Verslag WttV 2017

[vc_row][vc_column][vc_column_text]WttV2017 ligt al weer twee dagen achter ons. Tijd voor een kort verslag.

Uiteraard realiseert GSD zich dat een grote groep bezoekers  (+/- 8000) enorm veel plezier hebben beleefd aan dit festival. Een afvaardiging van GSD heeft ook een kaartje (polsbandje) gekocht om indrukken van het festival op te doen. Het zal geen verrassing zijn dat GSD toch met iets andere ogen kijkt naar het festival dan de gemiddelde festivalbezoeker. Het gaat hierbij hoofdzakelijk over de mate van overlast en de eventuele schade aan het milieu die het gevolg kan zijn van een dergelijk festival. Een eerste ijkpunt is de naleving van vergunningen en voorwaarden die aan het festival zijn gesteld. Hiermee hangt ook samen de kwaliteit van uitgeoefend toezicht en handhaving door de vergunningverlener, de gemeente. Een ander element vormt de professionaliteit van de festivalorganisatie en de ‘awareness’ rekening te houden met de omgeving die de organisatie daadwerkelijk in praktijk zou moeten brengen i.p.v. dit in woord en geschrift enkel te bepleiten. Uitlatingen in de media van de festivalorganisatie over gederfde bieromzet vanwege de vermeende inperking van de geluidsontheffing dragen hiertoe niet bij.

GSD is een aantal zaken opgevallen die ‘aandacht’ behoeven voor de toekomst:

 • Toegankelijkheid Groene Ster
  Hoewel WttV niet het hele recreatiegebied van de Groene Ster omvatte, was het WttV-gebied zodanig omheind dat praktisch alle doorgaande wegen in de Groene Ster waren geblokkeerd. Dit scheidde de vrije gebieden voor recreanten in vier geïsoleerde gebieden die onderling niet meer verbonden waren met wegen en/of (geasfalteerde) paden. Door simpelweg de omheining aan de west- en noordwestzijde te verplaatsen naar de andere kant van het geasfalteerde pad zou een vrijwel volledige ontsluiting van de vier gebieden kunnen worden gerealiseerd. Het argument van de WttV-organisatie om dat niet te doen was dat deze paden dienden als calamiteitenroute en logistieke aanvoerroute. Dit is een wel heel simpele en eenzijdige voorstelling van zaken. Door een slimme herbelegging van de hekken en enkele verplaatsing van een tent en het vrijgeven van het nauwelijks door WttV gebruikte hondenstrandje, had veel ergernis en frustratie voorkomen kunnen worden. Zie onderstaande afbeelding ter illustratie:

[/vc_column_text][vc_single_image image=”4423″ img_size=”medium” add_caption=”yes” alignment=”center” onclick=”link_image”][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_column_text]

 • Schade aan het terrein
  Het terrein ziet er op dit moment (twee dagen na het festival) miserabel uit en is ernstig beschadigd. Natuurlijk spelen de weersomstandigheden hierin een rol, maar dat is toch iets waarmee rekening gehouden dient te worden. De schade kan enigszins worden ingeperkt door gebruikmaking van rijplaten én de discipline deze te gebruiken. Beide zijn echter maar marginaal ingezet en uitgevoerd. Met zwaar rollend materieel zijn vele spontane ‘paden’ gecreëerd bij de op- en afbouw van festivalbouwwerken. Deze ‘paden’ zijn door het wisselvallige weer van de afgelopen dagen ontaard in modderpoelen. Ook wordt duidelijk dat de draaicirkels en wielbasis van voertuigen niet geheel overeenkomen met de kruisingen en bochten van schelpenpaden. Veel van deze paden zijn dan ook behoorlijk beschadigd. Zie onderstaande samenvattende collage en een uitgebreide fotoserie.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/12″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”11/12″][vc_gallery type=”image_grid” images=”4450,4449,4448,4447,4446,4445,4444,4443,4442,4441,4440,4439,4438,4435,4434,4432″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text]

