Groene Ster weer ‘normaal’

Het onderstaand artikel is een bijdrage van een dagelijkse bezoekster aan de Groene Ster. Zij zag met lede ogen aan hoe de Groene Ster is achtergelaten nadat alle festivals uiteindelijk zijn vertrokken. Zij bood ons aan hierover een artikel te schrijven voor publicatie op onze website. Dit stellen we uiteraard zeer op prijs. Hier volgt haar relaas…

Sinds het laatste muziekfestival Psy-Fi dat plaatsgevonden heeft in de Groene Ster is het terrein een week na afloop eindelijk weer toegankelijk voor het recreatiepubliek. Alles weer normaal zou je zeggen. Er is in tegenstelling tot voorgaande jaren opgeruimd wat er door de festivalgangers aan troep is achtergelaten, het afbreken van tenten en andere bouwwerken heeft plaatsgevonden en ten langen leste zijn afgelopen dagen eindelijk de rij-platen verwijderd. Eind goed al goed? Nou niet echt…..

Zoals we al vreesden is ook dit jaar weer een grote footprint van de festivals in het Recreatie-/natuurgebied achtergebleven. De zonneweide is (weer) veranderd in een grote moddervlakte waar zonnen niet op mogelijk is, de ‘cirkel’ vlakbij de waterval, die van afgelopen jaar nog steeds niet helemaal verdwenen was, is prominent terug, het terrein bij het roekenbos is vernield, sporen van zwaar verkeer op verscheidene plekken zijn stille getuige van een intensief en langdurig gebruik van het terrein.

Verderop in de Groene Ster blijkt eveneens hoe invasief, met name Psy-Fi , ook dit jaar weer bezig is geweest  – ondanks verboden van de rechter. In de bosschages is zoals we al vermoedden massaal gekampeerd. Ten gevolg hiervan is op talloze plekken de onderbegroeiing platgewalst, beschadigd en/of verdwenen, paden lopen dwars door de struiken.

Ecologische Hoofdstructuur (EHS) Groene Ster gebied. Klik op plaatje voor uitvergroting

Dit is nota bene een gebied dat behoort tot de Ecologische Hoofd Structuur (EHS). Het gebied maakt deel uit van het zorgvuldig opgesteld ecologisch nationaal natuurbeheersplan in Nederland. Om een beter beeld te krijgen: dit is het gebied dat tussen het water en de weg naar Tietjerk ligt en loopt vanaf het punt waar de fietsers aan de achterkant de Groene Ster in kunnen tot aan Tietjerk toe (het bos in de Groene Ster, de rietgebieden bij de molen en verder).

De rechter had expliciet geboden dat ‘de bosschages niet betreden mogen worden en er mag niet in de bosschages worden gekampeerd’. Aansluitend heeft de rechter verordend dat ‘ook op dit punt door de gemeente moet worden gehandhaafd’. Dat is dus niet gebeurd, óveral is gekampeerd! Zowel  in de bosschages aan de zuid- en noordkant van de Groene Ster als langs de oevers van de Kleine Wielen. Maar dat is nog niet alles: er werd bovendien op veel geringere afstand van de oever gekampeerd dan de door rechter en ecologen voorgeschreven 5 meter vanuit de waterkant.

Nog meer? Nou, ja! De achtergebleven resten van diegenen die niet de moeite hebben genomen of tijd :-/ hebben gehad om naar de toiletten te lopen en deze aan de randen en in de bosschages hebben gedeponeerd…. zo hebben helaas ook dit jaar al verscheidene hondeneigenaren ondervonden. En ook al met een bezoek aan de dierenarts als gevolg van de drugs in de ontlasting. Wat als er teveel opgegeten wordt of als het een klein hondje betreft? Je moet er niet aan denken. Voordat ook deze footprint verdwenen is ben je maanden verder, zoals afgelopen jaren ook al is ondervonden. Vele liefhebbers van de Groene Ster met een hond durven daarom om deze reden nog altijd niet te komen.

