Hoorzitting bezwaar tegen antwoord op WOB-verzoek ‘drainage’

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op maandag 20 maart 2017 vond de hoorzitting plaats over het bezwaar dat is gemaakt tegen het antwoord van de gemeente Leeuwarden op een ingediend WOB-verzoek met vragen over het in mei 2016 aangelegde drainagesysteem in de Groene Ster. Zie ook eerdere berichtgeving hierover op deze site.

Een week vóórdat de hoorzitting diende heeft de gemeente haar verweer tegen het bezwaar kenbaar gemaakt. Dit verweerschrift was hoofdzakelijk verhullend omdat hierin vooral werd aangegeven waarom bepaalde informatie niet kon worden gegeven. Aanvankelijk gaf de gemeente namelijk aan dat op bepaalde vragen geen antwoord kon worden gegeven omdat gegevens hierover simpelweg niet in haar bezit waren.

Uit haar verweer bleek echter dat de gemeente juist een bewuste keuze heeft gemaakt om haar toezichtfunctie – op de bouw van tijdelijke bouwwerken voor het Psy-Fi festival, op terrein dat is voorzien van een drainagesysteem – niet uit te oefenen. De gemeente heeft besloten (wie dat heeft beslist is onduidelijk, waarmee een additionele WOB-procedure wordt overwogen) om, in tegenstelling tot wat de betreffende evenementenvergunning daarover te zeggen heeft (blad 7 punt 4.4), partijen rechtstreeks met elkaar zaken te laten doen. Hierdoor wist de gemeente dus als het ware van niets, in verband met het WOB-verzoek. Deze onterechte werkwijze betekende dat de Psy-Fi organisatie rechtstreeks zaken moest doen met het bedrijf dat verantwoordelijk was voor het inmeten van het drainagesysteem (iets dat, vanwege de volslagen onbekendheid met de ligging van de drainage, tijdens de opbouwfase van Psy-Fi nog hals over kop moest plaatsvinden ter voorkoming van mogelijke schade). De gemeente werd dus niet voorzien van de inmeetgegevens. Later, na telefonische consultatie (dd. 2 januari 2017) met het bedrijf in kwestie, bleek dat de gegevens alleen bij hen in bezit waren. De gemeente was daarom niet bekend met de precieze ligging van het drainagesysteem of de kosten van de inmeetsessie (waarover WOB-vragen zijn ingediend). Hoe dat dan moet met de aanstaande meerdaagse festivals in 2017 in de Groene Ster was op dat moment niet duidelijk. Inmiddels heeft de gemeente in haar verweer aangegeven dat in het voorjaar van 2017 de drainage opnieuw zal worden ingemeten. Tot op heden is dat echter nog niet gebeurd.

Ook eventuele reparaties aan het drainagesysteem moesten direct, zonder tussenkomst van de gemeente, tussen de festivalorganisatie en het bedrijf dat verantwoordelijk was voor de aanleg van de drainage, worden geregeld. Er is geconstateerd dat er sprake was van meerdere beschadigingen aan het drainagesysteem (een fotoreportage hierover wordt nog op de site geplaatst). Zowel de gemeente als het bedrijf in kwestie hebben aangegeven dat reparaties zijn uitgevoerd. Aangetoond kan worden dat de bewering van geen van beiden juist is en door één van hen (te weten het bedrijf) zelfs is verzonnen. De reparaties hebben namelijk niet plaatsgevonden. Dat is één van de oorzaken waarom, na een paar regenbuien, op de grote zonneweide nog steeds van zoveel wateroverlast sprake is.

Ten aanzien van de kosten voor de aanleg van het drainagesysteem gaf de gemeente aan dat zij enkel offertes in haar bezit had, en geen facturen. In het verweerschrift wordt zelfs aangegeven dat de offertes gefungeerd zouden hebben als facturen. Een volstrekt onacceptabele werkwijze waarmee de Adviescommissie dan ook grote moeite had. De gemeente gaf tijdens de hoorzitting aan een hernieuwde poging te zullen doen om de facturen alsnog boven water te krijgen.

