting in de raadszaal op het stadhuis van Amsterdam georganiseerd. GSD was als één van de drie externe experts uitgenodigd om vooral het fysiologisch aspect van geluid bij grote (muziek)evenementen nader toe te lichten. In september vorig jaar heeft GSD al eens een bericht hieraan gewijd en heeft u op deze website een notitie van GSD over dit onderwerp kunnen lezen. Deze notitie kwam onder de aandacht van de raadscommissie en vormde de aanleiding voor de uitnodiging van de gemeente Amsterdam.

Ter voorbereiding op de expertmeeting heeft Theo van Gelder (voorzitter GSD) de leden van de raadscommissie nog een aantekening toegestuurd. De (openbare) lezing door de voorzitter van GSD ten overstaan van de Amsterdamse Raadscommissie over het thema medisch en fysiologische aspecten van geluid bij grootschalige muziekevenementen in de open lucht, kunt u zien door te klikken op onderstaande afbeelding.

De volledige expertmeeting (met nog andere experts, zowel ambtelijk als extern) kunt u bekijken door te klikken op onderstaande link.

amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/472868/Cie%20AZ%20-%20Expertmeeting%20inzake%20het%20evenementenbeleid%2009-01-2018

Alternatieve locaties van de gemeente deugen niet

In diverse bezwaar- en rechtsprocedures waarbij (onder andere) de niet-toegankelijkheid van de Groene Ster tijdens festivals aan de orde komt, stelt de gemeente Leeuwarden in haar verweer telkens dat er in plaats van de Groene Ster legio alternatieven zijn voor omwonenden en recreanten.

GSD heeft een onderzoek gedaan naar deze alternatieven en komt tot conclusie dat deze gemeentelijke ‘oplossingen’ hooguit kunnen worden aangemerkt als een verkooppraatje voor een bezwaarschriftencommissie of een rechtszaak. Omwonenden en andere (reguliere) recreanten hebben er in elk geval weinig aan, want de aangewezen locaties blijken namelijk in de verste verte niet de kwalificatie “alternatief” te verdienen.

Ons onderzoek kunt u hier lezen.

Rechtbank spreekt zich wéér uit tegen gemeente Leeuwarden en Psy-Fi

Op 23 november is wéér een uitspraak gedaan door de Rechtbank Noord Nederland over Psy-Fi.

Dit keer ging het om een inwoner van Tytsjerksteradiel die bij de gemeente Leeuwarden bezwaar had gemaakt tegen de geluidsoverlast van Psy-Fi. De gemeente Leeuwarden vond dat hij geen “belanghebbende” was omdat hij te ver (meer dan 3 km) van de Groene Ster zou wonen om overlast te hebben. Om die reden wilde de gemeente Leeuwarden zijn bezwaar niet in behandeling nemen.

De rechter heeft uitgesproken dat het niet om de afstand gaat, maar om de vraag of iemand “hinder van enige betekenis” heeft. Voor geluid is dat bijvoorbeeld het geval als je niet kunt slapen vanwege de bastonen, niet buiten kunt zitten door de herrie of je niet kunt concentreren door geluidsoverlast binnenshuis.

De uitspraak kunt u hier lezen.

Open brief aan College van Leeuwarden

GSD heeft in een Open Brief aan het College van Burgemeester & Wethouders nog eens dringend onder de aandacht gebracht hoe de juridische werkelijkheid met betrekking tot meerdaagse festivals in de Groene Ster er op dit moment uitziet, en wat er aan het huidige Leeuwarder evenementenbeleid feitelijk mankeert. Dat is naar oordeel van GSD op dit moment heel erg veel.

In deze brief hebben we een aantal suggesties gedaan om te proberen de discussie tussen gemeente en GSD weer vlot te trekken. Dit advies behelst uiteraard het respecteren van alle gerechtelijke uitspraken door de gemeente en festivalorganisaties, maar ook het brengen van enige balans in het festivalvolume van de Groene Ster. Dit is met name hard nodig vanwege de extra evenementen die de gemeente in de Groene Ster wil toestaan in het kader van Cultureel Hoofdstad 2018.

U kunt de ‘Open Brief’ hier vinden.

Wat mogen omwonenden van hun gemeente verwachten bij evenementen?

Wat mogen omwonenden van hun gemeente eigenlijk verwachten bij evenementen? Dit is de centrale vraag die wordt gesteld in het recente onderzoeksverslag van de Nationale Ombudsman “Van een koude kermis thuiskomen“.
Het is de vraag of en in hoeverre gemeenten behoorlijk omgaan met omwonenden van evenementen. Wat GSD betreft zijn de bevindingen van dit onderzoek buitengewoon herkenbaar voor de situatie rond de (meerdaagse) evenementen in de Groene Ster. De gelijkenis in dit rapport met de situatie in de Groene Ster is dermate treffend dat we u dit onderzoek niet willen onthouden.

Klik hier voor het rapport ‘Van een koude kermis thuiskomen‘.

In het rapport wordt verder ook verwezen naar de zogenaamde ‘behoorlijkheidswijzer‘. Een soort leidraad c.q. checklist waarmee volgens de Nationale Ombudsman overheden bij de uitvoering van hun taken zouden moeten werken om op een behoorlijke manier om te gaan met burgers.

Aantal klachten Psy-Fi verdubbeld t.o.v. vorig jaar

Het aantal klachten over het Psy-Fi is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Hoe kan dat nou zult u wellicht denken? Want de Leeuwarder Courant kopte afgelopen maandag immers het artikel “Minder klachten over Psy-Fi dan in eerdere jaren“. De gemeentelijke communicatieadviseur wist de krant te melden dat er slechts 69 klachten waren geregistreerd, en dat was volgens hem een duidelijke daling ten opzichte van vorig jaar.