Al met al blijkt gewoon ook nu weer dat muziek- en trancefestivals in de Groene Ster niet thuis horen. Te veel, te lang, te invasief! Laat staan dat het bestemmingsplan van het gebied veranderd wordt in een evenemententerrein wat onherroepelijk het einde van dit mooie Natuur- en Recreatiegebied zou betekenen. De natuur kan nu nog herstellen mits het met rust gelaten wordt!

Kom daarom ook naar de inspraakbijeenkomst voor de voorgenomen herziening van het bestemmingsplan door de gemeente Leeuwarden.

D.P.

Aanstaande Psy-Fi evenement in oorspronkelijke vorm niet mogelijk

Het overgrote deel van de kampeergebieden die bestemd zijn voor het aankomende festival Psy-Fi 2018 mogen als zodanig niet worden gebruikt.

Het ecologisch rapport, dat speciaal voor de aanstaande vier meerdaagse festivals – waaronder Psy-Fi – is gemaakt, en dat onderdeel uitmaakt van de zogeheten “ruimtelijke onderbouwing” die de nog uit te geven omgevingsvergunningen nodig hebben, geeft aan dat in de bosschages van de Groene Ster niet gekampeerd mag worden.

Het ecologisch rapport, samengesteld door het Ecologisch Onderzoek- en Adviesbureau Altenburg & Wymenga van 16 april 2018 (A&W 2456), geeft aan onder het kopje ‘Kampeermogelijkheden’:

…”Tijdens de festivals Welcome to the Village en Psy-Fi kan er worden gekampeerd in het zuidelijk deel van het festivalterreinKamperen is toegestaan op open plekken tussen de bospercelen en dus niet in het bos en langs de drassige oevers.”….

Voorts vermeldt het rapport, in diverse paragrafen, dat ter bescherming van sommige (beschermde) zoogdieren en broedvogels de bosschages niet mogen worden betreden, laat staan dat daar mag worden gekampeerd.

Onderstaande figuur laat de indeling zien zoals de festivalorganisatie Psy-Fi die in haar draaiboek aangeeft en ook met de gemeente Leeuwarden is overeengekomen. De blauwe gebieden zijn bestemd als camping.

Klik op plaatje voor uitvergroting

Groen: festivalterrein              Paars: productie/backstage
Blauw: camping                    Oranje: campers/caravans

Het noordelijke gebied (boven en rechts van het festivalterrein) is volgens het ecologisch rapport sowieso uitgesloten als kampeerterrein.

Het zuidelijke gebied bestaat hoofdzakelijk uit bosschages. Open grasland, waar wél gekampeerd mag worden, is alleen langs de zomen van deze bosschages (aan weerszijde van de paden) en in het meest zuid-oostelijke deel van het gebied te vinden.

Onderstaand figuur laat duidelijk zien welke gebieden zijn uitgesloten voor het kamperen door festivalgangers. Deze gebieden zijn rood ingekleurd.

Klik op plaatje voor uitvergroting

Groen: festivalterrein              Paars: productie/backstage
Blauw: camping                    Oranje: campers/caravans
ROOD: verboden te kamperen

Psy-Fi is een 5-daags evenement waar bezoekers geen dagticket kunnen kopen, maar enkel een ticket voor het hele festival. De meeste van de 13.000 bezoekers zal dan ook gebruik willen maken van de festivalcampings binnen het geel omrande gebied. De beoogde campings zijn voor 9 dagen opengesteld. Echter, het ecologisch rapport staat kamperen niet toe voor het overgrote deel van de geplande kampeer gebieden.

Uitwijken naar het gebied de Merriedobbe, ten zuiden van De Groene Ster, heeft ook geen zin, want het ecologisch rapport A&W 2942 van 21 februari 2018 geeft aan, dat ten aanzien van gebieds- en soortbescherming (in dit geval gaat het om de beschermde Heikikker) onder andere de kampeeractiviteiten conflicteren met de Wet Natuurbescherming en de Verordening Romte. Dus ook die vlieger gaat niet op.

