Vernietiging verleende geluidsontheffingen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 26 juni jongstleden de vernietiging uitgesproken over de verleende geluidsontheffingen voor het festival Welcome to the Village (WttV) editie 2015 en 2016. De stichting Groene Ster Duurzaam (GSD) had over deze ontheffingen een bodemprocedure aangespannen tegen gemeente Leeuwarden omdat de bezwaren die de stichting in eerste termijn heeft aangedragen door de gemeente zijn verworpen. De zitting werd gehouden op 13 april van dit jaar. Op deze site is hierover destijds een bericht gepubliceerd.

In het kort komt de uitspraak hierop neer:

  • de gemeente heeft onvoldoende haar gevoerde geluidsbeleid gemotiveerd omdat geen gedegen onderzoek is gepleegd naar de gevelwering van woningen;
  • de rechter stelt GSD in het gelijk dat op de referentiepunten ook de dB(C) norm (de beruchte lage bastonen) moet gelden i.p.v. deze enkel te herleiden vanuit dB(A) op 25 meter van de podiumpositie, de zogenaamde ‘Front of House’/regietoren positie;
  • een geluidsontheffing mag alleen worden gegeven op basis van een gedegen geluidsplan en akoestisch rapport die beide aangeleverd moeten worden bij de aanvraagprocedures (wat veelal niet gebeurt; zo ook bij de aanvraag voor de geluidsontheffing Psy-Fi 2017);
  • de in de ontheffing genoemde geluidsgrenswaarden moeten aangemerkt worden als maximale waarden die niet overschreden mogen worden in plaats van langtijdgemiddelde beoordelingswaarden zoals de gemeente ze liever wenst te hanteren.

Op basis van bovenstaande uitspraken heeft de rechtbank de verleende geluidsontheffingen vernietigd. De gehele uitspraak kan hier worden gevonden.

Dit gaat ongetwijfeld repercussies hebben op het onlangs uitgegeven Geluidsbeleid 2017 van de gemeente, de nog af te geven geluidsontheffingen voor de aanstaande festivals WttV en Psy-Fi en de zitting op 4 juli a.s. voor de meervoudige kamer die GSD heeft aangespannen tegen de gemeente ter zake van Psy-Fi 2015 en 2016.

GSD is van mening dat door de bovenstaande uitspraak van de rechtbank er weer een belangrijke stap is gezet om de (geluids)overlastproblemen, veroorzaakt door grote meerdaagse festivals in de Groene Ster, meer in te dammen. Voor de goede orde is van belang te vermelden dat de gevoerde ‘strijd’ van GSD niet gericht is tegen de festivalorganisaties zelf (hoewel zij wel belanghebbende zijn) maar tegen de gemeente die haar die vergunningen en ontheffingen verleend. Een gemeente die naar oordeel van GSD te vaak het recreatiepark de Groene Ster beschouwd als een evenemententerrein pur sang voor commerciële marktpartijen met alle overlast voor omwonenden en recreanten van dien.

Het gehele dossier over de bodemprocedure rond de vergunningverlening van het festival Welcome to the Village kunt u hier vinden.[/vc_column_text][vc_facebook type=”button_count”][/vc_column][/vc_row]

Vergunningsaanvraag Psy-Fi 2017 voldoet niet aan eisen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De vergunningsaanvraag die door de Psy-Fi organisatie voor het festival 2017 is ingediend, voldoet niet aan de eisen die Leeuwarden heeft gesteld. Erger, de geïnteresseerde burger wordt voor het lapje gehouden. Dat is de visie die GSD formeel kenbaar heeft gemaakt aan het college van B&W van de gemeente Leeuwarden (zie hier voor de ingezonden brief).

Nadat een aanvraag voor het organiseren van een evenement is gepubliceerd, liggen deze aanvragen ter inzage op het stadskantoor. Burgers kunnen dan binnen een termijn van 14 dagen bij de gemeente een zienswijze indienen. (Een zienswijze kunt u zien als een soort advies aan de gemeente, met de bedoeling om deze te verwerken in de uiteindelijke vergunning.)

Omdat bij vergunningsaanvragen in het verleden onduidelijkheid bleek te bestaan over hoe stukken aangeleverd moesten worden, heeft de gemeente in november 2016 een uitgebreid voorschrift gepubliceerd. Dit voorschrift onder de naam “Criteria en Handleiding voor Evenementendraaiboeken” kunt u hier vinden. Het voorschrift behandelt uitgebreid wat door een festivalorganisatie moet worden ingediend en waar het aan moet voldoen. GSD heeft de ‘checklist’ uit dat voorschrift nagelopen en moest tot de constatering komen dat de Psy-Fi aanvraag (editie 2017) hieraan structureel niet voldoet.