(onbruikbare) schets drainagesysteem Groene Ster

Tenslotte overhandigde de gemeente nog de toegezegde schets van de ligging van het drainagesysteem. Zij heeft die kennelijk recent toch nog weten te bemachtigen van het bedrijf dat de drainage heeft (laten*) aanleggen. Deze schets is echter geen juiste weergave van het werkelijke drainagesysteem. GSD bezit een fotoreportage over het leggen van de drainage op 24 mei 2016 (ook die zal op de site nog worden geplaatst), waaruit duidelijk blijkt dat de schets hiernaast niet klopt en in feite zelfs volstrekt zinloos en onbruikbaar is.

 

 

* Het bedrijf dat de opdracht heeft gekregen om een drainage in de Groene Ster aan te leggen heeft dit niet ‘in haar portfolio zitten’, en heeft deze klus dus (onder)uitbesteed aan een bedrijf dat hierin wél is gespecialiseerd. Ook hierover wordt een nader WOB-verzoek overwogen omdat dit volgens de aanbestedingsregels van de gemeente niet zonder meer toegestaan is.

[/vc_column_text][vc_facebook type=”button_count”][/vc_column][/vc_row]

GSD stelt Beleidsregel Geluid tijdens raadsvergadering ter discussie

[vc_row][vc_column][vc_column_text]GSD heeft als inspreker tijdens de raadsvergadering van 13 maart jl. de nieuwe Beleidsregel Geluid 2017 ter discussie gesteld. Ruim een maand geleden heeft GSD de inhoud van deze nieuwe Beleidsregel op deze site gepubliceerd (zie hier), en daarbij geconstateerd dat dit beleid in feite een verruiming betekent van de geluidsnormen voor meerdaagse festivals in de Groene Ster, terwijl de doelstelling van de Beleidsregel juist het tegenovergestelde wil suggereren.

Zie voor GSD’s conclusie over deze kwestie hier .

Iets anders dat opvalt is dat de aanbiedingsbrief, waarmee het college B&W de beleidsregel bij de gemeenteraad introduceert, eigenlijk aangeeft dat de wijzigingen (of “herijking”, zoals dit wordt genoemd) alleen de festivals in de Groene Ster betreft.

Hier is de letterlijke tekst die door GSD is gebruikt bij haar inspreekbeurt tijdens de raadsvergadering van 13 maart:[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/12″][/vc_column][vc_column width=”10/12″][vc_separator color=”green” border_width=”3″][vc_column_text]Graag maakt onze stichting gebruik van de mogelijkheid tot inspreken op het forum over de nieuwe beleidsregel geluid 2017 van de gemeente. Wij willen een aantal kritische kanttekeningen plaatsen bij deze “nieuwe” beleidsregel.

Waarom is een nieuwe beleidsregel nodig?
De oude beleidsregel had als doel: “het beschermen van de burger/omwonende tegen geluidsoverlast van evenementen”. Omdat de oude beleidsregel dat inhoudelijk niet waar maakte hebben de onafhankelijke bezwaarcommissie en de rechter er gehakt van gemaakt. Voor het College is dat kennelijk de aanleiding om een nieuwe beleidsregel op te stellen. Helaas is dat inhoudelijk niet goed afgelopen.

De nieuwe beleidsregel lijkt tegemoet te komen aan de bezwaren van de rechter maar in feite is dat niet het geval. Als we de aanbiedingsbrief bij de nieuwe notitie afpellen en goed lezen gaat het om het verruimen van de geluidsgrenzen bij meerdaagse evenementen in de Groene Ster. In ieder geval veel ruimer dan bij de rechtelijke uitspraken in voorlopige voorziening (WttV en Psy-Fi) dwingend werden voorgeschreven.

Wat is onze kritiek op de nieuwe beleidsregel?

