Hoorzitting bezwaar tegen antwoord op WOB-verzoek ‘drainage’

Op maandag 20 maart 2017 vond de hoorzitting plaats over het bezwaar dat is gemaakt tegen het antwoord van de gemeente Leeuwarden op een ingediend WOB-verzoek met vragen over het in mei 2016 aangelegde drainagesysteem in de Groene Ster. Zie ook eerdere berichtgeving hierover op deze site.

Een week vóórdat de hoorzitting diende heeft de gemeente haar verweer tegen het bezwaar kenbaar gemaakt. Dit verweerschrift was hoofdzakelijk verhullend omdat hierin vooral werd aangegeven waarom bepaalde informatie niet kon worden gegeven. Aanvankelijk gaf de gemeente namelijk aan dat op bepaalde vragen geen antwoord kon worden gegeven omdat gegevens hierover simpelweg niet in haar bezit waren.

Uit haar verweer bleek echter dat de gemeente juist een bewuste keuze heeft gemaakt om haar toezichtfunctie – op de bouw van tijdelijke bouwwerken voor het Psy-Fi festival, op terrein dat is voorzien van een drainagesysteem – niet uit te oefenen. De gemeente heeft besloten (wie dat heeft beslist is onduidelijk, waarmee een additionele WOB-procedure wordt overwogen) om, in tegenstelling tot wat de betreffende evenementenvergunning daarover te zeggen heeft (blad 7 punt 4.4), partijen rechtstreeks met elkaar zaken te laten doen. Hierdoor wist de gemeente dus als het ware van niets, in verband met het WOB-verzoek. Deze onterechte werkwijze betekende dat de Psy-Fi organisatie rechtstreeks zaken moest doen met het bedrijf dat verantwoordelijk was voor het inmeten van het drainagesysteem (iets dat, vanwege de volslagen onbekendheid met de ligging van de drainage, tijdens de opbouwfase van Psy-Fi nog hals over kop moest plaatsvinden ter voorkoming van mogelijke schade). De gemeente werd dus niet voorzien van de inmeetgegevens. Later, na telefonische consultatie (dd. 2 januari 2017) met het bedrijf in kwestie, bleek dat de gegevens alleen bij hen in bezit waren. De gemeente was daarom niet bekend met de precieze ligging van het drainagesysteem of de kosten van de inmeetsessie (waarover WOB-vragen zijn ingediend). Hoe dat dan moet met de aanstaande meerdaagse festivals in 2017 in de Groene Ster was op dat moment niet duidelijk. Inmiddels heeft de gemeente in haar verweer aangegeven dat in het voorjaar van 2017 de drainage opnieuw zal worden ingemeten. Tot op heden is dat echter nog niet gebeurd.

Ook eventuele reparaties aan het drainagesysteem moesten direct, zonder tussenkomst van de gemeente, tussen de festivalorganisatie en het bedrijf dat verantwoordelijk was voor de aanleg van de drainage, worden geregeld. Er is geconstateerd dat er sprake was van meerdere beschadigingen aan het drainagesysteem (een fotoreportage hierover wordt nog op de site geplaatst). Zowel de gemeente als het bedrijf in kwestie hebben aangegeven dat reparaties zijn uitgevoerd. Aangetoond kan worden dat de bewering van geen van beiden juist is en door één van hen (te weten het bedrijf) zelfs is verzonnen. De reparaties hebben namelijk niet plaatsgevonden. Dat is één van de oorzaken waarom, na een paar regenbuien, op de grote zonneweide nog steeds van zoveel wateroverlast sprake is.

Ten aanzien van de kosten voor de aanleg van het drainagesysteem gaf de gemeente aan dat zij enkel offertes in haar bezit had, en geen facturen. In het verweerschrift wordt zelfs aangegeven dat de offertes gefungeerd zouden hebben als facturen. Een volstrekt onacceptabele werkwijze waarmee de Adviescommissie dan ook grote moeite had. De gemeente gaf tijdens de hoorzitting aan een hernieuwde poging te zullen doen om de facturen alsnog boven water te krijgen.