Om bovenstaande redenen concludeert GSD dan ook dat het Psy-Fi evenement in haar huidig geplande vorm niet door kan gaan. Zowel de gemeente Leeuwarden als de festivalorganisatie Psy-Fi moeten zich dat inmiddels ook gerealiseerd hebben.

Het bevreemdt ons daarom des te meer dat het van de zijde van zowel de gemeente als Psy-Fi nog altijd oorverdovend stil blijft, alsof er niets aan de hand is. En dat is dubbel zo vreemd, omdat we op dit moment midden in het realisatieproces zitten van omgevings- en evenementenvergunningen, hét tijdstip dus om dit goed te regelen…

Voor deze onbegrijpelijke stilte hebben wij geen verklaring (maar wel een vermoeden).

Overigens heeft in voorgaande ecologische rapporten van A&W, die destijds gemaakt zijn voor de inmiddels in onbruik geraakte omgevingsvergunningen, dezelfde voorwaarde van het niet mogen kamperen in bosschages óók gestaan. Zij het dat deze voorwaarde toen meer als aanname stond beschreven in het A&W-rapport. Alleen door aan te nemen dat er niet gekampeerd zou worden, werd door A&W met het kamperen in de Groene Ster geen nadere conflicten met de toen zogeheten flora- en faunawetgeving voorzien. Echter zowel de gemeente (in handhavende zin) als Psy-Fi hebben in voorgaande jaren nooit gehandeld naar deze aanname van A&W.
GSD heeft beide partijen meerdere malen via zienswijzes of bezwaarprocedures gewezen op het niet handelen naar de uitgangspunten/voorwaarden die aan ze worden gesteld in de ecologische rapporten.   

Het andere festival – Welcome to the Village (WttV) –  heeft ook een kampeer element in haar concept, maar maakte in het verleden altijd gebruik van de camping ‘de Kleine Wielen’. Dit jaar wilde ze, net als Psy-Fi, ook gebruik maken van het zuidelijke gebied als kampeerterrein (zie plattegrond uit draaiboek WttV versie 2.0 van 6 maart 2018). Kennelijk heeft WttV de door A&W opgelegde beperkingen op het kamperen in bosschages goed gelezen, en daarom  besloten de campinglocatie te verleggen naar de open graslanden ten westen van hun festivalgebied (zie plattegrond uit draaiboek WttV versie 3.0 van 2 mei 2018). Verstandig van ze!

Een dergelijke wijziging kan een festivalorganisatie overigens niet eigenmachtig doen. Dat móét met instemming van de gemeente zijn gegaan. Hieruit kan dan ook afgeleid worden dat de gemeente drommels goed weet dat er voor Psy-Fi een enorm probleem is ontstaan vanwege het gebrek aan kampeermogelijkheden voor festivalbezoekers. Een oplossing zoals bij WttV is niet mogelijk bij Psy-Fi, want zowel de grootte van het festivalterrein als de omvang van het aantal bezoekers is ruim tweemaal zo groot als bij WttV het geval is.

Het is van groot belang dat de gemeente Leeuwarden zo spoedig mogelijk duidelijkheid geeft hoe ze bovenstaande kampeerperikelen voor Psy-Fi denkt te gaan oplossen. Het kan niet zo zijn dat een rechter op het allerlaatste moment deze kwestie pas krijgt voorgelegd, en de gemeente dan (wederom!) een beroep gaat doen op het feit dat “op het allerlaatste moment niets meer kan worden gewijzigd omdat er anders een probleem met de openbare orde gaat ontstaan“. De gemeente Leeuwarden was immers, als opdrachtgeefster van het bewuste A&W rapport, sinds de aanbieding daarvan in medio april al op de hoogte dat het kamperen voor festivalgangers van Psy-Fi problematisch zou gaan worden! Met andere woorden: ruim drie maanden vóór aanvang van Psy-Fi wist de gemeente dit al. Intussen is er alweer één maand verstreken…

Vrijwaring/disclaimer

Het bovenstaande verhaal is de opvatting en conclusie van GSD op basis van openbaar ter beschikking gestelde documentatie/informatie van de gemeente Leeuwarden. GSD bepaalt niet of Psy-Fi in haar oorspronkelijke vorm al dan niet kan doorgaan. Dat is voorbehouden aan het (coördinerend) bevoegd gezag, de gemeente Leeuwarden. Dat laat onverlet dat GSD van mening is dat, gelet op de huidige stand in het proces van vergunningverlening, doorgang van Psy-Fi in de Groene Ster zoals beoogd door de festivalorganisatie, niet meer kan.