 • Klachten
  Zowel GSD als de gemeente Leeuwarden kregen klachtenmeldingen binnen over WttV. Bij GSD kon dat via meerdere e-mail adressen of via een invulformulier op de website. Indien het invulformulier werd gebruikt werd de klacht automatisch doorgestuurd naar gemeente@leeuwarden.nl. Dit e-mail adres van de gemeente hebben we zelf maar in stelling gebracht omdat sinds het Promised Land festival de gemeente het afgesproken e-mailadres voor klachten bij festivals en evenementen (festivals@leeuwarden.nl) om onverklaarbare redenen uit de lucht heeft gehaald. De gemeente hanteerde de weinig burgervriendelijke methodiek om enkel via de telefoon (14-058) klachten kenbaar te kunnen maken. De geringe bezetting van de telefoon veroorzaakte nogal wat wachttijden voor klagers.Van gemeentezijde hebben we inmiddels vernomen dat via dat telefoonnummer ongeveer 30 klachten zijn binnengekomen. GSD heeft 18 klachten ontvangen via de e-mail. Hoeveel klachten er bij de meldkamer van de politie zijn binnengekomen weten we (nog) niet. Totaal is er dus sprake van in elk geval bijna vijftig klachten, maar waarschijnlijk een groter aantal, die hoofdzakelijk te wijten zijn aan geluidsoverlast. Dit is dus een veelvoud van het aantal klachten van vorig jaar!

WttV 2017 is nu in de afrondingsfase van de afbouw. Dat gaat razendsnel. De rijplaten worden als sluitstuk van de afbouw weer weggehaald.[/vc_column_text][vc_single_image image=”4467″ img_size=”medium” add_caption=”yes” onclick=”link_image”][vc_column_text]Wrang en tevens ridicuul is de wetenschap dat op de plekken waar nu de rijplaten worden weggehaald diezelfde platen over amper één week weer worden teruggelegd voor het volgende festival, Psy-Fi 2017. Van enig herstel van schade aan de natuur (zie bovenstaande foto’s) zal daarom nauwelijks sprake kunnen zijn! Vier weken lang zal de Groene Ster volledig in het teken staan van Psy-Fi. Een festival met een zeer twijfelachtige reputatie over hoe zij het terrein nadien doorgaans voor lange tijd in erbarmelijke toestand achterlaten.[/vc_column_text][vc_facebook type=”button_count”][/vc_column][/vc_row]

Gevolgen zitting Voorlopige Voorziening WttV 2017

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De gevolgen van de uitspraak – of liever gezegd de visie – van de rechter in de zitting voor een voorlopige voorziening (VoVo) in verband met het festival Welcome to the Village (WttV) 2017, wordt door partijen enigszins verschillend opgevat. De gemeente Leeuwarden is van oordeel dat zij in samenspraak met festivalorganisaties en GSD (Stichting Groene Ster Duurzaam!) ernaartoe moeten werken dat vóór het aanbreken van het festivalseizoen 2018 het hele spectrum van vergunningen in De Groene Ster goed is uitgewerkt. Met name de belangen van omwonenden en recreanten moeten hierbij nadrukkelijk en evenwichtig worden afgewogen. Mocht GSD tijdens dit proces het gevoel krijgen dat die belangen opnieuw aan het kortste eind dreigen te trekken, kan (en zal) de stichting weer naar de rechter stappen. De gemeente heeft het over een eindsituatie in 2018. Dat is op zich weliswaar juist, maar GSD benadrukt dat het bewuste proces natuurlijk al wel hoort te beginnen op de eerste dag van de zitting – 18 juli 2017 – en dat er dus op dit moment ook al samengewerkt moet worden om de vergunningverlening voor de dit jaar resterende festivals vorm te geven.

Met deze nuancering heeft de gemeente moeite. Zij waren vooral gefocust op het vergunningenaspect voor de festivals in 2018, terwijl GSD nu al inspraak wil en betrokkenheid bij de twee resterende festivals. In het geval van WttV was de tijd tussen uitspraak en vergunningverlening slechts twee dagen, en daarom te kort om nog op zinnige wijze enige invloed op dat festival te hebben. Daar komt bij dat GSD, op basis van de rechterlijke visie, als tegenprestatie voor de samenwerking de voorlopige voorziening WttV 2017 heeft moeten intrekken.

