Herstel Groene Ster gaat weer niet door

Herstel Groene Ster gaat weer niet door

Ruim een maand geleden werden wij door de gemeente Leeuwarden spontaan geïnformeerd over het voornemen delen van de Groene Ster die in de loop der jaren behoorlijk te lijden hebben gehad van grootschalige festivals, structureel te herstellen en te verbeteren. Zie eerdere berichtgeving hierover.

Echter, via via zijn we er vorige week achter gekomen dat deze werkzaamheden dit jaar toch niet doorgaan, maar verschoven worden naar het najaar van 2021. Reden hiervan zou de huidige drassigheid zijn van het terrein, veroorzaakt door het wisselvallige weer van de afgelopen tijd. Omstandigheden die natuurlijk vrij normaal zijn in deze herfstige tijd.

Al sinds de oprichting van GSD lopen wij te verkondigen dat dit soort bodemverschijnselen inherent zijn aan het laagveengebied waar de omgeving van de Groene Ster nu eenmaal uit bestaat. Daarom is het gebied alleen al om die reden feitelijk ongeschikt voor het faciliteren van grootschalige muziekevenementen. Dat hebben we bijvoorbeeld een aantal jaren geleden ook duidelijk kunnen zien, toen sprake was van een relatief natte zomerperiode.

Sinds 2018 worden door de gemeente, o.a. in de ruimtelijke onderbouwingen van de jaarlijks uit te geven omgevingsvergunningen, structurele verbetervoorstellen in het vooruitzicht gesteld waarmee telkens nog in datzelfde najaar begonnen zou worden. Inmiddels is wel duidelijk geworden dat dergelijke toezeggingen tot op heden weinig hebben betekend. Het is maar de vraag of in 2021 wél structurele verbeteringen en aanpassingen zullen worden aangebracht.

Debat rapport Rekenkamer

Debat rapport Rekenkamer

Op woensdag 28 oktober is tijdens de zogenaamde Politieke Dialoog (vergadering tussen de gemeenteraadsleden en het college van burgemeester en wethouders) het debat gevoerd over het rapport van de Rekenkamer ‘Vergunningenbeleid van de meerdaagse festivals in de Groene Ster’. Ook werd daarbij de bestuurlijke reactie op dat rekenkamerrapport betrokken.

Hoe dat debat verlopen is wordt goed verwoord door een artikel van Patrick van ‘t Haar in de Leeuwarder Courant.

Een video van het debat zelf kunt u hieronder desgewenst bekijken:

U bent van ons gewend dat we een dergelijke gebeurtenis met een eigen visie nader duiden. Deels hebben we dat ook gedaan (zie hier, hier en hier), maar een nadere appreciatie van het inhoudelijke debat tussen raad en het bestuur van de gemeente Leeuwarden laten we voorlopig nog even achterwege. We willen namelijk eerst afwachten hoe de huidig lopende vergunningsprocedures voor de evenementen in seizoen 2021 verlopen, zodat we beter kunnen zien in hoeverre het rekenkamerrapport en de toezeggingen van het bestuur al dan niet ter harte worden genomen.

Binnenkort zullen we de ontwikkelingen rond dat vergunningenproces nader met u delen. Stay tuned…

Partiële Herziening Bestemmingsplan

Partiële Herziening Bestemmingsplan

In 2017 heeft het bestuur van de gemeente Leeuwarden besloten het bestemmingsplan van de Groene Ster zodanig te gaan herzien dat grote meerdaagse muziekevenementen (7.000 – 15.000 bezoekers) permanent mogelijk zijn in de Groene Ster. Dat was toch al zo, denkt u misschien, maar dat is ogenschijnlijk het geval. Tot op heden – en naar het zich laat aanzien ook de komende jaren – worden deze evenementen enkel toegestaan op basis van tijdelijke omgevingsvergunningen. Dit zijn vergunningen die het afwijken van het geldende bestemmingsplan tijdelijk mogelijk maken en daarmee dus ieder jaar weer kritisch kunnen worden onderworpen aan een toetsing op rechtmatigheid en een juiste belangenafweging.

Met een nieuw bestemmingsplan wil de gemeente af van die tijdelijkheid en het afwijken met hetgeen omgevingstechnisch is bepaald en toegestaan. Hiermee krijgt dat deel van de Groene Ster, naast de bestemming dagrecreatie- en natuurgebied, ook een permanente bestemming als evenemententerreinFeitelijk betekent dit dat gedurende 60 dagen per jaar, midden in de zomerperiode, het overgrote deel van de Groene Ster voor publiek niet toegankelijk is maar bestemd als evenemententerrein voor commerciële doeleinden.

Daarnaast bestaat bij een herziend bestemmingsplan een soort geniepigheid waarbij over tal van normen/voorwaarden (zoals geluid, tijdstippen, locaties, toegangsbeperkingen, etc.) verwezen kan worden naar gemeentelijk beleid. Die normen kunnen vervolgens onderhevig zijn aan beleidswijzigingen die in tegenstelling tot tijdelijke vergunningen of ontheffingen juridisch niet aanvechtbaar zijn; dus er zijn dan geen bezwaar- of beroepsmogelijkheden meer. Anderzijds betekent het verankeren van normen in een bestemmingsplan dat deze voor minstens 10 jaar zijn vastgelegd. Veranderende maatschappelijke inzichten kunnen hier dan nauwelijks meer vat op hebben. De gemeentelijke Rekenkamer heeft destijds juist hierover een aanbeveling gedaan om terughoudend te zijn met het vastleggen van normen in een bestemmingsplan. Om meerdere redenen is de herziening van onderhavig bestemmingsplan dan ook een onzalig idee.

De ontwikkeling van de Partiële Herziening Bestemmingsplan Groene Ster is nu ruim drie jaar gaande en dat zal ook nog wel even duren, waarbij de vraag rijst of het ze ooit gaat lukken.
Om u hiervan op de hoogte te blijven houden is er op onze website een speciale pagina geplaatst waarin de ons ter beschikking zijnde documenten overzichtelijk zijn geplaatst.