Uitspraak Adviescommissie Psy-Fi 2017

De Adviescommissie die zich gebogen heeft over de ingediende bezwaren van GSD tegen de vergunningverlening van Psy-Fi 2017, heeft uitspraak gedaan. Het meest opmerkelijke van de uitspraak is de gekozen aanvliegroute van deze commissie. In plaats van de opgebrachte bezwaren al dan niet gegrond te verklaren heeft deze adviescommissie er voor gekozen om een aantal bezwaren onder voorwaarden gegrond te verklaren. Zij maakt bij haar uitspraak namelijk een soort voorbehoud door verweerder (lees: gemeente) een kans bieden om een (in eerste instantie) gegrond verklaard bezwaar alsnog ongegrond te laten verklaren. De gemeente kan dat tot stand brengen indien zijn bij haar ‘beslissing op bezwaar‘ haar argumentatie uit haar aanvankelijke verweerschrift bij stelt dan wel beter onderbouwd. Een soort mogelijkheid dus voor verweer in tweede termijn. Juridisch gezien maakt zij (de commissie) zichzelf hier wel heel makkelijk vanaf.

Daarnaast heeft de commissie een aantal bezwaren niet ontvankelijk verklaard omdat zij verwacht dat deze bezwaren enkel nog voor 2017 en daarvóór golden en gelet op de uitspraken van de rechtbank in de bodemprocedure rond Psy-Fi 2015  (14 juli 2017) zich niet meer zullen voordoen tijdens het festivalseizoen van 2018 en daarna. Met ander woorden: deze bezwaren hebben verder geen feitelijk procesbelang meer. Aldus de opvatting van de adviescommissie; GSD denkt daar toch wat genuanceerder over.

Hoe dan ook is het advies – in tegenstelling tot vele andere bezwaarschriftenprocedures in het verleden – op verschillende manieren in te kleuren. Een simpel zwart-wit onderscheid (gegrond-ongegrond) is door ons niet te duiden. Uiteraard bent u vrij om van het uitgebrachte advies kennis te nemen.

Wij willen onze uiteindelijke appreciatie over deze bezwaarschriftenprocedure dan ook pas opmaken als het slotstuk van de procedure daar is, te weten de ‘beslissing op bezwaar‘ vastgesteld door het College van B&W. Dat is voor GSD bepalend in hoeverre een bodemprocedure bij de rechtbank (een soort beroep) zal worden ingezet.

Het krijgt dus nog een vervolg.

Bezwaren GSD tegen WttV 2017 overwegend gegrond verklaard

De belangrijkste bezwaren die GSD heeft ingediend tegen de vergunningverlening van het festival Welcome to the Village (WttV) editie 2017 zijn door de Adviescommissie gegrond verklaard. De gegrond verklaarde bezwaarschriften hebben betrekking op:

  • Evenementenvergunning (dient te worden vernietigd)
  • de ontheffing op de Zondagswet (dient te worden vernietigd)
  • de vaststelling van de geveldemping die niet voldoet aan de binnengrenswaarde van 25 dB(A)
  • het ontbreken van een gedegen onderzoek naar de vraag wanneer sprake is van onaanvaardbare hinder door bastonen in een woning
  • de ontheffing van het verbod om in de open lucht vuur aan te leggen

Een enkel bezwaarschrift is ongegrond verklaard omdat het beleid over het betreffende onderwerp inmiddels is aangepast. Het overblijvend aantal (1 à 2) kan in aanmerking komen voor een mogelijke bodemprocedure bij de bestuursrechter. Vooral omdat bij één van die bezwaren de Adviescommissie op het verkeerde been is gezet door verweerder (lees: gemeente) en er sprake is van (aantoonbare) opzettelijke manipulaties en valse verklaringen.

U kunt hier de uitspraak van de Adviescommissie nog eens nalezen. Voor het hele bezwaarschriftendossier klikt u hier.

