Uitspraak Adviescommissie Psy-Fi 2017

De Adviescommissie die zich gebogen heeft over de ingediende bezwaren van GSD tegen de vergunningverlening van Psy-Fi 2017, heeft uitspraak gedaan. Het meest opmerkelijke van de uitspraak is de gekozen aanvliegroute van deze commissie. In plaats van de opgebrachte bezwaren al dan niet gegrond te verklaren heeft deze adviescommissie er voor gekozen om een aantal bezwaren onder voorwaarden gegrond te verklaren. Zij maakt bij haar uitspraak namelijk een soort voorbehoud door verweerder (lees: gemeente) een kans bieden om een (in eerste instantie) gegrond verklaard bezwaar alsnog ongegrond te laten verklaren. De gemeente kan dat tot stand brengen indien zijn bij haar ‘beslissing op bezwaar‘ haar argumentatie uit haar aanvankelijke verweerschrift bij stelt dan wel beter onderbouwd. Een soort mogelijkheid dus voor verweer in tweede termijn. Juridisch gezien maakt zij (de commissie) zichzelf hier wel heel makkelijk vanaf.

Daarnaast heeft de commissie een aantal bezwaren niet ontvankelijk verklaard omdat zij verwacht dat deze bezwaren enkel nog voor 2017 en daarvóór golden en gelet op de uitspraken van de rechtbank in de bodemprocedure rond Psy-Fi 2015  (14 juli 2017) zich niet meer zullen voordoen tijdens het festivalseizoen van 2018 en daarna. Met ander woorden: deze bezwaren hebben verder geen feitelijk procesbelang meer. Aldus de opvatting van de adviescommissie; GSD denkt daar toch wat genuanceerder over.

Hoe dan ook is het advies – in tegenstelling tot vele andere bezwaarschriftenprocedures in het verleden – op verschillende manieren in te kleuren. Een simpel zwart-wit onderscheid (gegrond-ongegrond) is door ons niet te duiden. Uiteraard bent u vrij om van het uitgebrachte advies kennis te nemen.

Wij willen onze uiteindelijke appreciatie over deze bezwaarschriftenprocedure dan ook pas opmaken als het slotstuk van de procedure daar is, te weten de ‘beslissing op bezwaar‘ vastgesteld door het College van B&W. Dat is voor GSD bepalend in hoeverre een bodemprocedure bij de rechtbank (een soort beroep) zal worden ingezet.

Het krijgt dus nog een vervolg.

GSD krijgt weer gelijk van de rechter

Op 14 juli jongstleden deed de meervoudige kamer van de Rechtbank Noord Nederland al uitspraak over een deel van een door GSD aangespannen bodemprocedure tegen Psy-Fi 2015-2016. Dat betrof de feitelijke vernietiging van de omgevingsvergunningen die noodzakelijk waren om af te wijken van het huidige bestemmingsplan van de Groene Ster om daarmee meerdaagse festivals in de Groene Ster mogelijk te maken.

Het resterende deel van het vonnis over eerder genoemde bodemprocedure heeft even op zich laten wachten, maar is nu uiteindelijk op donderdag 16 november uitgesproken. GSD is zeer verheugd te constateren dat zij op vrijwel alle punten in haar gelijk is gesteld. Dit geeft ons serieuze houvast en rugdekking bij de nog af te geven vergunningenreeks voor festivals in de Groene Ster in 2018. In ieder geval is met deze uitspraak van de rechter een festival als Psy-Fi in haar huidige vorm niet meer mogelijk. Zowel op het gebied van geluid, de claim op de publieke ruimte qua omvang en duur, alsmede ook diverse ecologische aspecten.

Een nadere uitdieping en betekenis van deze uitspraken zal binnenkort op de website nog worden gepubliceerd. De uitspraken zelf kunt u hier en hier vinden.

Festivals in Groene Ster onrechtmatig

Vanaf 14 juli 2017 zijn (of waren) meerdaagse festivals in de Groene Ster onrechtmatig. Op dit ogenblik geldt dat voor het laatste meerdaagse festival van dit seizoen, Psy-Fi. Het vorige onrechtmatige festival was Welcome to the Village (WttV). Het hoe en waarom van deze situatie is hier al meerdere keren aangestipt, maar in dit bericht willen we er toch nog een keer dieper op ingaan. In feite hebben deze twee festivals namelijk geen enkele juridische basis waarop zij vergund zouden kunnen worden. In feite zijn ze doodgewoon illegaal.