Inmiddels hebben gemeente en GSD al weer twee gesprekken achter de rug waarbij GSD haar wensen en visie op het aanstaande vergunningenpakket voor Psy-Fi 2017 naar voren heeft gebracht. Van gemeentezijde gaat men daar nu naar kijken. Aankomende dagen zullen we zien in hoeverre de gemeente de handschoen tot samenwerking serieus oppakt.[/vc_column_text][vc_facebook type=”button_count”][/vc_column][/vc_row]

Geluid WttV 2017 zorgt voor overlast

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De eerste dag van WttV, 21 juli 2017, zorgde voor behoorlijke geluidsoverlast in met name Camminghaburen. De Beleidsregel 2017, die nota bene door Leeuwarden zelf is geschreven en o.a. maximaal 10 dB afstand tussen dB(A) en bas voorschrijft, werd namelijk gewoon niet gehandhaafd.

Dat valt duidelijk te zien aan de scheiding in het geluid rond 23.30. Het “nachtregiem”, met zogenaamd 20 dB minder, gaat daar alleen maar voor de schijn in: de dB(A) gaat daar weliswaar keurig naar beneden, MAAR de dB(C), de bas, dat deel van het geluid dat helaas voor de echte hinder zorgt, blijft vrijwel gelijk… Zwakt maar met nauwelijks meer dan 5 dB af…

De hinder voor de omgeving nam dus in het geheel niet af.

Ook het tijdstip van het ingaan van het nachtregime, 23.30, is verrassend: de Beleidsregel rept er niet van, en in 2016 had de rechter 23.00 als tijdstip opgelegd.

Al met al ging de praktijk van de eerste dag van WttV regelrecht in tegen alle gerechtelijke uitspraken, tegen de door Leeuwarden naar eigen zeggen geraadpleegde vakliteratuur, tegen Leeuwarden’s eigen Beleidsregel, en niet te vergeten ook de aannames die het bureau DMGR hanteerde bij het opstellen van haar geluidsrapport.

WIND: ZZO- O, 2 Bft

vrijdag
[/vc_column_text][vc_single_image image=”4381″ img_size=”large” add_caption=”yes” alignment=”center” onclick=”link_image”][vc_single_image image=”4389″ img_size=”large” alignment=”center” onclick=”link_image”][vc_column_text]zaterdag begon weer luid, maar dit keer ging het na enen ‘s nachts iets beter
zaterdag was zo luid omdat de Beleidsregel (10 dB afstand) wéér niet werd gehandhaafd
rood is de overschrijding, en groen is wat het had MOETEN zijn (met andere woorden: het maximum aan bas dat er had mogen klinken)zondag, de laatste dag, bleef eindelijk (meestal) binnen de normen
[vc_facebook type=”button_count”][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Zitting met verrassende wending

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Gisteren, 18 juli, diende het verzoek van GSD voor een voorlopige voorziening (zie hier) tegen de Gemeente Leeuwarden over het festival Welcome to the Village 2017 ("WttV"), met een verrassende wending in de tweede helft van de zitting.

De eerste helft verliep zoals gewoonlijk: alle partijen konden op volgorde hun visie geven waarbij de voorzieningen rechter, mr. Vucsán, vragen stelde ter verduidelijking. Iedereen nam de te verwachten standpunten in.

Kleine teleurstelling voor GSD was toen de rechter nog eens uitlegde wat zijn uitspraak over dB(C) inhield (zie bodemprocedure Psy-Fi 2015-2016). GSD had toen als beroepsgrond aangedragen dat basniveaus ook op de referentiepunten gemeten moesten worden. Hoewel deze beroepsgrond slaagde was dat echter niet wat de rechter ermee bedoeld had, lichtte hij toe. Hij had er een opdracht aan de gemeente mee willen geven, de opdracht namelijk om hinder van de bastonen in de woning vast te stellen en daarvoor een norm buiten de gevel te zoeken.