Hebben de dieren in Aqua Zoo last van festivals?

Regelmatig krijgt onze stichting de vraag of dieren in Aqua Zoo geen last hebben van evenementen in de Groene Ster.
Daar heeft een vrijwilliger voor onze stichting een literatuuronderzoek naar gedaan.

Uit dat onderzoek komt naar voren dat hard geluid een belangrijke stressfactor is voor dieren in gevangenschap. Bij zoogdieren uit zich dat in een groot aantal gedragingen die duiden op stress. De belangrijkste daarvan zijn:

 • Onrustig gedrag.
 • Afwijkend eet- en drinkpatroon.
 • Verhoogde waakzaamheid.
 • Agressief gedrag tegenover andere dieren.
 • Pogingen om zich terug te trekken in het slaapverblijf.

Het zal niet verbazen dat naarmate het geluid harder is, dit soort gedragingen toenemen. Sommige diersoorten zijn meer gevoelig voor geluidspieken. Andere soorten meer voor continue hard geluid. Het blijkt dat er een soort grenswaarde geldt voor verstoring. Die grens ligt bij 70 decibel gemeten met een A-filter. Dus bij 70 dB(A).
De gemeente meet op twee plekken in de buurt van Aqua Zoo het geluid: referentiepunt 4 en referentiepunt 5.

Wat voor geluidgrenswaarden moeten daar dan gelden?

Overdag is dat duidelijk: de grenswaarde moet dan 65 dB(A) zijn op die referentiepunten. Dat komt omdat bezoekers van een dierentuin een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de geluidsbelasting. Wat je niet wil is dat die bezoekers hun stem moeten verheffen om zich boven de festivalmuziek verstaanbaar te maken.

Dus om te voorkomen dat dierentuinbezoekers boven de 70 dB(A) geluid maken, mag het achtergrondgeluid niet boven de 60 tot 65 dB(A) uit komen.

Bodemonderzoek Groene Ster: terrein ongeschikt voor festivals

GSD heeft door een onafhankelijk ingenieursbureau een bodemonderzoek laten verrichten van de recreatieterreinen in de Groene Ster. Daaruit blijkt dat de terreinen ongeschikt zijn om festivals op te houden. Grasmat, terrein en ondergrond zijn zodanig vernield dat sprake is van roofbouw.

Wie heeft het onderzoek gedaan?

Het onderzoek is gedaan door het onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureau Smit Groenadvies uit Schagen. Het bureau is gespecialiseerd in cultuurtechnisch en hydrologisch onderzoek van bodems van natuurterreinen en recreatieterreinen.

Wat zijn de problemen van de recreatieweides van de Groene Ster?

 1. Het gras is in zeer slechte conditie: de zaailijnen van twee jaar geleden zijn nog duidelijk zichtbaar, het gras groeit niet uit en het wortelt niet.
 2. In het terrein zijn nog duidelijk sporen zichtbaar van zwaar materieel, rijplaten en podia. Met zand gevulde kuilen zakken na.
 3. Op het maaiveld zijn duidelijk sporen zichtbaar van stagnerend regenwater en grote plassen die langzaam wegtrekken. (pag. 7 van het rapport).

Waarom herstellen de ligweides niet en waarom zakt het water niet weg?