Met een (deel) uitspraak in de bodemprocedure Psy-Fi 2015 heeft de meervoudige kamer van de Rechtbank Noord-Nederland (RbNN) op 14 juli 2017 bepaald dat de omgevingsvergunning uit 2014, die meerdaagse festivals mogelijk maakt, niet buiten de kaders en bepalingen van het huidige bestemmingsplan mag komen. Dat wil zeggen dat deze omgevingsvergunning niet in strijd mag zijn met het bestemmingsplan – en dus nu in feite geen enkele betekenis meer heeft. De aanvullende omgevingsvergunning uit 2015 (nr. 11007379) is door de rechtbank eveneens vernietigd.

Evenementenvergunningen kunnen dus alleen worden verleend indien ze passen in het bestemmingsplan of, mits niet strijdig daarmee, een omgevingsvergunning. In de evenementenvergunning van zowel WttV 2017 en Psy-Fi 2017 wordt door het College van B & W echter (gedachteloos) gesteld:

(gezien dat) …”het evenement past binnen de verleende omgevingsvergunning en de aard van het
evenement niet zodanig is dat het zich niet verdraagt met het karakter van de gevraagde
locatie in relatie tot bescherming van de openbare orde en veiligheid”…

Maar die evenementenvergunningen hebben geen enkele rechtskracht, omdat er geen sprake is van een onderliggende omgevingsvergunning die op rechtmatige wijze ontheffing kan verlenen voor het strijdig gebruik met het bestemmingsplan van De Groene Ster. Dat betekent dat op het gebied van geluid, bouwen, activiteiten, kamperen, etc. een festival binnen de normen van het bestemmingsplan moet blijven. Concreet wil dat zeggen:

 • geen activiteiten tussen zonsondergang en zonsopkomst
 • verbod tot bouwen en het (tijdelijk) oprichten van bouwwerken
 • verbod op produceren van elektronisch versterkt geluid
 • verbod op kamperen
 • etc.

Dat na de uitspraak van de rechter WttV 2017 en Psy-Fi 2017 zonder een deugdelijke omgevingsvergunning gewoon door konden gaan zonder dat de gemeente Leeuwarden ook maar iets met bijvoorbeeld gedoogconstructies heeft ‘gerepareerd’, maakt beide festivals onrechtmatig en zelfs illegaal.
Frappant, zeker voor de liefhebber: de gemeente Leeuwarden tracht een evenementenvergunning te legitimeren met een omgevingsvergunning die door de rechter ondeugdelijk is verklaard en vernietigd… Probeer zoiets maar eens als gewoon mens, denk je dan.

Het is om die reden dat GSD, als enig logisch antwoord op deze uitzonderlijke praktijken van de gemeente Leeuwarden, vandaag een viertal ‘verzoeken tot handhaving’ heeft ingediend met de onderwerpen:

 • verbod op bouwen;
 • verbod op elektronisch versterk geluid;
 • kampeerverbod, en
 • gebruik openbare ruimte (afsluiting e.d.)

GSD heeft spijt

GSD heeft spijt dat ze akkoord is gegaan met het verzoek van de rechter om in overleg te gaan met de gemeente Leeuwarden over festivals in de Groene Ster. De rechter deed dit verzoek tijdens de zitting in kort geding op 18 juli jongstleden tegen de gemeente Leeuwarden. Met dit verzoek hoopte hij de reeks van voortdurende rechtszaken te doorbreken die GSD al verscheidene keren heeft aangespannen (en gewonnen) tegen de gemeente Leeuwarden. GSD moest toezeggen dat zij geen voorlopige voorziening zou aanvragen over WttV 2017 en Psy-Fi 2017, en de gemeente werd verzocht GSD te betrekken in de besluitvorming omtrent festivals in de Groene Ster.

