Antwoord gemeente Leeuwarden op WOB-verzoek GSD over drainagesysteem Groene Ster

Op 21 november 2016 heeft GSD een WOB-verzoek gericht aan de gemeente Leeuwarden over kwesties rond het in medio vorig jaar aangelegde drainagesysteem in de Groene Ster. Klik hier voor achtergronden en aanleiding van de indiening.

De vragen van het WOB-verzoek waren:

 1. ligging en positie van de drainageleidingen
 2. kosten van het aanbrengen van de drainage door firma 1* rond 24 mei 2016
 3. kosten inmeten leidingen op 15 augustus 2016 (omdat positie/ligging leidingen voor een ieder onbekend was)
 4. opdrachtverstrekking en kosten van de vermeende reparaties aan de drainage

Het antwoord van de gemeente luidde als volgt:

 • Op vraag 1 is geen antwoord gegeven. Er is ook geen reden aangegeven waarom deze vraag niet is of kon worden beantwoord.
 • Vraag 2 is weliswaar beantwoord, maar roept vraagtekens op of dit wel klopt. Er is namelijk in de bijlage een kopie verstrekt van offertes van het bedrijf dat uiteindelijk de opdracht van de gemeente heeft gekregen. De gemeente heeft in haar antwoord op het WOB-verzoek de totale kosten van de aanleg van de drainage weliswaar aangegeven, maar deze komen tot op de euro nauwkeurig exact overeen met de offertes. Diezelfde offertes geven nog onverwerkte bijkomende kosten aan die pas na de klus kunnen worden gefactureerd. Deze kosten komen niet terug in de vermeende eindafrekening. De facto is er dus geen antwoord gegeven op vraag 2.
  Daarnaast geeft de gemeente aan dat firma 1 (zie vraag 2) niet de drainage zou hebben aangelegd, maar dat de opdracht is verstrekt aan firma 2. De opdracht is inderdaad verstrekt aan firma 2, maar uitgevoerd door firma 1. Dit omdat firma 2 helemaal geen machines heeft om een drainage aan te kunnen leggen. Waarom firma 2 dan de opdracht krijgt en niet firma 1, de firma die eigenlijk het volledige werk zelfstandig uitvoert, is een raadsel en roept vragen op. Daarbij geeft het inkoopbeleid van de gemeente Leeuwarden aan dat onderuitbesteding alleen met toestemming van de gemeente mag. Daar lijkt geen sprake van te zijn.
 • Op de vraag over de kosten van het inmeten van de leidingen wordt totaal niet ingegaan; hetzelfde dus als met vraag 1.
 • Als antwoord op vraag 4 over de opdracht en kosten die gemoeid zijn geweest m.b.t. de reparatie van de drainage tengevolge van vernielingen door Psy-Fi, geeft de gemeente aan dat een reparatie-opdracht is verstrekt door de Psy-Fi festivalorganisatie en dat de reparatie ook door Psy-Fi is betaald. De gemeente neemt dus simpelweg aan dat deze kwestie totaal is afgehandeld door Psy-Fi. Omdat GSD heeft kunnen vaststellen dat reparatie NIET heeft plaatsgevonden (er zijn immers ter plaatse geen sporen van graafwerkzaamheden aangetroffen) kan worden verondersteld dat de gemeente de beweringen van Psy-Fi, namelijk dat zij de reparaties verder heeft afgehandeld, niet heeft geverifieerd maar voor zoete koek heeft aangenomen.

Gelet op het teleurstellende antwoord van de gemeente op het WOB-verzoek, maar meer ook omdat de gemeente nauwelijks openheid van zaken geeft, is een formeel bezwaarschrift ingediend. De hoorzitting dienaangaande is op 20 maart 2017 (update 24 januari 2017).

Een geanonimiseerde versie van het gemeentelijk antwoord op het WOB-verzoek vindt u hier.

* De namen van de firma’s in bovenstaand verhaal zijn GSD weliswaar bekend, maar worden niet vermeld om privacyredenen en het risico van onnodige reputatieschade voor deze bedrijven.

Leeuwarden past Groene Ster geleidelijk aan voor festivals

Op een aantal locaties langs de geasfalteerde paden in de Groene Ster zijn door een loonbedrijf in opdracht van de gemeente Leeuwarden verstevigingen met grasbetontegels aangebracht. De betontegels liggen op locaties waar vanaf bestaande geasfalteerde paden tijdens de festivalperiodes stalen rijplaten worden gelegd naar de festivalpodia. Het lijkt er dus op dat de gemeente Leeuwarden de Groene Ster stapje voor stapje geschikter wil maken als festivalterrein. Immers voor dagrecreatie (waarvoor de Groene Ster volgens het bestemmingsplan eigenlijk is bedoeld) zijn dergelijke verstevigingen in de grond niet erg zinvol, laat staan noodzakelijk; maar dat zijn ze wel voor het zware materieel dat tijdens de op- en afbouw fase van meerdaagse festivals wordt gebruikt.