GSD heeft vaker zienswijzen voor evenementen in de Groene Ster ingediend. Daarbij heeft ze in het verleden doorgaans weinig (procedurele) problemen ondervonden. Maar bij de onlangs gepubliceerde aanvraag voor Psy-Fi 2017 ging het bij Leeuwarden over een totaal andere boeg. Voor ruim meer dan 300 euro moest een groot pak papier (!) bij het stadskantoor worden afgehaald. Voorheen werden dergelijke dossiers, op verzoek, milieusparend digitaal toegezonden. Maar dit keer kon het klaarblijkelijk alleen nog maar op papier. Ruim 90% van deze stapel was trouwens niet beter dan een berg onbruikbare bouwtekeningen van podiumconstructies, geprint op A2 formaat. Dat laatste zal zeker fors aan de rekening hebben bijgedragen.

Met die bouwtekeningen valt natuurlijk op geen enkele manier een zinnige zienswijze op te stellen. Het resterende deel was een vaag en slecht uitgewerkt draaiboek met o.a. verwijzingen naar vorig jaar. De aanvragen zelf waren slecht leesbaar en bovendien ontbrak een geschikte overzichtstekening van het totale festivalterrein. De grootte van zo’n overzicht (met uitgebreide legenda) behoort volgens voorschrift 1:200 te zijn. GSD kreeg echter een zwart-wit vodje op een schaal van 1:9000 aangeleverd. Verder ontbrak ook nog een uitgebreid geluids-, verkeers-, veiligheids- en calamiteitenplan. Ook het oplossen van milieuvraagstukken wordt slechts uiterst summier aangegeven. Het draaiboek houdt zich helaas enkel aan een overname van de hoofdstukindeling uit het voorschrift Evenementendraaiboeken, maar biedt daarbinnen weinig aan concreets.

samenvatting: aan de vereisten voor een vergunningsaanvraag wordt door Psy-Fi naar oordeel van GSD niet voldaan. Maar wat erger is, is dat de gemeente Leeuwarden een dergelijke aanvraag zelfs niet eens lijkt te toetsen* aan haar eigen voorschriften.
Ter illustratie: Psy-Fi geeft in haar aanvraag aan gebruik te willen maken van drones, terwijl zoiets juist in het voorschrift Evenementendraaiboeken expliciet wordt verboden? De vraag dringt zich op: kent de gemeente haar eigen voorschriften wel?

* noot:

De gemeente geeft niet zonder meer een vergunningsaanvraag uit via een officiële bekendmaking. Vooraf vindt uitgebreid overleg plaats tussen de evenementencoördinator van de gemeente en de festivalorganisatie. Pas als naar oordeel van de gemeente de aanvragen voldoen aan de door haar gestelde eisen, wordt overgegaan tot officiële publicatie hiervan.

Naar ons oordeel kan dat hier onmogelijk het geval zijn geweest.

[/vc_column_text][vc_facebook type=”button_count”][/vc_column][/vc_row]

Bodemprocedure Psy-Fi 2015 en 2016

[vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””]De bodemprocedure Psy-Fi 2015 (en mogelijk ook meteen die voor 2016) voor de meervoudige kamer van de Rechtbank Noord-Nederland komt eindelijk in zicht. Deze procedure is bijzonder belangrijk in de reeks juridische stappen die GSD aan het zetten is!

Dinsdag 4 juli 2017 om 10:00 uur zal de zitting bij de rechtbank in Leeuwarden, Zaailand 102 (i.v.m. veiligheidscontrole graag rond 9:45 aanwezig zijn), plaatsvinden.

Waar we op 4 juli gaan inzetten zijn vier punten:

  • Omgevingsvergunningen
  • Geluid (omdat dan de uitspraak van het kort geding van 13 april jongstleden nog steeds niet bekend zal zijn)
  • Beperking van de toegang tot de Groene Ster en
  • Vernieling van de Groene Ster.

Wat we helaas hebben moeten laten varen zijn Flora en Fauna; enerzijds omdat een contra-expertise tegen een eerder, nogal eenzijdig “rapport” van onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga ons veel te veel zou kosten. Anderzijds omdat de beroepsnatuurbeschermers hebben afgehaakt; dat kan ook eigenlijk niet anders omdat met de nieuwe natuurbeschermingswet beschermde soorten in feite voortdurend verstoord mogen worden (zolang hun nesten en holen maar intact worden gelaten)…

Uw aanwezigheid bij deze zitting is van belang.
U hoeft alleen maar toeschouwer te zijn, maar GSD kan uw stille steun tijdens de zitting goed gebruiken.

Juridisch is GSD er klaar voor!