Toen kwam een bijzonder deel van de zitting. De rechter begon met het voorlezen van zijn visie op de zaak.

Kernmededelingen uit de visie van de rechter:

 • De gemeente Leeuwarden was in 2014 “naïef”(de rechter corrigeerde dat vervolgens naar “te onbevangen”) het vergunningsverleningsproces ingegaan en had daarbij de zowel de belangen voor een goed milieu/leefklimaat als die van de omwonenden uit het oog verloren.
 • GSD was, zei hij, daar in opeenvolgende zaken zeer succesvol tegen opgekomen.
  Maar hij vond ook dat het zo niet meer kon doorgaan; door al die rechtszaken ging er veel te veel energie en werk inzitten voor iedereen, inclusief de rechtbank zelf.
 • Alle partijen moeten stoppen met procederen en naar een andere oplossing zoeken.
  De rechtbank heeft afgelopen vrijdag (4 juli) alle vergunningen van de gemeente Leeuwarden vernietigd, en die gemeente is nu (een vrije vertaling van zijn veel zorgvuldiger gekozen woorden) “naakt, hulpeloos en kwetsbaar”.
 • Het is nu aan alle drie de partijen (festivalorganisaties, gemeente Leeuwarden en GSD) om samen op de puinhopen een nieuw vergunningenstelsel te bouwen dat recht doet aan de belangen van alle partijen en dat rekening moet houden met alle omgevingsrechtelijke belangen van het terrein De Groene Ster, de festivals en de omwonenden.
 • Zijn voorstel was dat de drie partijen daar in onderling overleg een onafhankelijk en gerespecteerd extern deskundige omgevingsrecht voor zouden zoeken om het proces tussen de drie partijen te begeleiden.

Na de voorlezing van zijn visie schorste hij de zitting en kregen alle partijen een kwartier om er over na te denken.

Vervolgens een vragenrondje (waarin GSD waarschijnlijk niet per ongeluk de laatste was).

De gemeente ging onmiddellijk akkoord en WttV ditto.
Daarna was het de beurt aan GSD om ja of nee te zeggen.

GSD voerde eerst een aantal ervaringen uit het verleden aan die het vertrouwen in een goede afloop in de weg stonden, maar die werden geneutraliseerd door de rechter met:

 • De toezegging dat het een time out is: op het moment dat het een verkeerde kant op gaat en de belangen van reguliere gebruikers en omwonenden gemangeld worden kan GSD altijd weer verder procederen.
 • De gemeente Leeuwarden zal stoppen met het stellen voor voldongen feiten en GSD en de festivalorganisaties van het begin af aan bij ieder besluit rond het vergunningverleningsproces betrekken.
 • Er komt een brief aan GSD van een politiek ambtsdrager (burgemeester/wethouder) die bovenstaande afspraken bevestigt.
 • De uitspraak van 14 juli over de omgevingsvergunningen blijft overeind; de gemeente zal daartegen niet in beroep gaan bij de Raad van State.
 • In ruil daarvoor heeft GSD moeten toezeggen dat het huidige verzoek voorlopige voorziening wordt ingetrokken.

Dit was voor GSD natuurlijk “an offer we couldn’t refuse”-situatie. GSD is daarom akkoord gegaan met het voorstel. We gaan het voor de komende tijd proberen; en als het lukt, en alle belangen écht mee gaan wegen in het overleg – niet op de laatste plaats die van gewone gebruikers en omwonenden -, dan hebben wij er al die moeite graag voor over.[/vc_column_text][vc_facebook type=”button_count”][/vc_column][/vc_row]

Omgevingsvergunning festivals Groene Ster vernietigd

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Naar aanleiding van een door GSD gevoerde bodemprocedure Psy-Fi 2015-2016 tegen gemeente Leeuwarden op 4 juli jongstleden heeft de Rechtbank Noord-Nederland de omgevingsvergunning voor festivals in de Groene Ster vernietigd. GSD heeft meer zaken opgevoerd in deze bodemprocedure, waarover later dit jaar nog een uitspraak wordt verwacht. De rechter heeft echter gemeend om ter zake van de omgevingsvergunning nu al een uitspraak te doen. Tijdens zitting gaf de rechter de gemeente al een schot voor de boeg hiermee rekening te houden.