Grasbetontegels

Foto’s van de werkzaamheden

Indiening WOB-verzoek over het drainagesysteem Groene Ster

Op 21 november 2016 heeft de stichting GSD een WOB-verzoek gericht aan de gemeente Leeuwarden. Het verzoek betreft vragen over het drainagesysteem dat aangebracht is onder de grote zonneweide ten westen van de kiosk. Deze zonneweide heeft na regenbuien veel last van wateroverlast omdat het water daar simpelweg niet goed wordt afgevoerd. Dit fenomeen wordt steeds erger sinds deze zonneweide ieder jaar gebruikt wordt door meerdaagse festivals. Het is vooral ook de locatie waar Psy-Fi ieder jaar haar hoofdpodium heeft staan. Dit podium wordt in tegenstelling tot de andere twee festivals in eigen beheer geconstrueerd en bestaat uit 40 tot 60 houten palen van 30 cm in diameter die tussen de 1.50m en 2.00m diep de grond in gaan en getuit worden met 1m lange slagpennen. Psy-Fi is uniek met een dergelijke methode van podiumbouw. De andere twee festivals gebruiken voornamelijk pre-fab podia die nauwelijks bodempenetrerende middelen behoeven.

Vooral na de 2015-editie van Psy-Fi was de grote zonneweide volledig vernield en heeft het herstel hiervan ruim 9 maanden geduurd. De herstelwerkzaamheden rond oktober 2015 zijn erg marginaal maar vooral ook ruw uitgevoerd, met als resultaat dat per ongeluk de destijds bestaande drainage totaal werd vernield door een door de gemeente ingehuurd loonbedrijf.

Op 24 mei 2016 werd de zonneweide voorzien van een geheel nieuw drainagesysteem. Bij het proces van vergunningverlening voor het festival Psy-Fi editie 2016 heeft GSD de gemeente Leeuwarden een zogeheten zienswijze toegestuurd om deze te betrekken bij de vergunningverlening. Eén van die zienswijzen betrof aandacht voor het pas aangelegde drainagesysteem, in samenhang met ervaringen met Psy-Fi bij voorgaande edities. De gemeente heeft deze zienswijze opgenomen in de vergunning door aan te geven dat de festivalorganisatie zeker moest stellen dat de constructie van het hoofdpodium niet de pas aangelegde drainage mocht raken. Voorts zou de gemeente een toezichthouder sturen om bij de opbouw van het festival het e.e.a. in de gaten te houden.

Op 17 augustus 2016 is de feitelijke bouw van Psy-Fi 2016 begonnen. Toen bleek dat de ligging van de drainageleidingen niet bekend was bij zowel de gemeente als bij de festivalorganisatie. Er is toen in allerijl diezelfde dag nog een meetploeg ingezet om alsnog de positie van de leidingen vast te stellen met speciale apparatuur. Dit is slechts ten dele uitgevoerd, waarbij natuurlijk vraagtekens kunnen worden gezet voor wat betreft de nauwkeurigheid van de metingen. De bouwploegen hadden overigens weinig geduld omdat gevreesd werd voor niet behalen van deadlines, en zijn tijdens het meten alvast maar met een grondboormachine begonnen met boren. Er was nauwelijks sprake van enige samenwerking en communicatie tussen bouwploegen van het festival en de meetploeg. Sommige bouwploegen waren niet eens op de hoogte van de aanwezigheid van een drainagesysteem. Er was feitelijk ook geen toezicht van de gemeente aanwezig. Alleen in de vroege ochtend heeft een toezichthouder even z’n neus laten zien. GSD heeft kunnen vaststellen (met foto’s gedocumenteerd) dat op die bewuste dag op een aantal plaatsen de drainage wel degelijk is geraakt en vernield.

Na het Psy-Fi festival (2016) kon duidelijk worden vastgesteld dat het wateroverlastprobleem van de grote zonneweide niet was opgelost en dat de aangelegde drainage geen enkele verbetering bood. Logisch, want er was immers eerder al geconstateerd dat op een aantal plaatsen de drainage was vernield.

De gemeente erkende later dat de drainage inderdaad was vernield, maar gaf tegelijkertijd aan dat deze nadien zou zijn gerepareerd. Die reparatie is nooit vastgesteld door GSD en sporen daarvan zijn ook nooit waargenomen (bijv. sporen van graafwerkzaamheden).

GSD heeft uiteindelijk besloten een WOB-verzoek over deze kwestie in te dienen met de volgende vragen:

 1. ligging en positie van de drainageleidingen
 2. kosten van het aanbrengen van de drainage door Fa. X rond 24 mei 2016
 3. kosten inmeten leidingen op 17 augustus 2016 (omdat positie/ligging leidingen voor een ieder onbekend was)
 4. opdrachtverstrekking en kosten van de vermeende reparaties aan de drainage