Rechter grote moeite met omgevingsvergunningen Groene Ster

De rechter bleek grote moeite te hebben met de door de gemeente afgegeven omgevingsvergunningen die de juridische basis vormen voor meerdaagse festivals in de Groene Ster. Op 4 juli jongstleden diende bij de Rechtbank Noord-Nederland de bodemprocedure over Psy-Fi 2015 waarover GSD al eerder berichtte. Hierbij kwamen tal van onderwerpen aan de orde waarover destijds door GSD en tientallen andere bezwaarmakers in verband met het festival Psy-Fi 2015 al eerder bezwaren waren ingediend. De gemeente legde echter al die bezwaren naast zich neer, ondanks het advies van de bezwaarschriftencommissie. Vandaar dat GSD gedwongen werd om opnieuw de gang naar de rechter te zoeken.

Eén van de basiselementen van het dispuut vormden de omgevingsvergunningen die door de gemeente door zichzelf VOOR zichzelf (!) waren vergund om zo af te kunnen wijken van het oorspronkelijke bestemmingsplan, dat immers geen meerdaagse festivals in de Groene Ster toestaat. De rechter heeft hier lang bij stilgestaan, omdat hij het gebruik van dergelijke vergunningen en de wijze waarop dit is gedaan oneigenlijk vindt; maar vooral ook omdat hij het ziet als een “surrogaat bestemmingsplan”, omdat, net als bij een bestemmingsplan, deze omgevingsvergunningen een geldigheid hebben van 10 jaar. Gelet op de aanstaande twee resterende meerdaagse festivals (Welcome to the Village en Psy-Fi) gaf de rechter de gemeente het dringend advies om toch maar eens heel hard na te gaan denken hoe zij dit denken te gaan oplossen – omdat het zomaar zou kunnen dat deze omgevingsvergunningen door hem zullen worden vernietigd. Zie hierover ook de berichtgeving in de Leeuwarder Courant.

Het andere hete hangijzer vormde de kwestie rond de geluidsoverlast. Omdat dit onderwerp in feite al aan de orde was gekomen in de door GSD aangespannen rechtszaak Welcome to the Village (2015-2016), waarover inmiddels vonnis is gewezen, kon hiernaar worden verwezen. Dezelfde argumenten zijn immers ook van toepassing op Psy-Fi. In het kort komt het erop neer dat de rechter van de gemeente verlangt dat zij een reële norm en meetmethode formuleert voor het meten van de zogenaamde bastonen, de dB(C). Deze lage bastonen dienen voornamelijk de geluidsbeleving bij festivalgangers, maar veroorzaken tegelijk het leeuwendeel van de (geluids)hinder en overlast.

De veelgehoorde klacht over de langdurige afsluiting van de Groene Ster tijdens Psy-Fi was het derde onderwerp dat ter tafel kwam. Hier bleek de gemeente een volkomen ander beeld te hebben over de wijze van afsluiting en de fasering daarvan. Dit wekte niet alleen de verbazing van GSD, maar ook die van de rechter. Door de gemeente te confronteren met haar eigen vergunning ‘gebruik openbare ruimte‘ kon simpel worden aangetoond dat gemeente Leeuwarden haar zienswijze over de afsluiting wel heel rooskleurig afschilderde.

Tenslotte kwam de kwestie rond de vernieling van het park aan de orde. De zelfontworpen bouwwerken/podia bestaan uit vele (ruim 100) houten palen (30 cm in diameter), die ongeveer twee meter de grond in worden geslagen en getuit worden met kabels en spanbanden, die op hun beurt weer verankerd worden met grote stalen slagpennen. Tezamen met de vele zware terreinvoertuigen (heftrucks, opleggers, hoogwerkers, verrijkers, grondboor- en trilmachines, etc.) is dit desastreus voor o.a. de zonneweiden, die hierdoor voor lange duur (soms voor meer dan een half jaar) onbruikbaar voor recreanten blijven. Maar ook de ongebreidelde en ongeoorloofde toegang van personenauto’s en campers tot de grasvelden zijn funest voor het terrein. Dit alles acht GSD onacceptabel. De Stichting heeft dat, uitgebreid gedocumenteerd, voorgelegd bij de rechtbank met de eis op een verbod op bodempenetrerende middelen en zwaar terreinverkeer op de zonneweiden en een handhaafbaar regiem ter voorkoming van illegaal parkeren van voertuigen op de grasweiden en in bosschages.

De rechtbank zei in principe toe binnen zes weken uitspraak te doen, maar boekte al direct een ‘disclaimer’ in dat deze termijn waarschijnlijk zal worden overschreden. Hoe dan ook zal er vóór de opbouw van Psy-Fi 2017 nog geen uitspraak zijn. Dit zou kunnen betekenen dat GSD alsnog naar de voorzieningenrechter zal moeten stappen om een uitspraak te krijgen voordat Psy-Fi 2017 aanvangt.

Wordt vervolgd dus..