(onbruikbare) schets drainagesysteem Groene Ster

Tenslotte overhandigde de gemeente nog de toegezegde schets van de ligging van het drainagesysteem. Zij heeft die kennelijk recent toch nog weten te bemachtigen van het bedrijf dat de drainage heeft (laten*) aanleggen. Deze schets is echter geen juiste weergave van het werkelijke drainagesysteem. GSD bezit een fotoreportage over het leggen van de drainage op 24 mei 2016 (ook die zal op de site nog worden geplaatst), waaruit duidelijk blijkt dat de schets hiernaast niet klopt en in feite zelfs volstrekt zinloos en onbruikbaar is.

 

 

* Het bedrijf dat de opdracht heeft gekregen om een drainage in de Groene Ster aan te leggen heeft dit niet ‘in haar portfolio zitten’, en heeft deze klus dus (onder)uitbesteed aan een bedrijf dat hierin wél is gespecialiseerd. Ook hierover wordt een nader WOB-verzoek overwogen omdat dit volgens de aanbestedingsregels van de gemeente niet zonder meer toegestaan is.

Motie intrekking aanbesteding natuurlijke begrazing verworpen

De ingediende motie van D66 en FNP over de intrekking van de aanbesteding natuurlijke begrazing is verworpen. De partijen dienden een motie in die luidde dat de gemeente de aanbesteding moest terugdraaien zodat Westra met zijn kudde op de Groene Ster kan blijven. Raadslid Klaas Zwart (PvdA) legde na het pleidooi van D66 fractievoorzitter Hilde Tjeerdema een stemverklaring af waarom zijn fractie de motie ontraadde. De meerderheid van de raad volgde deze verklaring waardoor de motie werd verworpen. Klaas Zwart zei vooral bang te zijn voor de juridische en financiële gevolgen die een intrekking van de aanbesteding tot gevolg zou kunnen hebben.

Ondanks dat Sam Westra al vijftien jaar de stadsherder is geweest in Leeuwarden, is in de nieuwe aanbesteding gekozen voor het bedrijf  ‘Wylde Weide Landschapsbeheer’ van Diederik Sleurink (een universitair afgestudeerde landbouweconoom) uit Tjalleberd met vele kuddes in de noordelijke provincies van Nederland. Hoewel Sleurink 10% duurder was dan Westra heeft volgens de gemeente de doorslag gegeven dat Sleurink theoretisch beter onderlegd is in ecologie en erg actief is op social media.

CDA wethouder Friso Douwstra gaf aan dat de gemeente er alles aan probeert te doen om een oplossing te zoeken voor de (ex)-stadsschaapherder Westra. Wat hij daarmee precies bedoelde werd niet echt duidelijk. Wel gaf hij aan vernomen te hebben dat Sleurink en Westra met elkaar in gesprek zijn om een oplossing te vinden voor Westra en zijn kudde. De raad drong bij de wethouder aan om binnen twee weken duidelijkheid te geven over de toekomst van Westra en zijn kudde. Douwstra zei de raad toe hierop terug te komen.

Doek voor stadsschaapherder Sam Westra valt alsnog

Bron: Leeuwarder Courant (deels)

Het lijkt er sterk op dat de gunning van de begrazing in de gemeente Leeuwarden (waaronder de Groene Ster) alsnog naar het bedrijf de Wylde Weide gaat in plaats van de huidige stadsherder, Sam Westra. De gemeente moest op last van de rechter na een kort geding de aanbesteding in heroverweging nemen en de besluitvorming hieromtrent openbaar maken.

Nu blijkt dat de schaapherder aan wie de gemeente Leeuwarden uiteindelijk de voorkeur heeft gegeven zelfs dik 4000 euro meer kost dan Sam Westra. Uit de cijfers komt naar voren dat Groene Oase (het bedrijf van Westra) de gemeente 41.035,04 euro kost. De Wylde Weide (het bedrijf waar Diederik Sleurink werkzaam is) werkt voor 45.796 euro. De prijs weegt normaliter het zwaarst bij de beoordeling, maar er zijn kennelijk meer factoren die de doorslag hebben gegeven.

Zoals ‘ecologie’. Daarin scoort Wylde Weide in de ogen van de gemeente dubbel zo goed als Groene Oase. Westra is meer praktisch dan theoretisch, is het oordeel, maakt zijn beeld van ecologie niet duidelijk en laat niet zien hoe hij de flora- en faunawet naleeft. Sleurink doet dat wel. Ook al komt hij met voorbeelden van zijn aanpak die voor het graasgebied bij de Groene Ster minder van toepassing zijn.