Update 5 juli 2017: Een impressieverslag over de zitting vindt u hier.[/vc_column_text][vc_facebook type=”button_count”][/vc_column][/vc_row]

Promised Land 2017; een terugblik

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Promised Land 2017 is alweer achter de rug. Een korte terugblik.
klik hier voor een overzicht van het geluid

Eigenlijk was er sprake van twee festivals, waarvoor slechts één evenementenvergunning is afgegeven. Op 9 juni werd het zogenaamde ‘Groene Ster Open Air’ gehouden en op 10 en 11 juni het Promised Land festival. Merkwaardig, want door deze festivals onder één vergunning te brengen zou de deur opengezet kunnen worden om de limiet van drie meerdaagse festivals, zoals vastgelegd in de omgevingsvergunning, te omzeilen. De gemeente is om een verklaring gevraagd.
Het antwoord luidde dat het één en dezelfde organisatie betrof die beide festivals organiseerde, en dat gebruik kon worden gemaakt van elkaars podia. We houden het voor u in de gaten in hoeverre men de festivaldruk in de Groene Ster al dan niet (stiekem) probeert op te rekken.

De opbouw van het festival verliep rustig en het leek er aanvankelijk op dat de bouwploegen netjes volgens de vergunning maatregelen troffen om natuurschade zoveel mogelijk te voorkomen door het leggen van rijplaten.

Naarmate de bouwdrukte toenam reden er weer tal van (zware) voertuigen over het grasveld van de grote zonneweide. Dankzij de langdurige droogte van de afgelopen tijd en het tegenvallend bezoekersaantal is de schade echter beperkt gebleven.

Triest is wel de constatering dat bij de bouw van een aantal grote tenten er meer dan ruim 200 (!) 1 meter lange grondankers zijn gebruikt zonder rekening te houden met de pas vorig jaar aangelegde drainage, die namelijk op een diepte van 50 cm ligt. GSD heeft de gemeente uitgebreid om waarborgen gevraagd ter voorkoming van schade aan de drainage. De vergunning geeft slechts aan dat de festivalorganisatie maar contact moet zoeken met het bedrijf dat de drainage in 2016 heeft aangelegd. Met andere woorden: de gemeente onttrekt zich dus aan haar verantwoordelijkheid. Geconstateerd is dat het bedrijf geen enkele aanwijzing heeft gegeven waar de drainage zou kunnen liggen. Dat is ook onmogelijk, want intussen is gebleken dat het bedrijf in kwestie niet eens weet waar de drainage ligt…

Niet alleen de drainage zal (zeer waarschijnlijk) zijn geraakt, ook een waterleiding moest het ontgelden.

Locatie gesprongen waterleiding

Gebruik grondankers langer dan diepte drainage

GELUID Met name de eerste dag van Promised Land zorgde voor veel overlast, iets wat nog verergerd werd doordat de gemeente Leeuwarden liever geen kritische geluiden wilde horen, en daarom plompverloren het bekende email adres festivals@leeuwarden.nl al meteen vanaf de eerste dag van het festival uitschakelde… Op deze manier kon de burger natuurlijk nergens naartoe en was het alleen nog maar heel moeilijk mogelijk om een klacht in te dienen. Het festival was dit keer bovendien een heel stuk luider dan in voorgaande jaren. Bewijs dat de Beleidsregel 2017 niet deugt, laat staan serieus wordt gehandhaaft (zie hieronder).

De metingen zijn uitgevoerd met een Klasse I meter aan de westkant van het terrein, op minder dan 800 meter afstand van het festival. Met gekalibreerde handmeters werden, op veel grotere afstanden, in de Trynwâlden vrijwel dezelfde waarden gemeten, reden om aan te nemen dat het maximale verschil van 10 dB tussen het normale muziekgeluid (dB(A)) en de bas (dB(C)), zoals duidelijk opgelegd in zowel de Beleidsregel Geluid 2017 als de vergunning voor het festival zelf, fors is overschreden. Alleen een grote overschrijding van het voorgeschreven verschil tussen dB(A)-dB(C) (=bastonen) kan voor deze overeenkomst namelijk een begrijpelijke verklaring zijn.

Op de tweede dag van Promised Land, op 11 juni, ging het er iets minder hard aan toe. De piek aan het eind, tegen 2300, is het vuurwerk. De knallen daarvan veroorzaakten onrust onder (broedende) vogels tot voorbij Bouwepet, boven Ryptsjerk.

Golden Earring

Het open-air festival met Golden Earring, op 9 juni, hield zich daarentegen wél goed aan de regel van 10 dB maximale afstand tussen dB(A)-dB(C). Goed en luid hoorbaar, zeker, ook op meerdere kilometers afstand, maar een stuk minder hinderlijk.[/vc_column_text][vc_facebook type=”button_count”][/vc_column][/vc_row]