Uit grondboringen blijkt dat het terrein is opgebouwd uit een toplaag van zand gemengd met klei. Daaronder zit een stevige kleilaag. Onder die kleilaag ligt het veen. Door de druk van podia, rijplaten, voertuigen en grote mensenmassa’s is de toplaag verdicht (aangestampt). Ook de onderliggende kleilaag is samengeperst. Vóórdat er festivals werden gehouden kon regenwater door de matig doorlatende toplaag en kleilaag nog wegzakken. Sinds er festivals worden gehouden zijn de toplaag en kleilaag steeds verder samengeperst. Ze laten nauwelijks meer water door. Verdamping is nu de enige manier waarop regenwater nog kan worden afgevoerd. En dat betekent dat één zomerse regenbui voldoende is om het terrein twee weken blank te zetten en vier weken onbegaanbaar te maken (pag. 7 en 10 van het rapport).

Waarom helpt de drainage niet?

De drainage is verkeerd aangelegd:

 • er zijn geen spoelputten aangelegd,
 • er zijn T-stukken en Y-stukken gebruikt om buizen te verbinden,
 • de drainage ligt op een diepte van 50 cm, dus kan worden doorboord door grondankers,
  tentpennen en decoratiepalen.

De drainagebuizen kunnen niet periodiek worden doorgespoeld en er kan geen onderhoud worden gepleegd. Bovendien is de afstand tussen de drainagebuizen onderling drie tot vier meter; dus het probleem van water dat op de verdichte kleilaag en toplaag blijft staan wordt met drainage niet opgelost (pag. 10 van het rapport). 

Wat zijn de conclusies van het rapport?

 1. Het terrein heeft veel schade opgelopen van de evenementen.
 2. Op de grasmat wordt roofbouw gepleegd.
 3. De huidige bodemopbouw en samenstelling is in feite ongeschikt voor gebruik als festivalterrein (pag. 11 van het rapport).

Hoe moet het nu verder?

 1.  Verdere verslechtering voorkomen
  In de eerste plaats moet verdere verslechtering worden voorkomen. Om verdere verdichting van de toplaag en de kleilaag te voorkomen moet:
  niet meer met voertuigen in het terrein worden gereden (ook niet met rijplaten),
  geen podia meer worden geplaatst,
  geen grote mensenmassa’s meer worden toegelaten (pag. 11 van het rapport).
 2. Herstellen voor de recreatieve functie
  Om de situatie van voor 2014 te herstellen en het terrein weer geschikt te maken voor dagrecreatie zijn ingrijpende maatregelen nodig. Zo moet bijvoorbeeld het drainagesysteem worden herzien, de toplaag omgeploegd en vermengd met waterdoorlatend materiaal en de grasmat omgeploegd, bemest en opnieuw ingezaaid. Daarna is het terrein weer goed bruikbaar voor natuurgerichte dagrecreatie, maar de onder 1 genoemde maatregelen moet van kracht blijven om herhaling te voorkomen.
 3. Inrichten als festivalterrein
  Het inrichten van het terrein als festivalterrein is in principe mogelijk, maar zeer kostbaar. Dan moet namelijk de volledige kleilaag worden afgegraven en vervangen of opnieuw worden
  verwerkt en vermengd met vocht- en luchtdoorlatend materiaal. Daarnaast moet een oplossing gevonden worden die voorkomt dat de onderliggende veenlaag gaat inklinken.

Wat is de visie van GSD?

Dit onderzoek had de gemeente zelf al in 2015 moeten laten doen. De schade is inmiddels enorm. Het terrein is voor gewone recreanten al bijna niet meer bruikbaar. Onze stichting is van mening dat de maatregelen die verdere verslechtering moeten voorkomen per direct moeten worden doorgevoerd: Dus géén voertuigen, podia, tenten, rijplaten en mensenmassa’s meer op de ligweides.
Daarnaast moeten de herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd zodat het terrein weer geschikt is voor natuurgerichte dagrecreatie. Primair op kosten van de festivals, die in de afgelopen jaren de schade hebben veroorzaakt. Als dat niet gaat zal de gemeente Leeuwarden de kosten moeten dragen.

Het hele rapport kunt u hier nalezen.