Het minst zwaar wegen de onderdelen ‘planning’ en ‘communicatie’. Bij de planning vindt de gemeente het een voordeel dat Sleurink de kudde kan uitbreiden als dat nodig is, terwijl Westra dan de maaier erbij pakt. Bij communicatie geven de sociale media de doorslag. Westra praat wel met omwonenden en passanten, maar gebruikt geen Facebook en dergelijke. Dat doet Sleurink wel. Alles bij elkaar opgeteld scoort Sleurink meer punten dan Westra.

Het actiecomité Pro-Sam wil dat het punt op de raadsagenda van 27 februari komt en hoopt dat de raad dan anders beschikt. Daarnaast zijn er gesprekken tussen Westra en de gemeente over een oplossing voor zijn kudde.

Nadere gegevens (opgezocht door GSD):

Diederik Sleurink is een afgestudeerde (1993) landbouweconoom van de Landbouw Universiteit Wageningen; volgens zijn Facebook (www.facebook.com/diederik.sleurink) heeft hij zijn studie in slechts 3 jaar volbracht. Daarvóór heeft Sleurink Melkveehouderij en Bedrijfskunde gestudeerd aan de Aeres Hogeschool in Dronten. Tien jaar geleden is hij begonnen met het bedrijf de Wylde Weide. Qua kennis- en opleidingsniveau zal Sleurink vast de meerdere te zijn. Jammer dat een goedkopere en pragmatische schaapherder met een 15 jarige goede staat van dienst als stadsherder het op dergelijke punten voor de gemeente moet afleggen.

Stadsschaapherder Westra wint kort geding tegen gemeente Leeuwarden

Bron: Omrop Fryslân

Sam Westra blijft mogelijk toch schaapsherder in de gemeente Leeuwarden. Westra had een kort geding aangespand tegen de gemeente, omdat hij na een aanbesteding niet langer met zijn kudde het Groene Stergebied begrazen mocht. De gemeente had de prijs-kwaliteitsverhouding van de verschillende inschrijvers met elkaar vergeleken en daarbij kwam de Wylde Weide uit Tjallebert als betere kandidaat uit de bus. De rechter heeft donderdag bepaald dat het werk niet gegund mag worden aan de Wylde Weide.

Waarom dat is, is nog niet duidelijk. De motivatie daarvoor wordt later bekend gemaakt. Als de gemeente toch wil aanbesteden, dan moeten de beide inschrijvingen opnieuw beoordeeld worden. Sam Westra is er blij mee, want hij maakt nu toch weer kans om het werk te mogen uitvoeren.

Zitting kort geding Westra tegen gemeente Leeuwarden

Winterse taferelen in de Groene Ster

Niet vaak ligt de Groene (of liever de Witte) Ster er zo bij als vandaag. De vele plaatjes die GSD ontvangt of zelf maakt betreffen vaak alleen maar de ellende in de natuur die je aantreft na een groot evenement in het Groene Ster gebied. Vandaag geen enkel spoor hiervan. Ze zijn er wel degelijk maar zijn nu even met een witte laag rijp gecamoufleerd. Hoewel… toch eentje:

20170118_114514

Wat ook opvalt is de rust en stilte. Geen machines van loonbedrijven of gemeente die onderhoud plegen aan het park, of het festivalbestendiger proberen te maken dan wel de schade van een meerdaags festival nog aan het herstellen zijn. Prachtig voor even……

Een korte sfeerimpressie:

Huilen in de Groene Ster

Zo luidde vandaag een artikel op de site van Liwwadders (klik op onderstaand logo voor het artikel). Het betrof het relaas van een aantal recreanten die de wateroverlast in de Groene Ster na een aantal regenbuien in de 2de helft van november met foto’s hadden vastgelegd. In mei/juni 2016 had de gemeente juist op die locatie een kostbare investering gedaan door de aanleg van een uitgebreid drainagesysteem ter voorkoming van de voortdurende wateroverlast aldaar.

