Bezwaren GSD tegen WttV 2017 overwegend gegrond verklaard

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De belangrijkste bezwaren die GSD heeft ingediend tegen de vergunningverlening van het festival Welcome to the Village (WttV) editie 2017 zijn door de Adviescommissie gegrond verklaard. De gegrond verklaarde bezwaarschriften hebben betrekking op:

  • Evenementenvergunning (dient te worden vernietigd)
  • de ontheffing op de Zondagswet (dient te worden vernietigd)
  • de vaststelling van de geveldemping die niet voldoet aan de binnengrenswaarde van 25 dB(A)
  • het ontbreken van een gedegen onderzoek naar de vraag wanneer sprake is van onaanvaardbare hinder door bastonen in een woning
  • de ontheffing van het verbod om in de open lucht vuur aan te leggen

Een enkel bezwaarschrift is ongegrond verklaard omdat het beleid over het betreffende onderwerp inmiddels is aangepast. Het overblijvend aantal (1 à 2) kan in aanmerking komen voor een mogelijke bodemprocedure bij de bestuursrechter. Vooral omdat bij één van die bezwaren de Adviescommissie op het verkeerde been is gezet door verweerder (lees: gemeente) en er sprake is van (aantoonbare) opzettelijke manipulaties en valse verklaringen.

U kunt hier de uitspraak van de Adviescommissie nog eens nalezen. Voor het hele bezwaarschriftendossier klikt u hier.

Voor de goede orde: de Adviescommissie geeft een advies aan het College van Burgemeester & Wethouders. Dat College beslist uiteindelijk wat ze doet met het uitgebrachte advies (de zogenaamde ‘Beslissing op Bezwaar’). Afhankelijk van deze uitspraak zal GSD besluiten al dan niet een bodemprocedure te starten bij de bestuursrechter. Hierboven is al aangegeven dat er een ongegrond verklaard bezwaarschrift bestaat dat juist een nadere juridische toetsing behoeft, omdat zich daaromtrent een aantal bedenkelijke praktijken hebben afgespeeld. Wordt vervolgd![/vc_column_text][vc_facebook type=”button_count”][/vc_column][/vc_row]

Amsterdam vraagt advies aan GSD voor haar evenementenbeleid

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De gemeente Amsterdam heeft GSD gevraagd voor advies bij de ontwikkeling van een hernieuwd evenementenbeleid voor haar stad. In Amsterdam vinden de meeste evenementen plaats van heel Nederland. Dit geeft niet alleen veel plezier en profijt voor bezoekers en ondernemers van deze evenementen, maar betekent ook dat er sprake is van veel overlast voor omwonenden. Het is daarom dat wijlen burgemeester van der Laan enkele jaren geleden een overleg is gestart om samen met de gemeenteraad van Amsterdam het beleid omtrent evenementen opnieuw vorm te geven. Het doel van het nieuw te formuleren evenementenbeleid is dat in Amsterdam evenementen kunnen blijven plaatsvinden, maar dan wel zonder onnodige of overmatige overlast voor de omgeving.

Als onderdeel voor de ontwikkeling van het nieuw in te richten evenementenbeleid heeft de raadscommissie voor Algemene Zaken, Openbare Orde en Veiligheid op 9 januari jongstleden een expertmeeting in de raadszaal op het stadhuis van Amsterdam georganiseerd. GSD was als één van de drie externe experts uitgenodigd om vooral het fysiologisch aspect van geluid bij grote (muziek)evenementen nader toe te lichten. In september vorig jaar heeft GSD al eens een bericht hieraan gewijd en heeft u op deze website een notitie van GSD over dit onderwerp kunnen lezen. Deze notitie kwam onder de aandacht van de raadscommissie en vormde de aanleiding voor de uitnodiging van de gemeente Amsterdam.

Ter voorbereiding op de expertmeeting heeft Theo van Gelder (voorzitter GSD) de leden van de raadscommissie nog een aantekening toegestuurd. De (openbare) lezing door de voorzitter van GSD ten overstaan van de Amsterdamse Raadscommissie over het thema medisch en fysiologische aspecten van geluid bij grootschalige muziekevenementen in de open lucht, kunt u zien door te klikken op onderstaande afbeelding.

De volledige expertmeeting (met nog andere experts, zowel ambtelijk als extern) kunt u bekijken door te klikken op onderstaande link.

amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/472868/Cie%20AZ%20-%20Expertmeeting%20inzake%20het%20evenementenbeleid%2009-01-2018[/vc_column_text][vc_facebook type=”button_count”][/vc_column][/vc_row]