Er heeft inmiddels een viertal overlegsessies tussen Leeuwarden en GSD plaatsgevonden. Het eerste overleg ging vooral over het aftasten van elkaars invalshoeken. Het ging hierbij al direct mis voor wat betreft de opvatting over de reikwijdte van het overleg. Dat overleg zou volgens Leeuwarden namelijk alleen mogen gaan over festivals in 2018 en daarna. GSD was echter van mening ook inbreng te mogen leveren bij de besluitvorming omtrent de twee (toen nog) aanstaande festivals in 2017, WttV en Psy-Fi. Temeer ook omdat de huidige omgevingsvergunningen – die meerdaagse festivals in de Groene Ster mogelijk maken – door de rechter zijn vernietigd in de bodemprocedure Psy-Fi 2015. Voor WttV was nadere inbreng niet meer mogelijk, daarvoor was de resterende tijd te kort. Maar voor Psy-Fi waren er nog twee tot drie weken om zaken eventueel in bij te sturen. De gemeente was hierover erg terughoudend, maar wilde met behulp van interne specialisten (ambtenaren evenementencoördinatie, milieu/geluid, vergunningen, etc.) kijken wat mogelijk was. GSD benadrukte hierbij dat daar waar (vermoedelijk) wordt afgeweken van eerdere gerechtelijke uitspraken, dit natuurlijk wel nader ter sprake moest komen in het overleg. Het Geluidsbeleid 2017 van de gemeente is in het geval van Psy-Fi zo’n item.

Het tweede overleg ging over een voorstel van GSD voor een andere indeling van het festivalgebied waardoor een deel van de Groene Ster (de twee meest westelijke strandjes) toegankelijk zou blijven voor recreanten. De gemeente gaf aan hier wel wat voor te voelen, maar wilde dit eerst bespreken met Psy-Fi. De festivalorganisatie bleek echter niet geïnteresseerd.

Het derde overleg betrof het onderwerp geluid, om de ontheffing in lijn te brengen met eerdere gerechtelijke uitspraken in het kort geding Psy-Fi 2016. Dit overleg eindigde zonder een enkele toezegging van de gemeente. Later zou uit de vergunning (geluidsontheffing) blijken dat de gerechtelijke uitspraken in het geheel niet werden gevolgd, maar dat juist het (hiermee strijdige) gemeentelijke Geluidsbeleid 2017 voor de geluidsontheffing van Psy-Fi werd ingezet. Let wel, deze beslissing betekent in feite een vergroting van de toegewezen geluidsruimte voor Psy-Fi ten opzichte van 2016.

Het vierde overleg betrof een spoedzitting op verzoek van Leeuwarden naar aanleiding van de weigering van Tytsjerksteradiel om een omgevingsvergunning voor parkeren t.b.v. Psy-Fi af te geven. GSD stelde voor om evenals in 2016 het parkeerterrein van het WTC te gebruiken. Een optie die destijds had bewezen in grote mate de parkeeroverlast en gevaarlijke situaties op de Alddiel en Woelwijk, zoals tijdens Psy-Fi 2015, te kunnen voorkomen. De WTC-optie was echter onbespreekbaar voor Psy-Fi en gemeente. Tussen haakjes: tijdens de bijeenkomst bleek dat vóór het overleg met GSD er tussen gemeente en Psy-Fi al besloten was dat het gebied van de ‘Grote Grazers’ (ten zuiden van de Groene Ster) als parkeerruimte voor Psy-Fi zou worden ingezet. Een aantal dagen later besloten Leeuwarden en Psy-Fi echter alsnog het WTC in te zetten als parkeergebied voor festivalgangers. Waarbij in de media nog eens fijntjes door Psy-Fi werd aangegeven dat het besluit voor de WTC-optie eigenlijk de ´schuld´ is van GSD omdat zij niet mee wilde werken aan de optie van de ‘Grote Grazers’. Volstrekte lariekoek natuurlijk – het is immers de gemeente die de beslissing uiteindelijk neemt, en niet GSD – maar altijd goed om GSD in een kwaad daglicht te stellen. Tja, Psy-Fi heeft inmiddels al een aardig ‘trackrecord’ om via de media instanties in een kwaad daglicht te stellen als zij haar zin niet krijgt van die instanties. Of dat nu de gemeente is of GSD maakt de organisatie niet uit. Overigens was de ‘Grote Grazers’-optie sowieso niet haalbaar, simpelweg omdat het terrein zoals het er nu bij ligt volkomen ongeschikt is om er auto’s te parkeren.

