Zienswijze evenementenvergunning Promised Land 2017

GSD heeft een zogenaamde ‘zienswijze’ ingediend n.a.v. een aanvraag voor een evenementenvergunning voor het festival Promised Land 2017. Een zienswijze is een reactie op voorgenomen besluiten of plannen van de gemeente. In dit geval gaat het om een (nog) af te geven evenementenvergunning voor het festival Promised Land.

De inhoud van de GSD-zienswijze, gericht aan de burgemeester en het college, is als volgt:

Dames en heren,

ten eerste moet opgemerkt worden dat het, mede door slecht kopieerwerk van de zijde van de gemeente, onmogelijk bleek om op eenvoudige wijze volledige inzage in de aanvraag te verkrijgen. Ik heb daarover zonder succes mijn beklag gedaan.

De hiernavolgende zienswijze legt 4 kernpunten aan u voor.

1) Vergunde tijden op- en afbouwwerkzaamheden

 In 2016 is door de gemeente vastgesteld (gewijzigde omgevingsvergunning 10 mei 2016, zie o.a. evenementenvergunning 11011497) dat bij meerdaagse festivals in de Groene Ster de tijden van op- en afbouwwerkzaamheden zijn beperkt tot 21:00 uur als (dagelijkse) eindtijd. De organisatieleiding wil dit nu oprekken tot 23:59 uur.

 • Verzocht wordt het beleid van vorig jaar ten aanzien van de op- en afbouwwerkzaamheden, te weten een eindtijd van 21:00 uur, te handhaven.

2) Ontvlechting evenementenvergunning

Er wordt een aanvraag voor één evenementenvergunning met geluidsontheffing aangevraagd terwijl er sprake is van twee evenementen (en wellicht drie), die elk zich op een eigen, unieke wijze profileren naar het publiek: zoals met een eigen website, zelfstandige externe publicatie/reclame, een andersoortige naamsbekendheid, een heel ander karakter van festival, gebruik van terrein en zelfs eigen kaartverkoop. Sprake is van een ‘Open Air Groene Ster’-festival op 9 juni 2017, en een ‘Promised Land’-festival op 10 en 11 juni 2017. Een vierde dag (op 8 juni 2017) staat in het teken van een gratis kennismaking voor omwonenden. De opzet en omvang van dit laatste evenement blijft volstrekt onduidelijk.

 • Verzocht wordt om de evenementen te scheiden door voor elk van de drie evenementen een eigen vergunning uit te geven. Hiermee wordt voorkomen dat bij eventuele (rechts)procedures festivals door elkaar worden gehaald of op één hoop worden geveegd.

3) Gebruik grondpenetrerende middelen

In het draaiboek behorende tot de aanvraag wordt melding gemaakt van de gebruikmaking van  stalen en houten grondankers voor tenten en het aanbrengen van palen in de grond t.b.v. signing, decor of priklicht lijnen. In het geval dat dat plaatsvindt op kritieke locaties, zoals gebieden waar een drainage is aangelegd, wordt het loonbedrijf X ingeschakeld, waarvan beweerd wordt dat zij bekend is met het gebied en in het bijzonder met de ligging van de drainage die bedrijf X zelf zou hebben aangelegd.

Bij de aanvraag van het festival Psy-Fi 2016 is een vrijwel identieke zienswijze over dit onderwerp ingediend. De gemeente Leeuwarden heeft als reactie hierop in de evenementenvergunning een werkwijze voorgeschreven die garanties zou bieden ter voorkoming van schade aan het drainagestelsel. Deze in de vergunning voorgeschreven werkwijze is destijds echter niet gevolgd. De feitelijke aanpak van toen is identiek aan de werkwijze zoals nu voorgesteld wordt in het draaiboek van Promised Land 2017. Inmiddels is gebleken dat een dergelijke aanpak niet werkt en ook geen enkele garantie biedt tegen schade aan de drainage. Sterker nog, de hier bekritiseerde aanpak heeft destijds juist geleid tot schade aan het drainagesysteem.

Bedrijf X heeft de drainagewerkzaamheden in 2016 uitbesteed aan een gespecialiseerd bedrijf Y. Hoewel zij anders beweert, beschikt bedrijf X hoegenaamd niet over de exacte locaties van de drainageleidingen. De gegevens die zij hierover presenteert zijn onnauwkeurig (niet meer dan een paar schetsen die vanuit herinnering en vermoedens zijn opgetekend). Dat is nog niet alles, ook zijn ze nog eens verre van volledig. Bedrijf Y heeft desgevraagd aangegeven dat, gelet op de lokale situatie (bebossing, krommingen en aftakkingen van leidingen), een nauwkeurig (GPS-)overzicht van de leidingen niet te produceren valt. Een zogenaamd GPS-drainageplan is om die reden dan ook bewust niet door bedrijf Y gegenereerd. De metingen nadien (in opdracht van bedrijf X) waren onvolledig, onnauwkeurig en niet meer dan gebaseerd op schattingen. Zelfs een wichelroede moest eraan te pas komen… Dit alles heeft er uiteindelijk toe geleid dat alsnog schade aan de drainage is ontstaan tijdens de opbouw van het Psy-Fi festival in 2016. Dat er schade is aangericht wordt door alle partijen onderkend. Tijdens een telefonische consultatie beweerde bedrijf X de schade te hebben gerepareerd in opdracht en op kosten van Psy-Fi. Deze bewering werd door de gemeente klakkeloos overgenomen zonder enige verificatie van de juistheid ervan. Vastgesteld kan worden dat de vermeende reparaties aan het drainagesysteem niet hebben plaatsgevonden (anders waren er immers sporen van graafwerkzaamheden zichtbaar geweest).