De betreffende omgevingsvergunning is onderdeel van een set van omgevingsvergunningen. Deze serie van 4 kunt u hier teruglezen.

De eerste twee omgevingsvergunningen (uit 2014) waren al onherroepelijk verklaard omdat daartegen nooit bezwaren zijn aangetekend. In 2015 is een derde omgevingsvergunning uitgegeven als uitbreiding op de eerdere twee. Daar heeft GSD wel bezwaar tegen aangetekend en later heeft de gemeente daarover een zogenaamde ‘beslissing op bezwaar’ uitgesproken (“een gewijzigde vierde omgevingsvergunning”). Omdat de beslissing op bezwaar slechts een beperkt aantal gegrond verklaringen kende en de overige bezwaren door de gemeente ongegrond zijn verklaard, heeft GSD de overgebleven bezwaren gevoegd bij de bodemprocedure rond het Psy-Fi festival.

Nog even recapitulerend:

 • De 1ste vergunning betreft het toestaan van gebruik van de Groene Ster in strijd met het bestemmingsplan. Hiermee werd toegestaan dat per jaar drie meerdaagse festivals mogen worden georganiseerd met elk een duur van 15 dagen (inclusief op- en afbouw).
 • De 2de vergunning is een aanvulling op de 1ste vergunning en bepaalde dat het naaktstrandje geen deel zou uitmaken van het gebied waar festivals mogen worden georganiseerd.
 • De 3de vergunning betreft een uitbreiding van het plangebied voor festivals en de uitbreiding voor één van de festivals van 15 naar 28 dagen (inclusief op- en afbouw). Deze vergunning was speciaal voor het festival Psy-Fi bedoeld (alleen staat dat niet in de betreffende omgevingsvergunning).
 • Op deze laatste 3de vergunning zijn de gegronde bezwaren ‘geplakt’ naar aanleiding van een bezwaarschriftenprocedure (vergunning 4).

De uitspraak die de rechter nu heeft gedaan is, in het kort:

 1. De 1ste en 2de vergunning worden niet vernietigd omdat ze al onherroepelijk zijn verklaard. Maar omdat binnen deze vergunningen geen nadere invulling wordt gegeven aan wat precies wordt verstaan onder het begrip festival, en ook niet is bepaald welke ruimtelijke effecten als gevolg van deze festivals al dan niet worden toegestaan, is de rechtbank van oordeel dat geen toestemming kan worden verleend voor gebruik (door festivals) dat in strijd is met de regels van het oorspronkelijke bestemmingsplan. Met andere woorden: de festivals zijn mogelijk met de 1ste en 2de omgevingsvergunning – maar wél volgens het geldende bestemmingsplan. Dat betekent dat activiteiten tussen zonsondergang en zonsopkomst niet toegestaan zijn; dat kamperen niet is toegestaan; en dat bouwen binnen de regels van het bestemmingsplan moet passen.
 2. Uit de 3de omgevingsvergunning leidt de rechtbank af dat deze is geschreven voor één specifiek festival (hoewel de naam van dat festival niet in de vergunning voorkomt). Omdat de rechter alle beroepen die GSD heeft opgevoerd tegen deze omgevingsvergunning in bodemprocedure gegrond heeft verklaard, wordt de 3de omgevingsvergunning vernietigd. Dat betekent dat het 28-daagse evenement (incl. op- en afbouw) terug moet naar 15 dagen; dat er niet gekampeerd mag worden op het terrein; het zuidelijke gedeelte weer festivalvrij wordt en dat activiteiten alleen mogen plaatsvinden tussen zonsopkomst en zonsondergang.

Een geanonimiseerde versie van de uitspraak kunt u hier vinden.[/vc_column_text][vc_facebook type=”button_count”][/vc_column][/vc_row]