Hoorzitting bezwaar tegen antwoord op WOB-verzoek ‘drainage’

Op maandag 20 maart 2017 vond de hoorzitting plaats over het bezwaar dat is gemaakt tegen het antwoord van de gemeente Leeuwarden op een ingediend WOB-verzoek met vragen over het in mei 2016 aangelegde drainagesysteem in de Groene Ster. Zie ook eerdere berichtgeving hierover op deze site.

Een week vóórdat de hoorzitting diende heeft de gemeente haar verweer tegen het bezwaar kenbaar gemaakt. Dit verweerschrift was hoofdzakelijk verhullend omdat hierin vooral werd aangegeven waarom bepaalde informatie niet kon worden gegeven. Aanvankelijk gaf de gemeente namelijk aan dat op bepaalde vragen geen antwoord kon worden gegeven omdat gegevens hierover simpelweg niet in haar bezit waren.

Uit haar verweer bleek echter dat de gemeente juist een bewuste keuze heeft gemaakt om haar toezichtfunctie – op de bouw van tijdelijke bouwwerken voor het Psy-Fi festival, op terrein dat is voorzien van een drainagesysteem – niet uit te oefenen. De gemeente heeft besloten (wie dat heeft beslist is onduidelijk, waarmee een additionele WOB-procedure wordt overwogen) om, in tegenstelling tot wat de betreffende evenementenvergunning daarover te zeggen heeft (blad 7 punt 4.4), partijen rechtstreeks met elkaar zaken te laten doen. Hierdoor wist de gemeente dus als het ware van niets, in verband met het WOB-verzoek. Deze onterechte werkwijze betekende dat de Psy-Fi organisatie rechtstreeks zaken moest doen met het bedrijf dat verantwoordelijk was voor het inmeten van het drainagesysteem (iets dat, vanwege de volslagen onbekendheid met de ligging van de drainage, tijdens de opbouwfase van Psy-Fi nog hals over kop moest plaatsvinden ter voorkoming van mogelijke schade). De gemeente werd dus niet voorzien van de inmeetgegevens. Later, na telefonische consultatie (dd. 2 januari 2017) met het bedrijf in kwestie, bleek dat de gegevens alleen bij hen in bezit waren. De gemeente was daarom niet bekend met de precieze ligging van het drainagesysteem of de kosten van de inmeetsessie (waarover WOB-vragen zijn ingediend). Hoe dat dan moet met de aanstaande meerdaagse festivals in 2017 in de Groene Ster was op dat moment niet duidelijk. Inmiddels heeft de gemeente in haar verweer aangegeven dat in het voorjaar van 2017 de drainage opnieuw zal worden ingemeten. Tot op heden is dat echter nog niet gebeurd.

Ook eventuele reparaties aan het drainagesysteem moesten direct, zonder tussenkomst van de gemeente, tussen de festivalorganisatie en het bedrijf dat verantwoordelijk was voor de aanleg van de drainage, worden geregeld. Er is geconstateerd dat er sprake was van meerdere beschadigingen aan het drainagesysteem (een fotoreportage hierover wordt nog op de site geplaatst). Zowel de gemeente als het bedrijf in kwestie hebben aangegeven dat reparaties zijn uitgevoerd. Aangetoond kan worden dat de bewering van geen van beiden juist is en door één van hen (te weten het bedrijf) zelfs is verzonnen. De reparaties hebben namelijk niet plaatsgevonden. Dat is één van de oorzaken waarom, na een paar regenbuien, op de grote zonneweide nog steeds van zoveel wateroverlast sprake is.

Ten aanzien van de kosten voor de aanleg van het drainagesysteem gaf de gemeente aan dat zij enkel offertes in haar bezit had, en geen facturen. In het verweerschrift wordt zelfs aangegeven dat de offertes gefungeerd zouden hebben als facturen. Een volstrekt onacceptabele werkwijze waarmee de Adviescommissie dan ook grote moeite had. De gemeente gaf tijdens de hoorzitting aan een hernieuwde poging te zullen doen om de facturen alsnog boven water te krijgen.