conclusie
De vier hierboven beschreven gesprekken hebben uiteindelijk ‘nul-komma-nul’ resultaat opgeleverd voor GSD, en dus de omwonenden. Dit is erg frustrerend voor ons, maar eigenlijk toch ook weer geen verrassing. We gingen destijds al schoorvoetend akkoord met de rechter; en de nodige argwaan en scepsis hebben we toen ook al kenbaar gemaakt.
De balans opmakend, concludeert GSD dat ze tijdens de zitting van 18 juli wellicht meer had kunnen bereiken door niet in te gaan op het verzoek van de rechter om te gaan overleggen met Leeuwarden, maar in plaats daarvan van hem een uitspraak te verlangen in het aangespannen geding. GSD heeft eigenlijk spijt akkoord te zijn gegaan met het verzoek van de rechter.

Het Psy-Fi festival is al in een ver gevorderd stadium van opbouw en zal aanstaande week van start gaan. Ons aandeel van de ‘deal’ met rechter, gemeente en festivalorganisaties hebben we gestand gedaan: we hebben eerlijk getracht te overleggen, en we hebben géén verzoek voor een voorlopige voorziening ingediend. De gemeente (en ook Psy-Fi) hebben nog bitter weinig laten blijken van de wil om enige uitvoering te geven aan deze deal. Dat laat GSD geen andere keus dan toch weer diverse acties op te starten omdat, strikt genomen, er op dit moment geen juridische basis bestaat, anders dan de bepalingen in het huidige bestemmingsplan, om meerdaagse festivals te organiseren in de Groene Ster. Daarover later meer……

Parkeren bezoekers Psy-Fi bij het WTC

Omdat de gemeente Tytsjerksteradiel heeft besloten geen omgevingsvergunning af te geven voor het parkeren van voertuigen van Psy-Fi bezoekers, is enige dagen geleden de knoop doorgehakt en heeft de gemeente Leeuwarden parkeerplaatsen (voor ruim 3000 voertuigen) op het WTC-terrein ter beschikking gesteld. Een optie die vorig jaar al ten dele werd uitgevoerd, maar die zeer tegen de zin is van Psy-Fi. Bij het laatst gehouden ‘overleg’ (maandag 31 juli) tussen gemeente, Psy-Fi en GSD over de parkeerkwestie na de beslissing van Tytsjerksteradiel, heeft GSD de WTC-optie te berde gebracht en verwezen naar de wildparkeerproblematiek van 2015 die hiermee in 2016 werd opgelost. Maar gemeente Leeuwarden en Psy-Fi hadden, buiten GSD om, samen al bedacht dat parkeren in het gebied van de ‘Grote Grazers’ (tussen de weg Woelwijk en de spoorlijn; een voormalige zandafgraving ten zuiden van de Groene Ster) een beter en bruikbaar alternatief was. Het voorstel van GSD voor de WTC-optie werd dan ook zonder meer van tafel geveegd en bleek tot onze verbazing zelfs volstrekt onbespreekbaar. De GSD-vertegenwoordiging kreeg hierdoor sterk het gevoel gebruikt te worden voor een overleg dat alleen maar voor de bühne was bedoeld. Een dag later heeft het Stichtingsbestuur dat schriftelijk laten weten aan de voorzitter van het overleg.

Begin deze week (7 augustus) werd, via via, duidelijk dat de parkeerplannen opnieuw waren gewijzigd. Uiteraard zonder enig overleg met GSD. Het was dan ook een grote verrassing voor GSD te vernemen dat toch maar is ‘gekozen’ voor de WTC-optie. Niet zo verwonderlijk natuurlijk, omdat het gebied van de ‘Grote Grazers’ totaal niet geschikt is voor het parkeren van duizenden voertuigen. En daarnaast zou ook weer een nieuwe (aanvullende) omgevingsvergunning moeten worden gemaakt; iets wat, gelet op het debacle van de vorige omgevingsvergunningen, een ongewenst scenario voor de gemeente Leeuwarden moet zijn geweest.