De effectiviteit van deze drainage is vrijwel nihil gebleken als gevolg van het feit dat de drainage op een aantal plaatsen is vernield door festivals. Vooral het festival Psy-Fi is hier debet aan omdat zij op die locatie podia en tenten bouwen, waarbij de op slechts 50 centimeter diepte liggende drainagepijpen door heel wat palen worden geraakt. De exacte ligging van die pijpen is slechts ten dele bekend bij de gemeente.

Ook is de toplaag rond de podia en tenten ernstig verdicht door het zware materieel dat gebruikt wordt bij de op- en afbouw fase en de vele duizenden bezoekers die deze toplaag hebben aangestampt. De waterdoorlaatbaarheid is hierdoor aanzienlijk belemmerd.

2016-12-02_132740

 

Nauwelijks verschil wateroverlast zonneweiden al dan niet voorzien van drainage

Eind mei 2016 is de grote zonneweide (aangrenzend ten westen van de kiosk) geheel voorzien van een drainagesysteem ter voorkoming van de veelvuldige wateroverlast aldaar na een regenachtige periode. Toch is ieder keer weer duidelijk te zien dat na een paar regenbuitjes (in dit geval 2de helft november 2016) er nauwelijks verschil te zien is in de mate van wateroverlast tussen de zonneweide die wel voorzien is van een drainagesysteem (Main Stage Psy-Fi) en de zonneweide (in dit voorbeeld de Chill-Out Stage Psy-Fi) waar dat niet het geval is.

De onderstaande foto’s illustreren dat duidelijk

Voor duidelijkere en grotere foto’s, klik hier

De oorzaak van de gebrekkige werking van het drainagesysteem onder de grote zonneweide komt doordat op een aantal plaatsen de drainageleidingen zijn vernield door booractiviteiten tijdens de opbouwfase van de Psy-Fi Mainstage-area. Ook (naar later bleek onnodige) graafwerkzaamheden van een door de gemeente ingehuurd loonbedrijf heeft vernielingen aan de drainage teweeg gebracht. Zie onderstaande foto.

Een andere bijkomende oorzaak is het feit dat de top (veen)laag van de grasweiden waar de podia worden gebouwd zwaar te verduren heeft door het gebruik van zwaar materieel dat bij de op- en afbouw van podia en tenten betrokken is. Ook de duizenden bezoekers die op die locaties staan te hossen, dansen en springen, eisen hun tol. Er ontstaat dan een immense verdichting van de toplaag die vervolgens niet meer in staat is om op een normale wijze water door te laten naar het grondwater. Het duurt dan dagen, soms zelfs één week, voordat het regenwater uiteindelijk is afgevoerd.

Indiening WOB-verzoek over het drainagesysteem Groene Ster

Op 21 november 2016 heeft de stichting GSD een WOB-verzoek gericht aan de gemeente Leeuwarden. Het verzoek betreft vragen over het drainagesysteem dat aangebracht is onder de grote zonneweide ten westen van de kiosk. Deze zonneweide heeft na regenbuien veel last van wateroverlast omdat het water daar simpelweg niet goed wordt afgevoerd. Dit fenomeen wordt steeds erger sinds deze zonneweide ieder jaar gebruikt wordt door meerdaagse festivals. Het is vooral ook de locatie waar Psy-Fi ieder jaar haar hoofdpodium heeft staan. Dit podium wordt in tegenstelling tot de andere twee festivals in eigen beheer geconstrueerd en bestaat uit 40 tot 60 houten palen van 30 cm in diameter die tussen de 1.50m en 2.00m diep de grond in gaan en getuit worden met 1m lange slagpennen. Psy-Fi is uniek met een dergelijke methode van podiumbouw. De andere twee festivals gebruiken voornamelijk pre-fab podia die nauwelijks bodempenetrerende middelen behoeven.

Vooral na de 2015-editie van Psy-Fi was de grote zonneweide volledig vernield en heeft het herstel hiervan ruim 9 maanden geduurd. De herstelwerkzaamheden rond oktober 2015 zijn erg marginaal maar vooral ook ruw uitgevoerd, met als resultaat dat per ongeluk de destijds bestaande drainage totaal werd vernield door een door de gemeente ingehuurd loonbedrijf.

