Gemeente Leeuwarden verhoogt leges voor festivals

De raad van de gemeente Leeuwarden is op 3 april akkoord gegaan met de verhoging van precario- en legesgelden voor festivals (zie raadsvoorstel). Vooral bij de grotere festivals, zoals o.a. de meerdaagse festivals in de Groene Ster, maakt de gemeente hoge kosten die in onvoldoende mate worden gedekt door de huidige belastingheffingen.

De precario- en legesgelden zullen nu in drie jaar tijd stapsgewijs worden verhoogd naar het uiteindelijk gewenste niveau. Voor wat betreft de meerdaagse festivals in de Groene Ster ziet dit er als volgt uit:

  • Precario: vastlegging in een huurovereenkomst. Vorig jaar heeft dit al plaatsgevonden bij het Psy-Fi festival (zie hier). Het bedrag was destijds € 6.525,05 (excl. omzetbelasting). Het is de bedoeling de grootte van het gebied, en de duur van het festival (zowel op- als afbouw), hierbij naar rato te betrekken. Hoe dat rekentechnisch zal worden uitgevoerd is GSD volstrekt onbekend.
  • Leges: wordt verhoogd van oorspronkelijk € 192,96 tot € 1601,16.

Omdat de aanvragen voor de meerdaagse festivals in de Groene Ster (inclusief op- en afbouw: Promised Land van 2 juni tot 17 juni, Welcome to the Village van 13 juli tot 28 juli en Psy-Fi van 4 augustus tot 1 september) al vóór de op 3 april 2017 vastgestelde belastingverhogingen zijn ingediend, zullen deze festivals dit jaar nog niet meer te hoeven gaan betalen.

Duidelijk is nu wel dat de veel gehoorde misvatting “dat de grote festivals in de Groene Ster een lucratieve zaak zouden zijn voor de gemeente Leeuwarden”, met bovenstaande maatregel danig ontkracht wordt. In feite erkent de gemeente nu dat meerdaagse commerciële festivals in de Groene Ster (deels) mogelijk worden gemaakt met publiek geld. In hoeverre de hogere heffingen uiteindelijk kostendekkend zullen zijn voor Leeuwarder belastingbetaler, is niet geheel duidelijk. Opmerkelijk is wel dat het college de meeropbrengsten wil inzetten om festivallocaties verder te ontwikkelen. Dit dus in plaats van ze te gebruiken om er de kosten mee te dekken. Maar dat laatste was toch de bedoeling? Of is er sprake van een andere agenda?