Wij van GSD plaatsten daar meteen grote vraagtekens bij, want dat strookte absoluut niet met onze registratie van klachten die via onze website (of in afschrift aan ons) als e-mail aan Leeuwarden zijn verstuurd. Wij zagen juist een stijging van 31 klachten in 2016 naar 90 dit jaar. Later diezelfde dag nog meldde de krant dat de gemeente zich had vergist, en dat zij niet 69 maar 100 klachten had geregistreerd.

Maar wij denken dat zelfs dat aantal van 100 klachten niet kan kloppen. Wij zijn er inmiddels namelijk achter gekomen dat 54 klachten die via het formulier van de GSD-website werden ingediend, niet zijn opgenomen in de gemeentelijke registratie. Slechts één klacht werd op die wijze wel geregistreerd, dus de benadering met het formulier werkte op zich naar behoren. Wij hebben sterk het vermoeden dat de gemeente de daarop volgende 54 klachten via een zogenaamde IP-blokkade niet meer heeft opgenomen in haar administratie.

Met andere woorden: het totaal aantal klachten dat (direct en indirect) bij de gemeente werd ingediend is niet 100 maar zou minimaal 154 moeten zijn.  Vergeleken met de stand van vorig jaar, zoals die is gepubliceerd in de ambtelijke evaluatie (daarin was sprake van 81 klachten), kunnen we dus voor 2017 feitelijk spreken van een verdubbeling van het aantal klachten.
Dat is niet alleen een fors contrast met de eerdere bewering van de gemeente, maar ook met hun correctie in tweede termijn.

Uitleg over hoe gemeente en GSD omgaan met de klachtenregistratie kunt u vinden door op onderstaande link te klikken.

Een dezer dagen zullen we een overzicht plaatsen hoe de verdeling is van alle klachten qua soort, locatie en periode, die via GSD werden ingediend en die de GSD-website vervolgens doorstuurde naar de gemeente Leeuwarden.

Psy-Fi 2017: dag 5

Psy-Fi 2017, dag 5: zondag. Net als de vorige dag, zaterdag 19 augustus, werd dankzij een krachtige afstaande wind tenminste in Camminghaburen niet veel gehoord. Hetzelfde ging natuurlijk niet helemaal op voor de dorpen ten noorden en oosten van De Groene Ster, maar hoe dan ook: tot nog toe hebben ons gelukkig weinig klachten over de zondag bereikt.

registratie Psy Fi 2017 dag 5
En ook hier weer met name in de avond dat immense (32 keer, 30 dB) verschil tussen normaal [dB(A)] en bas [dB(C)]

Tot nog toe weinig klachten over afgelopen zondag – maar aan het precieze aantal van alle klachten aan het adres van Leeuwarden moeten we binnenkort toch echt een artikeltje wijden. We kunnen niet anders, want uit berichten in de Leeuwarder Courant blijkt tot onze teleurstelling dat de gemeente Leeuwarden ook nu weer het liefst klachten vergeet. Zoals dat in voorgaande jaren helaas vaker gebeurde.

Voor de duidelijkheid: GSD heeft iets van 90 klachten ontvangen; en de ervaring leert dat doorgaans het totaal aantal klachten (politie, gemeentetelefoon, klachten die niet via ons zijn ingediend) het drievoudige bedraagt van wat wij hier voorbij zien komen (en uiterst zorgvuldig bewaren). De rekensom zelf laten wij met gerust hart aan u over.
Het is nu alleen wachten tot de gemeente uhhh… opnieuw gaat tellen.

DGMR

Tja. Psy is voorbij. De tijd is aangebroken om van de kersverse ervaringen te leren. Om te beginnen het akoestisch rapport van geluidsburo DGMR. Dat rapport is een forse teleurstelling omdat het weigerde rekening te houden met de realiteit en uitsluitend naar de wensen van de opdrachtgever (Psy dus) was geschreven. Terwijl een akoestisch rapport neutraal behoort te zijn: het dient, zoals de rechter ook voorschreef, op reële wijze de te verwachten hinder voor de omwonenden te beschrijven. Zodat die redelijkerwijs binnen de perken blijft.

  • Gelet op DGMR’s berekeningen voor referentiepunten 5 en 7 hadden de dorpen richting noordwesten nooit zoveel lawaai over zich heen mogen krijgen. NOOIT, ook niet met de wind van de laatste dagen. Wij hebben voor dit verschijnsel nog altijd geen echte verklaring kunnen vinden, en kunnen slechts wachten op de resultaten van de spectrummeting

Of, zoals de kritiek van de Nederlandse Stichting Geluidhinder op het geluidsrapport DGMR het fijntjes uitdrukte:

“Daarbij komt dat die prognose primair bepaald wordt door de muziekkeuze die de organisator van het evenement heeft opgegeven bij de rapporteur. In de praktijk kan door wisselingen in de opstelling van het podium en wisselingen in de line-up het werkelijke spectrum behoorlijk van zo’n prognose afwijken. Ook de weersomstandigheden (temperatuurinversies, windkracht, windrichting en luchtvochtigheid) en de bodemdemping kunnen zorgen voor grote verschillen tussen de prognose en de werkelijke situatie.”

Wij geloven dat DGMR een serieus geluidsburo is. En een serieus geluidsburo kan en moet beter.

Pagina 1 van 512345