In de Leeuwarder Courant van 8 augustus neemt Rob Durand van Psy-Fi het GSD kwalijk dat zij de optie voor het parkeren in het gebied van de ‘Grote Grazers’ hebben tegengehouden. Dat is natuurlijk een prachtvoorbeeld van je reinste lariekoek. Vooral ook omdat Durand tegenover anderen weer beweerde zelf de beslissing te hebben genomen waarbij hij stelde dat “…willen we als handreiking naar de GSD van dit idee [red. parkeren in gebied ‘Grote Grazers] af zien en zullen we onze bezoekers direct doorverwijzen naar het WTC”. De enige die een dergelijke beslissing kan en mag nemen is overigens de gemeente Leeuwarden. Maar die probeert zich bij dergelijke conflicten, voor de buitenwereld dan, het liefst afzijdig te houden; en onthoudt zich graag van enig (gevoelig) commentaar op (kritische) vragen die gesteld worden door de media. Je begint haast te denken: een methode lijkend op verdeel en heers die door deze gemeente wel vaker wordt geëtaleerd wanneer zij haar gebrek aan kordate besluitvorming en vooral verantwoordelijkheidsbesef wenst te maskeren.

Ter verduidelijking van een in dit kader toch nog vaak gehoorde misvatting in de media:

De discussie en belangenbehartiging die GSD voert als het bijvoorbeeld gaat om meerdaagse festivals in de Groene Ster, voert zij enkel met de gemeente Leeuwarden als gesprekspartner en NIET met festivalorganisaties. Dat deze laatste groep soms als (derde) belanghebbende betrokken wordt in de discussie verandert daar niets aan. GSD doet geen formele zaken of onderhandelingen met festivalorganisaties in rechtstreekse zin, simpelweg omdat het in werkelijkheid draait om de gemeente Leeuwarden: het is immers de gemeente Leeuwarden die (als enige) de werkelijke besluiten neemt. En de verantwoordelijkheid draagt.

Tytsjerksteradiel wijst parkeren Psy-Fi af

De gemeente Tytsjerksteradiel wijst de aanvraag af voor een omgevingsvergunning voor het parkeren van voertuigen binnen haar gemeentegrenzen door bezoekers van het Psy-Fi festival. Het bijzondere hierbij is de gebruikte argumentatie in haar afwijzingsbeschikking.

In tegenstelling tot de gemeente Leeuwarden beschouwt de gemeente Tytsjerksteradiel namelijk wél, en dat uitdrukkelijk, de omgevingsfactoren in haar besluitvorming. Leeuwarden kijkt hoofdzakelijk naar de belangen van de festivalorganisatie, waar het rekening houden met omgevingsfactoren vaak een ondergeschoven kindje blijkt. GSD brengt veelvuldig dergelijke omgevingsfactoren onder de aandacht van de gemeente door bijvoorbeeld het indienen van een zienswijze (een soort advies) bij de vergunningsaanvraag. De meeste adviezen worden óf niet erkend (vaak zonder enige onderbouwing: “de gemeente ziet het anders” staat er dan, maar waarom dan?), óf er wordt niet meer dan een zogenaamde “papieren oplossing” in de vergunning verwerkt, een soort oplossing die in de praktijk niet blijkt te werken. Zelfs conclusies uit nota bene Leeuwarden’s eigen evaluaties van eerdere festivals worden lang niet altijd gevolgd.

Dit, ons inziens laakbare gedrag, dat door de rechter eerder al eens bestempeld werd als “naïef en onbevangen”, begint al bij de voorbereidende werkzaamheden en het vergunningverleningsproces. Hierbij zijn de betrokken ambtenaren en de Leeuwarder eindverantwoordelijke, PvdA wethouder S. Feitsma (portefeuillehouder evenementen), enkel gefocust op het faciliteren van festivals. Mogelijke overlast- en/of conflictsituaties in de omgeving worden – indien ze al aangepakt worden – op hoogstens cosmetische wijze dan wel met een zinloze “papieren oplossing” (“blijft alleen bij het papier zonder te worden gehandhaafd”) te lijf gegaan.

In de vele discussies (overleg?) die GSD met Leeuwarden voerde blijkt bovendien keer op keer de wonderlijke en eenzijdige invalshoek van de gemeente Leeuwarden als het gaat over bijvoorbeeld (overlast)normen. Leeuwarden stoort zich niet aan wetenschap, voorschriften of vakliteratuur: op de Oldehoofsterkerkhof 2 weten ze het véél beter. Hoe wonderbaarlijk de beweringen ook zijn die daar op papier gezet worden.