Al met al kan worden vastgesteld:

 1. dat er geen nauwkeurig overzicht van de drainagepijpen bestaat en dat die evenmin alsnog zal kunnen worden gegenereerd, ook niet door professionals (bron: bedrijf Y);
 2. dat van overheidszijde (in dit geval de gemeente) het in de praktijk lijkt toegestaan te gaan worden dat marktpartijen zelf onderling zaken regelen wanneer schade aan de publieke ruimte ontstaat, zonder dat feitelijk en onafhankelijk toezicht en supervisie vanuit diezelfde overheid plaatsvindt, anders dan dat klakkeloos wordt vertrouwd op mondelinge uitspraken van de marktpartijen in kwestie;
 3. dat de geplande tijdelijke bouwconstructies in het gebied met drainage gebruik maken van vele verankeringen in de grond die dieper komen dan de diepte waarop het drainagesysteem ligt (namelijk een verankering op minimaal 80 cm diepte versus een drainageleiding op maximaal 60 cm);
 4. dat de toegepaste tijdelijke constructies qua afmetingen en verankeringen dusdanig zijn gefixeerd (zie bouwtekeningen), dat nooit verhinderd zal kunnen worden dat het fijnmazige drainagesysteem niet zal worden geraakt;
 5. dat naast daadwerkelijke schade aan de drainage, ook als gevolg van de publieksconcentraties en het gebruik van zwaar materieel, podia, en rijplaten, in de loop van vele festivals een verdichting heeft plaatsgevonden van de onderlagen direct boven de drainage, waardoor de waterdoorlaatbaarheid ter plaatse van de lokale verdichtingen nihil is geworden en de drainage aldaar dus weinig effectief is, zoals na iedere regenbui telkens weer duidelijk zichtbaar wordt;
 6. en ten slotte; dat punt 5 hierboven nog eens extra zwaar is gaan wegen, omdat, uit oogpunt van kostenbesparing, de noodzakelijke voorbereidingen voor aanleg van het drainagesysteem destijds niet zijn uitgevoerd (bron: bedrijf Y);

Deze zes punten in aanmerking nemend, moet worden geconcludeerd dat het gebruik van constructies en zwaar materieel ten behoeve van festivals leidt tot onherroepelijke en permanente schade aan het recreatiegebied De Groene Ster, in het bijzonder aan het gebied dat voorzien is van een drainagesysteem.

 • Verzocht wordt het gebruik van het terrein met drainagesysteem te vrijwaren van het gebruik van grondankers, palen en het gebruik van zwaar materieel. Indien hiervoor niet wordt gekozen wordt verzocht een sluitende en verifieerbare borging te bewerkstelligen ten einde schade aan het drainagesysteem te voorkomen. Als de werkwijze en insteek van de gemeente toch een herhaling van zetten wordt zoals bij Psy-Fi 2016, acht de Stichting de gemeente Leeuwarden (en niet de festivalorganisatie) aansprakelijk voor de eventuele schade.

4) geluid

Het akoestisch “rapport” dat bij de aanvraag is gevoegd is niet serieus. Zo wordt er, naast vele andere ongerijmdheden, bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de andere dempingsfactor die het (in aanzienlijk oppervlak aanwezige) wateroppervlak kent.

De opmerkingen uit de aanvraag over geluidsrapportage/ -berekening zijn te kwalificeren als niet meer dan een opsomming van geleverde apparatuur en afgegeven vermogen. Zoiets valt in geen enkel opzicht als serieus geluidsplan te bestempelen.

 • Verzocht wordt daarom om een nieuw, reëel geluidsplan met een degelijke onderbouwing en geluidscontouren. Als voorbeeld verwijzen wij naar het bijgevoegde geluidsplan Gaasperplas.

tot slot

Mocht u besluiten over te gaan tot gehele of gedeeltelijke verlening van de gevraagde vergunning, dan verzoeken wij u daarbij rekening te houden met:

 • het vooralsnog ontbreken van een reëel geluidsplan in de aanvraag.
 • Het ontzien van de grote zonneweide ten westen van de kiosk (het gebied dat vorig jaar voorzien is van drainage) door aldaar een verbod in te stellen ter zake het gebruik van palen, grondankers en zwaar materieel.

Noot: De genoemde bedrijven in de zienswijze zijn geanonimiseerd. Dit om onnodige reputatieschade voor deze bedrijven te voorkomen.