De Beleidsregel Geluid 2017 stelt teleur

De Beleidsregel geluid 2017 stelt fors teleur. Het zegt de burger transparantie te willen bieden, maar blijkt in plaats daarvan niet alleen een mengelmoes van onjuiste beweringen en foutieve verwijzingen naar vakliteratuur, maar zelfs een regelrechte mystificatie van de erin “behandelde” geluidsmaterie. Dit is de conclusie die de stichting Groene Ster Duurzaam! trekt na bestudering van de beleidsregel in samenhang met alle verwijzingen naar relevante regelgeving en jurisprudentie. De beleidsregel vindt u hier en de verwijzingen hier. Een eerdere beschouwing over de Beleidsregel Geluid 2017 door GSD vindt u hier.

Met name voor het maar liefst vijf dagen lange festival Psy-Fi betekent deze Beleidsregel vooral een verruiming van de regels.

De gemeente verwijst naar juridische procedures. Maar precies die aspecten waar door de rechter duidelijke uitspraken over zijn gedaan — zoals bijvoorbeeld eindtijden en geluidsbewaking — worden niet gevolgd, maar daarentegen consequent, en altijd lijnrecht tegen reeds eerder gevelde vonnissen in, verruimd.

In de paragrafen onder “Uitleg dB(C) norm”, op pagina 7, probeert de gemeente verwarring – in plaats van transparantie – te zaaien door allerlei vreemdsoortige (en voor de evenementenpraktijk helaas onware) uiteenzettingen over het verschil tussen dB(A) en dB(C). Hiervoor wordt zelfs de hulp van een voor deze materie betekenisloze exoot als “dB(B)” zonder enig verder aanwijsbare reden ingeroepen.

De hele sectie doet van begin tot eind vreemd en onwaarschijnlijk aan.

Laat het daarom hier maar weer eens duidelijk gezegd worden:

  • dB(A) is grofweg al het meetbare geluid boven 1000 Hertz. In dB(A) wordt gemeten met een filter dat alles beneden de 1000 Hertz grotendeels weglaat.
  • In dB(A) meet je maar een paar procent van de werkelijke geluidsdruk van de bas.
  • dB(C), de bastonen, is al het meetbare geluid BENEDEN 1000 Hertz. In dB(C) wordt in principe zonder enig filter gemeten.
  • In dB(C) valt de werkelijke geluidsdruk van de bas het beste te meten.

Daar zit verder geen woord latijn bij. Wilt u weten hoe het staat met de hoeveelheid bas: gebruik dan de methode die daar het best bij past. En dat is meten in dB(C).

Nog ernstiger is, dat deze Beleidsregel niet meer dan een schijnzekerheid suggereert met de SCHIJNBARE grens van niet meer dan 10 dB aan bas bovenop de toegestane 103 dB(A). Alleen al het voorstel om een meetreeks van 5 minuten in plaats van de door de HMRI (“Handleiding Meten en Rekenen”) voorgeschreven 1 minuut toe te passen, voegt op zich al  enkele dB’s extra toe aan de geluidsruimte die de organisator gegund wordt, en dus aan de te verwachten geluidsoverlast.

Bij een feitelijke NON-bewaking echter, zoals die te verwachten valt bij een meetreeks van 15 minuten zoals die in de Beleidsregel nu wordt voorgesteld, zal er echter sprake zijn van VEEL hogere waarden dan in de Beleidsregel als uiterste grens wordt gesuggereerd. Dit vergroot de rechtsonzekerheid voor de omwonenden, is een aanslag op hun woongenot, en is tevens absoluut in tegenspraak tot de transparantie en de balans die de gemeente Leeuwarden omwille van de burger zegt na te streven.

Deze Beleidsregel wil verder een ongebruikelijke meettolerantie toepassen: eentje namelijk die de meetresultaten uitsluitend OMLAAG brengt. Dit is een uitzonderlijk vreemde maatregel waartoe men alleen op basis van oneigenlijke besluitvorming kan zijn gekomen. E.e.a. lijkt bij nader bezien hoofdzakelijk te zijn bedacht om de kans op het formeel begaan van een overtreding door een organisator zo klein mogelijk te houden.

Conclusie:

Deze Beleidsregel staat in zijn geheel lijnrecht op de Nota Limburg (die de gemeente beweert te volgen), houdt zich ten onrechte niet aan de HMRI (die de gemeente beweert te raadplegen), slaat zonder onderbouwing de waarschuwingen in het document “ISO 1996 Acoustics” in de wind (die de gemeente beweert te respecteren), DISrespecteert eerdere vonnissen van de rechter, en is bovendien in de balans tussen omwonenden en evenementen te zeer en te nadrukkelijk ten nadele van uitsluitend de omwonenden.

Update:

Op 13 maart 2017 heeft het GSD-bestuur tegenover de gemeenteraad Leeuwarden haar bezwaren kenbaar gemaakt tegen de nieuwe beleidsregel Geluid. Klik hier voor de inspreektekst van GSD.