 1. Allereerst de opzet en structuur: De Beleidsregel is een mengelmoes van onjuiste beweringen en foutieve verwijzingen naar uitspraken van de rechter en de vakliteratuur over geluid. Zo wordt er een onnodige hoeveelheid techno babbel over de lezer uitgestort. Terwijl de punten waar het werkelijk om gaat worden versluierd en verborgen.
 2. Bijvoorbeeld de verruiming van de eindtijden van PSY FI. In het verleden heeft de gemeente bij de rechter betoogd dat die eindtijden werden ingeperkt om de ernstige overlast van dit meerdaagse festival te beperken. In de nieuwe beleidsregel wordt de eindtijd van PSY FI verlaat en daarmee het evenement uitgebreid. Er is nu méér overlast.
 3. Tegen de heersende jurisprudentie en de uitspraken van de kort geding rechters in wordt op drie donderdagen geluid tot twee uur ’s-nachts toegestaan.
 4. Door de grens voor basgeluid 10 dB boven de db(A) grens voor spraakgeluid te leggen lijkt het alsof er minder geluid wordt toegestaan. Maar in feite wordt er méér geluid vergund door de meetperiode die de rechter op 1 minuut had gesteld, te verlengen naar 5 minuten.
 5. Er wordt een rare, uitsluitend negatief toe te passen, meetcorrectie geïntroduceerd. Bij een meetreeks van 15 minuten zoals die in de nieuwe beleidsregel wordt voorgesteld, zal er sprake zijn van VEEL hogere overschrijdingen dan in de beleidsregel als uiterste grens wordt gesuggereerd.
 6. De gemeente verwijst naar juridische procedures die een herijking van het geluidsbeleid noodzakelijk zouden maken. Maar precies datgene waar door de rechter duidelijke uitspraken over zijn gedaan — zoals bijvoorbeeld eindtijd en geluidsbewaking — wordt niet gevolgd, maar daarentegen, lijnrecht tegen eerdere rechterlijke uitspraken over WttV en Psy Fi) in, verruimd.
 7. Het was véél verstandiger geweest als het college voor 2017 (en verder) op basis van de rechterlijke uitspraken in voorlopige voorziening uit 2016 een tussenbeleid had vastgesteld. Als daarmee nauw was aangesloten bij de rechterlijke uitspraken uit 2016 zou dat voor 2017 en verder rust hebben gegeven. Na afloop van de bodemprocedures ontstaat dan een stabiele situatie en kan gefundeerd nieuw beleid gemaakt worden.

Over de oude beleidsnotitie verzuchtte een van u het afgelopen jaar tegen mij: “we dachten dat we het goed hadden gedaan en dat hiermee de kritiek van de inwoners van Leeuwarden op zou houden”.

De Beleidsregel geluid 2017 maakt dit probleem alleen maar groter in plaats van kleiner !

Ik wil u vragen om kritisch te kijken naar wat er feitelijk gebeurt:

 • De oude beleidsregel had tot doel om de omwonenden te beschermen tegen de inbreuk die evenementen maken op de bescherming van de APV en het bestemmingsplan. Onduldbare hinder moest worden voorkomen.
 • Omdat de gemeente de omwonenden niet de bescherming bood die de oude beleidsregel toezegde heeft de rechter ingegrepen.
 • In de nieuwe beleidsregel gaat het niet meer om de bescherming van de omwonenden maar om “het vinden van evenwicht tussen de belasting van omwonenden en beleving van evenementenbezoekers”.
 • De omwonenden zijn met de nieuwe beleidsregel dus nog slechter af dan met de oude regel die door de rechter gecorrigeerd werd.
 • Met de nieuwe beleidsregel neemt de onduldbare hinder eerder toe dan af.
 • De omgeving wordt, bij vergunningen verleend op basis van de nieuwe beleidsregel, gedwongen om wéér naar de rechter te stappen.