Op 24 mei 2016 werd de zonneweide voorzien van een geheel nieuw drainagesysteem. Bij het proces van vergunningverlening voor het festival Psy-Fi editie 2016 heeft GSD de gemeente Leeuwarden een zogeheten zienswijze toegestuurd om deze te betrekken bij de vergunningverlening. Eén van die zienswijzen betrof aandacht voor het pas aangelegde drainagesysteem, in samenhang met ervaringen met Psy-Fi bij voorgaande edities. De gemeente heeft deze zienswijze opgenomen in de vergunning door aan te geven dat de festivalorganisatie zeker moest stellen dat de constructie van het hoofdpodium niet de pas aangelegde drainage mocht raken. Voorts zou de gemeente een toezichthouder sturen om bij de opbouw van het festival het e.e.a. in de gaten te houden.

Op 17 augustus 2016 is de feitelijke bouw van Psy-Fi 2016 begonnen. Toen bleek dat de ligging van de drainageleidingen niet bekend was bij zowel de gemeente als bij de festivalorganisatie. Er is toen in allerijl diezelfde dag nog een meetploeg ingezet om alsnog de positie van de leidingen vast te stellen met speciale apparatuur. Dit is slechts ten dele uitgevoerd, waarbij natuurlijk vraagtekens kunnen worden gezet voor wat betreft de nauwkeurigheid van de metingen. De bouwploegen hadden overigens weinig geduld omdat gevreesd werd voor niet behalen van deadlines, en zijn tijdens het meten alvast maar met een grondboormachine begonnen met boren. Er was nauwelijks sprake van enige samenwerking en communicatie tussen bouwploegen van het festival en de meetploeg. Sommige bouwploegen waren niet eens op de hoogte van de aanwezigheid van een drainagesysteem. Er was feitelijk ook geen toezicht van de gemeente aanwezig. Alleen in de vroege ochtend heeft een toezichthouder even z’n neus laten zien. GSD heeft kunnen vaststellen (met foto’s gedocumenteerd) dat op die bewuste dag op een aantal plaatsen de drainage wel degelijk is geraakt en vernield.

Na het Psy-Fi festival (2016) kon duidelijk worden vastgesteld dat het wateroverlastprobleem van de grote zonneweide niet was opgelost en dat de aangelegde drainage geen enkele verbetering bood. Logisch, want er was immers eerder al geconstateerd dat op een aantal plaatsen de drainage was vernield.

De gemeente erkende later dat de drainage inderdaad was vernield, maar gaf tegelijkertijd aan dat deze nadien zou zijn gerepareerd. Die reparatie is nooit vastgesteld door GSD en sporen daarvan zijn ook nooit waargenomen (bijv. sporen van graafwerkzaamheden).

GSD heeft uiteindelijk besloten een WOB-verzoek over deze kwestie in te dienen met de volgende vragen:

  1. ligging en positie van de drainageleidingen
  2. kosten van het aanbrengen van de drainage door Fa. X rond 24 mei 2016
  3. kosten inmeten leidingen op 17 augustus 2016 (omdat positie/ligging leidingen voor een ieder onbekend was)
  4. opdrachtverstrekking en kosten van de vermeende reparaties aan de drainage

 

Opbouw PsyFi start en vernielt de drainage?

Voor het festival zijn de voorbereidingen al in volle gang. Via overleg met de gemeente, maar ook na rechtszaken heeft GSD aandacht gevraagd voor de kwetsbare Groene Ster. Vorig jaar richtte PsyFi grote schade op waardoor grote delen van het terrein onder water stonden. De gemeente heeft daarna een peperduur drainagesysteem laten aanleggen. Hiermee kan regenwater snel worden afgevoerd en staat het terrein niet onder water zodat het gras niet dood gaat.

Op zo’n peperduur drainagesysteem is de gemeente dan denkelijk zuinig, met geld van de Leeuwarder belastingbetaler wordt sober omgegaan. Toch blijkt uit een inspectie het tegendeel: de opbouw van PsyFi beschadigt de drainage. Zie de foto’s hiernaast. Wanneer door het boren de leiding worden geraakt, verliest die z’n functie.

De vraag lijkt gerechtvaardigd of de gemeente niet alleen op papier en plan goed toezicht houdt, maar ook in persoon aanwezig is en zo nodig ingrijpt?

Pagina 1 van 212