Dat desondanks toch een aantal normen – met bijbehorend beleid – onderwerp is geweest voor nadere bijstelling op last van een rechter, heeft Leeuwarden klaarblijkelijk nog steeds niet op echt andere gedachten gebracht. En dat tot op heden de gang naar de rechter de enige manier is om resultaat te boeken bij het bestuur en ambtelijk apparaat van de gemeente Leeuwarden is, als je er even goed over nadenkt, in- en in treurig.

Hoe anders en kordaat pakte de gemeente Tytsjerksteradiel dit aan. Een verademing!

In haar afwijzingsbeschikking motiveert Tytsjerksteradiel in een aantal alinea’s precies wat Leeuwarden telkenmale nalaat. Namelijk het belang van de O M G E V I N G.

Een aantal quotes uit de beschikking van Tytsjerksteradiel:

“Allereerst stellen wij met de rechtbank vast dat de ruimtelijke impact van het project groot is en dat dit een zeer forse ingreep op de bestaande bestemming met zich mee brengt. Ook zonder het gevraagde parkeerterrein is dit al het geval. Deze impact wordt voor een aantal bewoners van Alddiel alleen maar groter en er wordt nog dieper in de persoonlijke levenssfeer ingegrepen nu het project zich uitbreidt en “festivalparkeren” direct grenzend aan of in de directe nabijheid van het woonperceel zou moeten plaatsvinden.”

“Wij betreuren dit standpunt van de aanvrager. Wij denken dat het ook mede gelet op de zitting van 18 juli 2017 in de rede ligt dat aanvrager meer rekening houdt met de belangen van de omwonenden. Het parkeren kan in dit geval niet als een los element worden beschouwd. Het maakt onderdeel uit van het gehele festival dat – zoals ook uit het aantal klachten blijkt – tot overlast leidt. Met name bij de bewoners van Alddiel is de grens bereikt.”

Dit grijpt zeer diep in op de persoonlijke levenssfeer. Wij vinden dat de aanvrager mede gelet op de oproep van de rechtbank de onmiskenbare belangen van de omgeving moet inzien en hier rekening mee dient te houden.”

“De beslissing om gebruik in strijd met het bestemmingsplan toe te staan is een discretionaire bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders.
Om deze beslissing te kunnen nemen dient het bestuursorgaan alle bij het besluit betrokken belangen af te wegen. In dit besluit hebben wij dit besluitvormingsproces en onze afweging uitvoerig beschreven…..”

De volledige tekst van de afwijzingsbeschikking van de gemeente Tytsjerksteradiel kunt u hier lezen.

Update afsluiting Groene Ster door Psy-Fi

Hieronder wordt een update getoond van de afsluiting Groene Ster door Psy-Fi. Eigenlijk is het een verduidelijking van een vorig bericht, waarbij de afbeelding afkomstig was uit het draaiboek van Psy-Fi. Die weergave riep echter teveel vragen op.

Afsluiting door Psy-Fi vanaf maandag 7 aug t/m donderdag 10 aug. Klik op afbeelding voor uitvergroting
Afsluiting door Psy-Fi vanaf vrijdag 11 aug t/m vrijdag 25 aug. Klik op afbeelding voor uitvergroting
Afsluiting door Psy-Fi vanaf zaterdag 26 aug tot maandag 28 aug. Klik op afbeelding voor uitvergroting

Afsluiting Groene Ster door Psy-Fi

Psy-Fi 2017 zorgt wederom voor een langdurige afsluiting van de Groene Ster tijdens de zomervakantie. Hieronder treft u een kaart aan waarin staat aangegeven wanneer en welke gedeelten van de Groene Ster de komende tijd zijn afgesloten.

Dit schema komt uit een bijlage van de evenementenvergunning Psy-Fi 2017 die pas 2 augustus 2017 is verleend. Beschouw GSD niet als spreekbuis van de festivalorganisatie en/of de gemeente Leeuwarden omdat wij u informeren over over de afsluiting. Maar omdat deze twee instanties nalaten u als burger en omwonende goed te informeren, doen wij dat maar. Opvallend in dat schema is dat het enige strand dat de komende 4 zomerweken beschikbaar is voor recreanten en omwonenden het naaktstrandje is. Evenals vorig jaar een totaal onwerkbare oplossing voor beide categorieën recreanten (naakt en niet-naakt).

De afgelopen weken heeft GSD meerdere malen overleg gehad met de gemeente Leeuwarden en soms ook met de festivalorganisatie van Psy-Fi. Dit overleg was onderdeel van het beroep dat de rechter heeft gedaan op de ‘strijdende’ partijen tijdens de zitting van de Voorlopige Voorziening (over Welcome to the Village 2017, zitting 18 juli), om op te houden met procederen en te starten met overleg en samenwerking. Het was daarom van onze zijde hier een beetje stil met berichtgevingen over bijvoorbeeld Psy-Fi 2017. Dit om het overleg niet te schaden of te frustreren. Echter, na een drietal overlegsessies en het lezen van de uiteindelijk uitgegeven vergunningen (die we dus vandaag pas hebben kunnen inzien), kunnen we u berichten dat we met dat overleg niets, maar dan ook helemaal niets zijn opgeschoten. Op geen enkele wijze heeft de gemeente de omwonenden tegemoet willen treden, terwijl we toch een aantal bruikbare en goed uitvoerbare voorstellen hebben aangedragen. Sterker: het is op een aantal aspecten zelfs erger geworden in vergelijking met voorgaande jaren.

Zeer binnenkort zullen wij hier nog nader op terugkomen.

Nog even een dringend advies aan u:

Als u problemen ondervindt of klachten heeft over de gang van zaken rond het Psy-Fi festival of het optreden (of gebrek daaraan) van de gemeente Leeuwarden, schroom dan niet uw klacht te melden! Het is essentieel dat uw klacht gedeponeerd en geregistreerd wordt. Hoe u dat het beste kunt doen kunt u hier vinden.

De toegankelijkheid Groene Ster tijdens Psy-Fi 2017:

Klik op afbeelding voor uitvergroting

Gevolgen zitting Voorlopige Voorziening WttV 2017

De gevolgen van de uitspraak – of liever gezegd de visie – van de rechter in de zitting voor een voorlopige voorziening (VoVo) in verband met het festival Welcome to the Village (WttV) 2017, wordt door partijen enigszins verschillend opgevat. De gemeente Leeuwarden is van oordeel dat zij in samenspraak met festivalorganisaties en GSD (Stichting Groene Ster Duurzaam!) ernaartoe moeten werken dat vóór het aanbreken van het festivalseizoen 2018 het hele spectrum van vergunningen in De Groene Ster goed is uitgewerkt. Met name de belangen van omwonenden en recreanten moeten hierbij nadrukkelijk en evenwichtig worden afgewogen. Mocht GSD tijdens dit proces het gevoel krijgen dat die belangen opnieuw aan het kortste eind dreigen te trekken, kan (en zal) de stichting weer naar de rechter stappen. De gemeente heeft het over een eindsituatie in 2018. Dat is op zich weliswaar juist, maar GSD benadrukt dat het bewuste proces natuurlijk al wel hoort te beginnen op de eerste dag van de zitting – 18 juli 2017 – en dat er dus op dit moment ook al samengewerkt moet worden om de vergunningverlening voor de dit jaar resterende festivals vorm te geven.

Met deze nuancering heeft de gemeente moeite. Zij waren vooral gefocust op het vergunningenaspect voor de festivals in 2018, terwijl GSD nu al inspraak wil en betrokkenheid bij de twee resterende festivals. In het geval van WttV was de tijd tussen uitspraak en vergunningverlening slechts twee dagen, en daarom te kort om nog op zinnige wijze enige invloed op dat festival te hebben. Daar komt bij dat GSD, op basis van de rechterlijke visie, als tegenprestatie voor de samenwerking de voorlopige voorziening WttV 2017 heeft moeten intrekken.

Inmiddels hebben gemeente en GSD al weer twee gesprekken achter de rug waarbij GSD haar wensen en visie op het aanstaande vergunningenpakket voor Psy-Fi 2017 naar voren heeft gebracht. Van gemeentezijde gaat men daar nu naar kijken. Aankomende dagen zullen we zien in hoeverre de gemeente de handschoen tot samenwerking serieus oppakt.

Zitting met verrassende wending

Gisteren, 18 juli, diende het verzoek van GSD voor een voorlopige voorziening (zie hier) tegen de Gemeente Leeuwarden over het festival Welcome to the Village 2017 ("WttV"), met een verrassende wending in de tweede helft van de zitting.

De eerste helft verliep zoals gewoonlijk: alle partijen konden op volgorde hun visie geven waarbij de voorzieningen rechter, mr. Vucsán, vragen stelde ter verduidelijking. Iedereen nam de te verwachten standpunten in.

Kleine teleurstelling voor GSD was toen de rechter nog eens uitlegde wat zijn uitspraak over dB(C) inhield (zie bodemprocedure Psy-Fi 2015-2016). GSD had toen als beroepsgrond aangedragen dat basniveaus ook op de referentiepunten gemeten moesten worden. Hoewel deze beroepsgrond slaagde was dat echter niet wat de rechter ermee bedoeld had, lichtte hij toe. Hij had er een opdracht aan de gemeente mee willen geven, de opdracht namelijk om hinder van de bastonen in de woning vast te stellen en daarvoor een norm buiten de gevel te zoeken.

Toen kwam een bijzonder deel van de zitting. De rechter begon met het voorlezen van zijn visie op de zaak.

Kernmededelingen uit de visie van de rechter:

 • De gemeente Leeuwarden was in 2014 “naïef”(de rechter corrigeerde dat vervolgens naar “te onbevangen”) het vergunningsverleningsproces ingegaan en had daarbij de zowel de belangen voor een goed milieu/leefklimaat als die van de omwonenden uit het oog verloren.
 • GSD was, zei hij, daar in opeenvolgende zaken zeer succesvol tegen opgekomen.
  Maar hij vond ook dat het zo niet meer kon doorgaan; door al die rechtszaken ging er veel te veel energie en werk inzitten voor iedereen, inclusief de rechtbank zelf.
 • Alle partijen moeten stoppen met procederen en naar een andere oplossing zoeken.
  De rechtbank heeft afgelopen vrijdag (4 juli) alle vergunningen van de gemeente Leeuwarden vernietigd, en die gemeente is nu (een vrije vertaling van zijn veel zorgvuldiger gekozen woorden) “naakt, hulpeloos en kwetsbaar”.
 • Het is nu aan alle drie de partijen (festivalorganisaties, gemeente Leeuwarden en GSD) om samen op de puinhopen een nieuw vergunningenstelsel te bouwen dat recht doet aan de belangen van alle partijen en dat rekening moet houden met alle omgevingsrechtelijke belangen van het terrein De Groene Ster, de festivals en de omwonenden.
 • Zijn voorstel was dat de drie partijen daar in onderling overleg een onafhankelijk en gerespecteerd extern deskundige omgevingsrecht voor zouden zoeken om het proces tussen de drie partijen te begeleiden.

Na de voorlezing van zijn visie schorste hij de zitting en kregen alle partijen een kwartier om er over na te denken.

Vervolgens een vragenrondje (waarin GSD waarschijnlijk niet per ongeluk de laatste was).

De gemeente ging onmiddellijk akkoord en WttV ditto.
Daarna was het de beurt aan GSD om ja of nee te zeggen.

GSD voerde eerst een aantal ervaringen uit het verleden aan die het vertrouwen in een goede afloop in de weg stonden, maar die werden geneutraliseerd door de rechter met:

 • De toezegging dat het een time out is: op het moment dat het een verkeerde kant op gaat en de belangen van reguliere gebruikers en omwonenden gemangeld worden kan GSD altijd weer verder procederen.
 • De gemeente Leeuwarden zal stoppen met het stellen voor voldongen feiten en GSD en de festivalorganisaties van het begin af aan bij ieder besluit rond het vergunningverleningsproces betrekken.
 • Er komt een brief aan GSD van een politiek ambtsdrager (burgemeester/wethouder) die bovenstaande afspraken bevestigt.
 • De uitspraak van 14 juli over de omgevingsvergunningen blijft overeind; de gemeente zal daartegen niet in beroep gaan bij de Raad van State.
 • In ruil daarvoor heeft GSD moeten toezeggen dat het huidige verzoek voorlopige voorziening wordt ingetrokken.

Dit was voor GSD natuurlijk “an offer we couldn’t refuse”-situatie. GSD is daarom akkoord gegaan met het voorstel. We gaan het voor de komende tijd proberen; en als het lukt, en alle belangen écht mee gaan wegen in het overleg – niet op de laatste plaats die van gewone gebruikers en omwonenden -, dan hebben wij er al die moeite graag voor over.

Pagina 1 van 3123