(onbruikbare) schets drainagesysteem Groene Ster

Tenslotte overhandigde de gemeente nog de toegezegde schets van de ligging van het drainagesysteem. Zij heeft die kennelijk recent toch nog weten te bemachtigen van het bedrijf dat de drainage heeft (laten*) aanleggen. Deze schets is echter geen juiste weergave van het werkelijke drainagesysteem. GSD bezit een fotoreportage over het leggen van de drainage op 24 mei 2016 (ook die zal op de site nog worden geplaatst), waaruit duidelijk blijkt dat de schets hiernaast niet klopt en in feite zelfs volstrekt zinloos en onbruikbaar is.

 

 

* Het bedrijf dat de opdracht heeft gekregen om een drainage in de Groene Ster aan te leggen heeft dit niet ‘in haar portfolio zitten’, en heeft deze klus dus (onder)uitbesteed aan een bedrijf dat hierin wél is gespecialiseerd. Ook hierover wordt een nader WOB-verzoek overwogen omdat dit volgens de aanbestedingsregels van de gemeente niet zonder meer toegestaan is.

Motie intrekking aanbesteding natuurlijke begrazing verworpen

De ingediende motie van D66 en FNP over de intrekking van de aanbesteding natuurlijke begrazing is verworpen. De partijen dienden een motie in die luidde dat de gemeente de aanbesteding moest terugdraaien zodat Westra met zijn kudde op de Groene Ster kan blijven. Raadslid Klaas Zwart (PvdA) legde na het pleidooi van D66 fractievoorzitter Hilde Tjeerdema een stemverklaring af waarom zijn fractie de motie ontraadde. De meerderheid van de raad volgde deze verklaring waardoor de motie werd verworpen. Klaas Zwart zei vooral bang te zijn voor de juridische en financiële gevolgen die een intrekking van de aanbesteding tot gevolg zou kunnen hebben.

Ondanks dat Sam Westra al vijftien jaar de stadsherder is geweest in Leeuwarden, is in de nieuwe aanbesteding gekozen voor het bedrijf  ‘Wylde Weide Landschapsbeheer’ van Diederik Sleurink (een universitair afgestudeerde landbouweconoom) uit Tjalleberd met vele kuddes in de noordelijke provincies van Nederland. Hoewel Sleurink 10% duurder was dan Westra heeft volgens de gemeente de doorslag gegeven dat Sleurink theoretisch beter onderlegd is in ecologie en erg actief is op social media.

CDA wethouder Friso Douwstra gaf aan dat de gemeente er alles aan probeert te doen om een oplossing te zoeken voor de (ex)-stadsschaapherder Westra. Wat hij daarmee precies bedoelde werd niet echt duidelijk. Wel gaf hij aan vernomen te hebben dat Sleurink en Westra met elkaar in gesprek zijn om een oplossing te vinden voor Westra en zijn kudde. De raad drong bij de wethouder aan om binnen twee weken duidelijkheid te geven over de toekomst van Westra en zijn kudde. Douwstra zei de raad toe hierop terug te komen.

Doek voor stadsschaapherder Sam Westra valt alsnog

Bron: Leeuwarder Courant (deels)

Het lijkt er sterk op dat de gunning van de begrazing in de gemeente Leeuwarden (waaronder de Groene Ster) alsnog naar het bedrijf de Wylde Weide gaat in plaats van de huidige stadsherder, Sam Westra. De gemeente moest op last van de rechter na een kort geding de aanbesteding in heroverweging nemen en de besluitvorming hieromtrent openbaar maken.

Nu blijkt dat de schaapherder aan wie de gemeente Leeuwarden uiteindelijk de voorkeur heeft gegeven zelfs dik 4000 euro meer kost dan Sam Westra. Uit de cijfers komt naar voren dat Groene Oase (het bedrijf van Westra) de gemeente 41.035,04 euro kost. De Wylde Weide (het bedrijf waar Diederik Sleurink werkzaam is) werkt voor 45.796 euro. De prijs weegt normaliter het zwaarst bij de beoordeling, maar er zijn kennelijk meer factoren die de doorslag hebben gegeven.