Voor de goede orde: de Adviescommissie geeft een advies aan het College van Burgemeester & Wethouders. Dat College beslist uiteindelijk wat ze doet met het uitgebrachte advies (de zogenaamde ‘Beslissing op Bezwaar’). Afhankelijk van deze uitspraak zal GSD besluiten al dan niet een bodemprocedure te starten bij de bestuursrechter. Hoewel hierboven al enigszins is aangegeven dat er een ongegrond verklaard bezwaarschrift bestaat waarbij een aantal bedenkelijke praktijken zich heeft afgespeeld die juist een nadere juridische toetsing behoeft. Wordt vervolgd!

Rechtbank spreekt zich wéér uit tegen gemeente Leeuwarden en Psy-Fi

Op 23 november is wéér een uitspraak gedaan door de Rechtbank Noord Nederland over Psy-Fi.

Dit keer ging het om een inwoner van Tytsjerksteradiel die bij de gemeente Leeuwarden bezwaar had gemaakt tegen de geluidsoverlast van Psy-Fi. De gemeente Leeuwarden vond dat hij geen “belanghebbende” was omdat hij te ver (meer dan 3 km) van de Groene Ster zou wonen om overlast te hebben. Om die reden wilde de gemeente Leeuwarden zijn bezwaar niet in behandeling nemen.

De rechter heeft uitgesproken dat het niet om de afstand gaat, maar om de vraag of iemand “hinder van enige betekenis” heeft. Voor geluid is dat bijvoorbeeld het geval als je niet kunt slapen vanwege de bastonen, niet buiten kunt zitten door de herrie of je niet kunt concentreren door geluidsoverlast binnenshuis.

De uitspraak kunt u hier lezen.

GSD krijgt weer gelijk van de rechter

Op 14 juli jongstleden deed de meervoudige kamer van de Rechtbank Noord Nederland al uitspraak over een deel van een door GSD aangespannen bodemprocedure tegen Psy-Fi 2015-2016. Dat betrof de feitelijke vernietiging van de omgevingsvergunningen die noodzakelijk waren om af te wijken van het huidige bestemmingsplan van de Groene Ster om daarmee meerdaagse festivals in de Groene Ster mogelijk te maken.

Het resterende deel van het vonnis over eerder genoemde bodemprocedure heeft even op zich laten wachten, maar is nu uiteindelijk op donderdag 16 november uitgesproken. GSD is zeer verheugd te constateren dat zij op vrijwel alle punten in haar gelijk is gesteld. Dit geeft ons serieuze houvast en rugdekking bij de nog af te geven vergunningenreeks voor festivals in de Groene Ster in 2018. In ieder geval is met deze uitspraak van de rechter een festival als Psy-Fi in haar huidige vorm niet meer mogelijk. Zowel op het gebied van geluid, de claim op de publieke ruimte qua omvang en duur, alsmede ook diverse ecologische aspecten.

Een nadere uitdieping en betekenis van deze uitspraken zal binnenkort op de website nog worden gepubliceerd. De uitspraken zelf kunt u hier en hier vinden.

Analyse klachten Psy-Fi 2017

Er zijn veel klachten ingediend over het Psy-Fi festival 2017. De klachten waar GSD van op de hoogte is zijn óf via de website van GSD ingediend, óf in kopie mede aan GSD verstuurd. Deze klachten zijn allemaal doorgezonden naar de gemeente Leeuwarden, en indien van toepassing ook aan de gemeente Tytsjerksteradiel. Er is wat reuring geweest in de media over mededelingen door de gemeente Leeuwarden dat het aantal klachten “eigenlijk wel mee viel”. Zie eerdere berichtgeving daarover. Een aantal klachten, die volgens GSD’s analyse nog ontbraken in de gemeentelijke registratie, is alsnog aangeboden aan de gemeente ter verificatie.

Onderstaand ziet u een analyse van het gedeelte van de klachten waar GSD mee bekend is omdat ze via onze site zijn ingediend:

Klachtenverloop over gehele Psy-Fi periode

Klik op afbeelding voor uitvergroting

Soort klachten

Klik op afbeelding voor uitvergroting

Afkomst klachten

Klik op afbeelding voor uitvergroting

Overig zijn de locaties ten oosten van Leeuwarden

Klacht van een Leeuwarder

Bijna 100 klachten heeft GSD ontvangen naar aanleiding van het Psy-Fi festival 2017. Die klachten gingen vooral over het volume van het festival, dat dankzij het nieuw gemeentelijk beleid in 2017 voor veel meer overlast zorgde dan het vorig jaar. Het lijkt er echter op dat de gemeente Leeuwarden per ongeluk GSD op de “blacklist” heeft gezet, zodat het merendeel van deze klachten niet zijn opgenomen in de officiële klachtentelling. We hebben deze klachten daarom opnieuw aan de gemeente Leeuwarden gestuurd, vergezeld van een begeleidend schrijven. In de tussentijd wilden wij u, met toestemming van de indiener in kwestie, enkele van de opvallendste niet onthouden.

Psy-fi festival 2017

“Festivalgangers blij met Leeuwarden”, lees ik in de LC van zaterdag 19 augustus.
Een zucht ontsnapt me en ik krijg een flashback naar vorig jaar. Ik zie mezelf weer lopen met de honden door de Groenester waar kort daarvoor het Psy-fi festival had plaats gevonden.
Vol verbazing kijk ik om me heen.
Was dit een festivalterrein ?

Als dank voor het gebruik van onze groene ster hebben ze werkelijk tonnen aan afval achtergelaten. En ik heb het niet over de honderden vuilniszakken maar over kleine slaap tenten , bungalow tenten, koelkasten, bankstellen, matrassen, slaapzakken, slaapmatten, stoelen, tafels noem maar op. Het is teveel om op te noemen.
Hele inboedels worden meegezeuld en achtergelaten.

Verbolgen over het feit dat er zo respectloos met dit mooie stukje natuur is omgesprongen vervolg ik mijn weg door “de ster”.
Ik realiseer me dat ik ogen te kort kom.
Mijn weg volgend kom ik, net als voorgaande jaren, paden door bosschages tegen die er eerder niet waren.
De nieuwsgierigheid krijgt de overhand en ik volg een nieuw aangelegd pad om uit te komen bij een hangmat. Verbaasd kijk ik om me heen, en ik begin langzaam te beseffen dat ook deze bosschage gedeeltelijk is gesnoeid om plaats te maken voor een plek om te ” chillen” .
Gevoelens als boosheid, verdriet, onbegrip en frustratie vechten om de eerste plek in mijn gemoedstoestand.

De natuur was nog maar net enigszins een maand of 4 hersteld van de vernietigende aanwezigheid van de festivalgangers van 2015, om vervolgens wederom vernield te worden.
Want ook in 2015 is de Groenester door de langdurige regenval als een slagveld achtergelaten.
De bandensporen van de auto’s, campers en tractoren waren nog lang zichtbaar als stille getuigen op de eens zo mooie groene gazons en de aangelegde bloemperken
Mismoedig plof ik neer op een bankje en kijk nog eens vol ongeloof om me heen.
Ik zie enkele kleine slaaptentjes dobberen in het meer en ik kom tot het besef dat het akelig stil is om me heen.
De dieren hebben hun heil voorlopig elders gezocht en ik geef ze geen ongelijk.

Oh, wat zou ik graag een hartig woordje willen spreken met de hersenloze individuen die hier verantwoordelijk voor zijn. Maar wie moet je aanspreken op zoveel natuurgeweld ?
Het groepje achterlijke onverlaten die rücksichtslos hun baan snoeien door de bosschages en die onze Groenester behandelen alsof het hun eigen achtertuin is ?
Of moet ik eens stevig van leer trekken tegen het bestuur van Psy-fi ?
Misschien wel de duizenden toeschouwers die het allemaal hebben zien gebeuren maar hun mond hebben gehouden ?
Het gemeentebestuur misschien die dit oogluikend toestaat ?

De wijsheid ontbreekt me en ik vervolg mijn weg naar huis.
De telefoon brengt me terug in het heden en ik kijk nog eens naar de kop in de krant “Festivalgangers blij met Leeuwarden”.
Ik werp een blik op het scherm van mijn mobiel en neem het besluit om hem niet op te nemen.

Buiten regent het en ik begin te vrezen voor de Groenester, een herhaling van 2015 en 2016 is niet ondenkbaar eerder een vaststaand gegeven.
Bij mij rijst de vraag op “Leeuwarden blij met festivalgangers ?”
Ik kan alleen spreken voor mezelf.
Natuurlijk is het mooi dat er ook enkele mensen tussen de festivalgangers zitten die de Groenester weten te waarderen en genieten van de sfeer die dit stukje recreatie,- en natuurgebied uitstraalt.
Maar helaas zitten er tussen de ca. 15.000 bezoekers ook hele volksstammen die geen reet geven om onze Groenester.
Ze laten als dank een beschadigd en vervuild gebied achter wat maanden nodig heeft om weer te herstellen.
En de natuur zal ook dit jaar heus wel weer herstellen, al zullen de littekens nog jaren zichtbaar blijven.

E.E. Bosma
Leeuwarden

Aantal klachten Psy-Fi verdubbeld t.o.v. vorig jaar

Het aantal klachten over het Psy-Fi is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Hoe kan dat nou zult u wellicht denken? Want de Leeuwarder Courant kopte afgelopen maandag immers het artikel “Minder klachten over Psy-Fi dan in eerdere jaren“. De gemeentelijke communicatieadviseur wist de krant te melden dat er slechts 69 klachten waren geregistreerd, en dat was volgens hem een duidelijke daling ten opzichte van vorig jaar.

Wij van GSD plaatsten daar meteen grote vraagtekens bij, want dat strookte absoluut niet met onze registratie van klachten die via onze website (of in afschrift aan ons) als e-mail aan Leeuwarden zijn verstuurd. Wij zagen juist een stijging van 31 klachten in 2016 naar 90 dit jaar. Later diezelfde dag nog meldde de krant dat de gemeente zich had vergist, en dat zij niet 69 maar 100 klachten had geregistreerd.

Maar wij denken dat zelfs dat aantal van 100 klachten niet kan kloppen. Wij zijn er inmiddels namelijk achter gekomen dat 54 klachten die via het formulier van de GSD-website werden ingediend, niet zijn opgenomen in de gemeentelijke registratie. Slechts één klacht werd op die wijze wel geregistreerd, dus de benadering met het formulier werkte op zich naar behoren. Wij hebben sterk het vermoeden dat de gemeente de daarop volgende 54 klachten via een zogenaamde IP-blokkade niet meer heeft opgenomen in haar administratie.

Met andere woorden: het totaal aantal klachten dat (direct en indirect) bij de gemeente werd ingediend is niet 100 maar zou minimaal 154 moeten zijn.  Vergeleken met de stand van vorig jaar, zoals die is gepubliceerd in de ambtelijke evaluatie (daarin was sprake van 81 klachten), kunnen we dus voor 2017 feitelijk spreken van een verdubbeling van het aantal klachten.
Dat is niet alleen een fors contrast met de eerdere bewering van de gemeente, maar ook met hun correctie in tweede termijn.

Uitleg over hoe gemeente en GSD omgaan met de klachtenregistratie kunt u vinden door op onderstaande link te klikken.

Een dezer dagen zullen we een overzicht plaatsen hoe de verdeling is van alle klachten qua soort, locatie en periode, die via GSD werden ingediend en die de GSD-website vervolgens doorstuurde naar de gemeente Leeuwarden.

Psy-Fi 2017: dag 5

Psy-Fi 2017, dag 5: zondag. Net als de vorige dag, zaterdag 19 augustus, werd dankzij een krachtige afstaande wind tenminste in Camminghaburen niet veel gehoord. Hetzelfde ging natuurlijk niet helemaal op voor de dorpen ten noorden en oosten van De Groene Ster, maar hoe dan ook: tot nog toe hebben ons gelukkig weinig klachten over de zondag bereikt.

registratie Psy Fi 2017 dag 5
En ook hier weer met name in de avond dat immense (32 keer, 30 dB) verschil tussen normaal [dB(A)] en bas [dB(C)]

Tot nog toe weinig klachten over afgelopen zondag – maar aan het precieze aantal van alle klachten aan het adres van Leeuwarden moeten we binnenkort toch echt een artikeltje wijden. We kunnen niet anders, want uit berichten in de Leeuwarder Courant blijkt tot onze teleurstelling dat de gemeente Leeuwarden ook nu weer het liefst klachten vergeet. Zoals dat in voorgaande jaren helaas vaker gebeurde.

Voor de duidelijkheid: GSD heeft iets van 90 klachten ontvangen; en de ervaring leert dat doorgaans het totaal aantal klachten (politie, gemeentetelefoon, klachten die niet via ons zijn ingediend) het drievoudige bedraagt van wat wij hier voorbij zien komen (en uiterst zorgvuldig bewaren). De rekensom zelf laten wij met gerust hart aan u over.
Het is nu alleen wachten tot de gemeente uhhh… opnieuw gaat tellen.

DGMR

Tja. Psy is voorbij. De tijd is aangebroken om van de kersverse ervaringen te leren. Om te beginnen het akoestisch rapport van geluidsburo DGMR. Dat rapport is een forse teleurstelling omdat het weigerde rekening te houden met de realiteit en uitsluitend naar de wensen van de opdrachtgever (Psy dus) was geschreven. Terwijl een akoestisch rapport neutraal behoort te zijn: het dient, zoals de rechter ook voorschreef, op reële wijze de te verwachten hinder voor de omwonenden te beschrijven. Zodat die redelijkerwijs binnen de perken blijft.

  • Gelet op DGMR’s berekeningen voor referentiepunten 5 en 7 hadden de dorpen richting noordwesten nooit zoveel lawaai over zich heen mogen krijgen. NOOIT, ook niet met de wind van de laatste dagen. Wij hebben voor dit verschijnsel nog altijd geen echte verklaring kunnen vinden, en kunnen slechts wachten op de resultaten van de spectrummeting

Of, zoals de kritiek van de Nederlandse Stichting Geluidhinder op het geluidsrapport DGMR het fijntjes uitdrukte:

“Daarbij komt dat die prognose primair bepaald wordt door de muziekkeuze die de organisator van het evenement heeft opgegeven bij de rapporteur. In de praktijk kan door wisselingen in de opstelling van het podium en wisselingen in de line-up het werkelijke spectrum behoorlijk van zo’n prognose afwijken. Ook de weersomstandigheden (temperatuurinversies, windkracht, windrichting en luchtvochtigheid) en de bodemdemping kunnen zorgen voor grote verschillen tussen de prognose en de werkelijke situatie.”

Wij geloven dat DGMR een serieus geluidsburo is. En een serieus geluidsburo kan en moet beter.

Afsluiting Groene Ster door Psy-Fi

Psy-Fi 2017 zorgt wederom voor een langdurige afsluiting van de Groene Ster tijdens de zomervakantie. Hieronder treft u een kaart aan waarin staat aangegeven wanneer en welke gedeelten van de Groene Ster de komende tijd zijn afgesloten.

Dit schema komt uit een bijlage van de evenementenvergunning Psy-Fi 2017 die pas 2 augustus 2017 is verleend. Beschouw GSD niet als spreekbuis van de festivalorganisatie en/of de gemeente Leeuwarden omdat wij u informeren over over de afsluiting. Maar omdat deze twee instanties nalaten u als burger en omwonende goed te informeren, doen wij dat maar. Opvallend in dat schema is dat het enige strand dat de komende 4 zomerweken beschikbaar is voor recreanten en omwonenden het naaktstrandje is. Evenals vorig jaar een totaal onwerkbare oplossing voor beide categorieën recreanten (naakt en niet-naakt).

De afgelopen weken heeft GSD meerdere malen overleg gehad met de gemeente Leeuwarden en soms ook met de festivalorganisatie van Psy-Fi. Dit overleg was onderdeel van het beroep dat de rechter heeft gedaan op de ‘strijdende’ partijen tijdens de zitting van de Voorlopige Voorziening (over Welcome to the Village 2017, zitting 18 juli), om op te houden met procederen en te starten met overleg en samenwerking. Het was daarom van onze zijde hier een beetje stil met berichtgevingen over bijvoorbeeld Psy-Fi 2017. Dit om het overleg niet te schaden of te frustreren. Echter, na een drietal overlegsessies en het lezen van de uiteindelijk uitgegeven vergunningen (die we dus vandaag pas hebben kunnen inzien), kunnen we u berichten dat we met dat overleg niets, maar dan ook helemaal niets zijn opgeschoten. Op geen enkele wijze heeft de gemeente de omwonenden tegemoet willen treden, terwijl we toch een aantal bruikbare en goed uitvoerbare voorstellen hebben aangedragen. Sterker: het is op een aantal aspecten zelfs erger geworden in vergelijking met voorgaande jaren.

Zeer binnenkort zullen wij hier nog nader op terugkomen.

Nog even een dringend advies aan u:

Als u problemen ondervindt of klachten heeft over de gang van zaken rond het Psy-Fi festival of het optreden (of gebrek daaraan) van de gemeente Leeuwarden, schroom dan niet uw klacht te melden! Het is essentieel dat uw klacht gedeponeerd en geregistreerd wordt. Hoe u dat het beste kunt doen kunt u hier vinden.

De toegankelijkheid Groene Ster tijdens Psy-Fi 2017:

Klik op afbeelding voor uitvergroting

Evenementenseizoen 2017 in de Groene Ster gaat weer van start

Het evenementenseizoen 2017 in de Groene Ster gaat vanaf 6 mei weer van start. Het gebied is nog steeds aan het herstellen van het laatste grote festival, Psy-Fi, ruim 8 maanden geleden. De sporen daarvan zijn nog altijd duidelijk zichtbaar.

De evenementen in de Groene Ster veroorzaken in meer of mindere mate overlast voor omwonenden – zelfs nog op een aantal kilometers afstand – en recreanten. Als men dat niet aan de overheid laat weten verandert er niets.

Stichting Groene Ster Duurzaam! (GSD) polst ter plekke geregeld hoe omwonenden en de vele reguliere bezoekers van De Groene Ster de evenementen ervaren. Het aantal formeel gemelde klachten, ook al zijn dat er inmiddels vele honderden geweest, blijkt in schril contrast te staan tot de verwoorde onvrede. Het schrikt nu eenmaal heel wat mensen af om uit te zoeken hoe je de onvrede over overlast vertaalt naar een klacht, die vervolgens moet worden ingediend bij onze overheidsdienaren, de gemeente.

GSD biedt hierbij de helpende hand door te laten zien hoe u eenvoudig een klacht kunt indienen bij de gemeente. Dit geldt ook voor stappen die u kunt ondernemen als u het gevoel heeft gekregen dat er niet naar u geluisterd werd. Als u dat liever heeft, kunt u ook gebruik maken van invulformulieren die automatisch als klacht naar de gemeente worden verzonden.

Hoe u een klacht indient over overlast van evenementen in De Groene Ster vindt u hier.

Pagina 1 van 212