Samenvattend:

Het college had veel rust kunnen creëren voor omwonenden en evenementenorganisaties door strak de uitspraken van de kort geding rechters te volgen totdat de bodemprocedures gelopen waren.
Geluidsvergunningen die volgens die kort geding uitspraken worden verleend zullen zowel de organisatoren als de omwonenden moeten accepteren.

Door het vaststellen van een van de rechterlijke uitspraken afwijkend beleid lokt het college (weer) een gang naar de rechter van de omwonenden uit.[/vc_column_text][vc_separator color=”green” border_width=”3″][/vc_column][vc_column width=”1/12″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Een kopie van de GSD-inspreektekst dat ook verstuurd is naar de griffie van de gemeente, vindt u hier.[/vc_column_text][vc_facebook type=”button_count”][/vc_column][/vc_row]

Motie intrekking aanbesteding natuurlijke begrazing verworpen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De ingediende motie van D66 en FNP over de intrekking van de aanbesteding natuurlijke begrazing is verworpen. De partijen dienden een motie in die luidde dat de gemeente de aanbesteding moest terugdraaien zodat Westra met zijn kudde op de Groene Ster kan blijven. Raadslid Klaas Zwart (PvdA) legde na het pleidooi van D66 fractievoorzitter Hilde Tjeerdema een stemverklaring af waarom zijn fractie de motie ontraadde. De meerderheid van de raad volgde deze verklaring waardoor de motie werd verworpen. Klaas Zwart zei vooral bang te zijn voor de juridische en financiële gevolgen die een intrekking van de aanbesteding tot gevolg zou kunnen hebben.

Ondanks dat Sam Westra al vijftien jaar de stadsherder is geweest in Leeuwarden, is in de nieuwe aanbesteding gekozen voor het bedrijf  ‘Wylde Weide Landschapsbeheer’ van Diederik Sleurink (een universitair afgestudeerde landbouweconoom) uit Tjalleberd met vele kuddes in de noordelijke provincies van Nederland. Hoewel Sleurink 10% duurder was dan Westra heeft volgens de gemeente de doorslag gegeven dat Sleurink theoretisch beter onderlegd is in ecologie en erg actief is op social media.

CDA wethouder Friso Douwstra gaf aan dat de gemeente er alles aan probeert te doen om een oplossing te zoeken voor de (ex)-stadsschaapherder Westra. Wat hij daarmee precies bedoelde werd niet echt duidelijk. Wel gaf hij aan vernomen te hebben dat Sleurink en Westra met elkaar in gesprek zijn om een oplossing te vinden voor Westra en zijn kudde. De raad drong bij de wethouder aan om binnen twee weken duidelijkheid te geven over de toekomst van Westra en zijn kudde. Douwstra zei de raad toe hierop terug te komen.[/vc_column_text][vc_facebook type=”button_count”][/vc_column][/vc_row]

De Beleidsregel Geluid 2017 stelt teleur

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De Beleidsregel geluid 2017 stelt fors teleur. Het zegt de burger transparantie te willen bieden, maar blijkt in plaats daarvan niet alleen een mengelmoes van onjuiste beweringen en foutieve verwijzingen naar vakliteratuur, maar zelfs een regelrechte mystificatie van de erin “behandelde” geluidsmaterie. Dit is de conclusie die de stichting Groene Ster Duurzaam! trekt na bestudering van de beleidsregel in samenhang met alle verwijzingen naar relevante regelgeving en jurisprudentie. De beleidsregel vindt u hier en de verwijzingen hier. Een eerdere beschouwing over de Beleidsregel Geluid 2017 door GSD vindt u hier.

Met name voor het maar liefst vijf dagen lange festival Psy-Fi betekent deze Beleidsregel vooral een verruiming van de regels.

De gemeente verwijst naar juridische procedures. Maar precies die aspecten waar door de rechter duidelijke uitspraken over zijn gedaan — zoals bijvoorbeeld eindtijden en geluidsbewaking — worden niet gevolgd, maar daarentegen consequent, en altijd lijnrecht tegen reeds eerder gevelde vonnissen in, verruimd.

In de paragrafen onder “Uitleg dB(C) norm”, op pagina 7, probeert de gemeente verwarring – in plaats van transparantie – te zaaien door allerlei vreemdsoortige (en voor de evenementenpraktijk helaas onware) uiteenzettingen over het verschil tussen dB(A) en dB(C). Hiervoor wordt zelfs de hulp van een voor deze materie betekenisloze exoot als “dB(B)” zonder enig verder aanwijsbare reden ingeroepen.

De hele sectie doet van begin tot eind vreemd en onwaarschijnlijk aan.

Laat het daarom hier maar weer eens duidelijk gezegd worden:

 • dB(A) is grofweg al het meetbare geluid boven 1000 Hertz. In dB(A) wordt gemeten met een filter dat alles beneden de 1000 Hertz grotendeels weglaat.
 • In dB(A) meet je maar een paar procent van de werkelijke geluidsdruk van de bas.
 • dB(C), de bastonen, is al het meetbare geluid BENEDEN 1000 Hertz. In dB(C) wordt in principe zonder enig filter gemeten.
 • In dB(C) valt de werkelijke geluidsdruk van de bas het beste te meten.

Daar zit verder geen woord latijn bij. Wilt u weten hoe het staat met de hoeveelheid bas: gebruik dan de methode die daar het best bij past. En dat is meten in dB(C).

Nog ernstiger is, dat deze Beleidsregel niet meer dan een schijnzekerheid suggereert met de SCHIJNBARE grens van niet meer dan 10 dB aan bas bovenop de toegestane 103 dB(A). Alleen al het voorstel om een meetreeks van 5 minuten in plaats van de door de HMRI (“Handleiding Meten en Rekenen”) voorgeschreven 1 minuut toe te passen, voegt op zich al  enkele dB’s extra toe aan de geluidsruimte die de organisator gegund wordt, en dus aan de te verwachten geluidsoverlast.

Bij een feitelijke NON-bewaking echter, zoals die te verwachten valt bij een meetreeks van 15 minuten zoals die in de Beleidsregel nu wordt voorgesteld, zal er echter sprake zijn van VEEL hogere waarden dan in de Beleidsregel als uiterste grens wordt gesuggereerd. Dit vergroot de rechtsonzekerheid voor de omwonenden, is een aanslag op hun woongenot, en is tevens absoluut in tegenspraak tot de transparantie en de balans die de gemeente Leeuwarden omwille van de burger zegt na te streven.

Deze Beleidsregel wil verder een ongebruikelijke meettolerantie toepassen: eentje namelijk die de meetresultaten uitsluitend OMLAAG brengt. Dit is een uitzonderlijk vreemde maatregel waartoe men alleen op basis van oneigenlijke besluitvorming kan zijn gekomen. E.e.a. lijkt bij nader bezien hoofdzakelijk te zijn bedacht om de kans op het formeel begaan van een overtreding door een organisator zo klein mogelijk te houden.

Conclusie:

Deze Beleidsregel staat in zijn geheel lijnrecht op de Nota Limburg (die de gemeente beweert te volgen), houdt zich ten onrechte niet aan de HMRI (die de gemeente beweert te raadplegen), slaat zonder onderbouwing de waarschuwingen in het document “ISO 1996 Acoustics” in de wind (die de gemeente beweert te respecteren), DISrespecteert eerdere vonnissen van de rechter, en is bovendien in de balans tussen omwonenden en evenementen te zeer en te nadrukkelijk ten nadele van uitsluitend de omwonenden.[/vc_column_text][vc_column_text]

Update:

Op 13 maart 2017 heeft het GSD-bestuur tegenover de gemeenteraad Leeuwarden haar bezwaren kenbaar gemaakt tegen de nieuwe beleidsregel Geluid. Klik hier voor de inspreektekst van GSD.[/vc_column_text][vc_facebook type=”button_count”][/vc_column][/vc_row]