Zoals ‘ecologie’. Daarin scoort Wylde Weide in de ogen van de gemeente dubbel zo goed als Groene Oase. Westra is meer praktisch dan theoretisch, is het oordeel, maakt zijn beeld van ecologie niet duidelijk en laat niet zien hoe hij de flora- en faunawet naleeft. Sleurink doet dat wel. Ook al komt hij met voorbeelden van zijn aanpak die voor het graasgebied bij de Groene Ster minder van toepassing zijn.

Het minst zwaar wegen de onderdelen ‘planning’ en ‘communicatie’. Bij de planning vindt de gemeente het een voordeel dat Sleurink de kudde kan uitbreiden als dat nodig is, terwijl Westra dan de maaier erbij pakt. Bij communicatie geven de sociale media de doorslag. Westra praat wel met omwonenden en passanten, maar gebruikt geen Facebook en dergelijke. Dat doet Sleurink wel. Alles bij elkaar opgeteld scoort Sleurink meer punten dan Westra.

Het actiecomité Pro-Sam wil dat het punt op de raadsagenda van 27 februari komt en hoopt dat de raad dan anders beschikt. Daarnaast zijn er gesprekken tussen Westra en de gemeente over een oplossing voor zijn kudde.

Nadere gegevens (opgezocht door GSD):

Diederik Sleurink is een afgestudeerde (1993) landbouweconoom van de Landbouw Universiteit Wageningen; volgens zijn Facebook (www.facebook.com/diederik.sleurink) heeft hij zijn studie in slechts 3 jaar volbracht. Daarvóór heeft Sleurink Melkveehouderij en Bedrijfskunde gestudeerd aan de Aeres Hogeschool in Dronten. Tien jaar geleden is hij begonnen met het bedrijf de Wylde Weide. Qua kennis- en opleidingsniveau zal Sleurink vast de meerdere te zijn. Jammer dat een goedkopere en pragmatische schaapherder met een 15 jarige goede staat van dienst als stadsherder het op dergelijke punten voor de gemeente moet afleggen.

Stadsschaapherder Westra wint kort geding tegen gemeente Leeuwarden

Bron: Omrop Fryslân

Sam Westra blijft mogelijk toch schaapsherder in de gemeente Leeuwarden. Westra had een kort geding aangespand tegen de gemeente, omdat hij na een aanbesteding niet langer met zijn kudde het Groene Stergebied begrazen mocht. De gemeente had de prijs-kwaliteitsverhouding van de verschillende inschrijvers met elkaar vergeleken en daarbij kwam de Wylde Weide uit Tjallebert als betere kandidaat uit de bus. De rechter heeft donderdag bepaald dat het werk niet gegund mag worden aan de Wylde Weide.

Waarom dat is, is nog niet duidelijk. De motivatie daarvoor wordt later bekend gemaakt. Als de gemeente toch wil aanbesteden, dan moeten de beide inschrijvingen opnieuw beoordeeld worden. Sam Westra is er blij mee, want hij maakt nu toch weer kans om het werk te mogen uitvoeren.

Zitting kort geding Westra tegen gemeente Leeuwarden

Winterse taferelen in de Groene Ster

Niet vaak ligt de Groene (of liever de Witte) Ster er zo bij als vandaag. De vele plaatjes die GSD ontvangt of zelf maakt betreffen vaak alleen maar de ellende in de natuur die je aantreft na een groot evenement in het Groene Ster gebied. Vandaag geen enkel spoor hiervan. Ze zijn er wel degelijk maar zijn nu even met een witte laag rijp gecamoufleerd. Hoewel… toch eentje:

20170118_114514

Wat ook opvalt is de rust en stilte. Geen machines van loonbedrijven of gemeente die onderhoud plegen aan het park, of het festivalbestendiger proberen te maken dan wel de schade van een meerdaags festival nog aan het herstellen zijn. Prachtig voor even……

Een korte sfeerimpressie: