Merkwaardig vergunningsproces Promised Land

Merkwaardig vergunningsproces Promised Land

Zeven maanden geleden is een tweetal vergunningsaanvragen door de festivalorganisaties van Welcome to the Village (WttV) en Psy-Fi voor het seizoen 2021 formeel ingediend. Hoewel de gevolgde procedure die een wettelijke beslistermijn voorschrijft van maximaal 6 maanden inmiddels is verstreken, zijn de vergunningen voor deze festivals nog immer niet verstrekt.

Inmiddels is aan de hand van de in november uitgegeven Evenementenkalender 2021 duidelijk geworden dat ook het Promised Land Festival (PLF) gepland staat voor het seizoen 2021. 
Vlak vóór kerst 2020 is formeel bekend gesteld dat de organisatie van PLF een omgevingsvergunning op 11 december 2020 heeft aangevraagd. Overigens vemeldde deze bekendstelling zonder nadere toelichting dat daarop niet kan worden gereageerd. Anders dan de twee andere festivals verloopt dit vergunningenproces volgens de (gebruikelijke) reguliere procedure waarbij slechts een beslistermijn van 8 weken met een eventuele verlengingsmogelijkheid van nog eens 6 weken geldt.

Pas medio februari 2021 volgde de bekendmaking van de eveneens op 11 december 2020 ingediende aanvraag voor een evenementenvergunning voor PLF. Hierbij wordt wél de mogelijkheid tot reageren geboden met een inzagetermijn van twee weken en de eventuele indiening van zienswijze.
Bij inzage van de stukken behorende tot deze aanvraag (evenementenvergunning), bleek ook het gehele aanvraagdossier van de omgevingsvergunning te zijn toegevoegd. Formeel is dit laatste dossier voor andere belanghebbenden dan GSD nog immer niet ter inzage aangeboden.

Wat bevreemd is dat de aanvraagdossiers van alle drie festivals inhoudelijk weliswaar vrijwel identiek zijn, maar dat de gevolgde procedures wezenlijk van elkaar verschillen. De aanvragen voor WttV en Psy-Fi verlopen via de zogenaamde Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV), ook wel de uitgebreide procedure genoemd, terwijl PLF volgens de regulier procedure wordt behandeld. Hoe beide procedures procesmatig dienen te verlopen kunt u hier nader bekijken.

PLF staat qua evenement dagen voor maar liefst vier (!) dagen (was voorheen drie) gepland van donderdag 3 juni tot en met zondag 6 juni. Het draaiboek maakt melding van een maximaal bezoekersaantal van 10.000(!) (voorheen max. 6000). De opbouwfase start al op vrijdag 28 mei en dat is al over drie maanden. In het licht van de huidige crisis lijkt dit weinig realistisch.

De overheid heeft de evenementenbranche in het vooruitzicht gesteld borg te staan voor de aanloopkosten bij evenementen met 3000+ bezoekers die na 1 juli 2021 gaan plaatsvinden. Althans dat is het plan.
PLF kan dus niet gebruik maken van deze borgstelling en verzekeraars zullen het afgelasten van een festival als gevolg van een calamiteit zoals een pandemie, dit keer niet meer verzekeren.

Gaat dit festival eigenlijk wel plaatsvinden? En hoe kan een gemeente een vergunningstraject doorlopen voor een evenement dat met een dergelijke planning financieel onverantwoorde risico’s riskeert? 

Het meest merkwaardige is wel dat op het internet niets maar dan ook niets te vinden is over dit festival. Hun website bestaat niet meer en hun Facebookpagina wordt al sinds 2019 niet meer bijgehouden.

Wat is hier aan de hand?

 

Seizoen 2021 realistisch?

Seizoen 2021 realistisch?

Is het plannen van drie grootschalige muziekfestivals in de Groene Ster voor dit jaar wel realistisch?

Wij denken al een tijd van niet, maar nu het meest recente vaccinatieschema van het RIVM onlangs is gepubliceerd lijkt deze inschatting steeds meer reliëf te krijgen. Onderstaand ziet u het schema uitgesplitst naar doelgroepen. Duidelijk is dat de geplande festivalperiodes precies midden in het vaccinatieschema vallen voor de groep mensen die festivals organiseren, op- en afbouwen en bezoeken: de groep in de leeftijdscategorie 18 tot 60 jaar. Hieruit kan worden geconcludeerd dat vaccinatie niet de oplossing gaat brengen om festivals dit jaar toe te staan. 

 

Alternatieve ideeën zoals het sneltesten aan de poort of het overleggen van negatieve PCR-testen, worden genoemd. Daarmee zou vanaf midden januari met zogenaamde ‘field labs‘ worden geëxperimenteerd. Gelet echter op de huidige lockdown maatregelen kan hiermee pas op z’n vroegst einde februari worden gestart (Bron: RIVM). Volgens een aantal grote productieorganisaties van dance-events is dat eigenlijk al veel te laat.

De huidige dillema’s binnen de Nederlandse dance-event industrie worden in de Volkskrant van 8 januari onder de titel “Popfestivals kijken reikhalzend uit naar de zomer. Kunnen ze wel doorgaan? Er moeten drie kapitale horden worden genomen“, nog eens treffend op een rijtje gezet.

Met name een festival zoals Psy-Fi dat een duidelijk internationaal karakter qua bezoekers heeft (15.000 bezoekers uit 100 landen, bron: Psy-Fi), wordt dit jaar praktisch gezien wel heel erg ingewikkeld.

Als we de huidige activiteiten van de drie grote evenementen in de Groene Ster voor het seizoen 2021 op hun websites en social media op een rijtje zetten, dan constateren we dat het Promised Land Festival weliswaar één van de drie vereiste vergunningsaanvragen heeft ingediend, maar op internet nog geen enkele publicatie over haar festival in 2021 heeft geplaatst. Wat betreft ticktetsales is er ook niets te vinden.
Welcome to the Village daarentegen is wel begonnen met een vroege kaartenverkoop (zgn. early birds), maar dat loopt in de fasering nogal achter met hoe dat in voorgaande jaren gebruikelijk was. Een line-up van artiesten is nog niet bekend gesteld.
Bij Psy-Fi is het oorverdovend stil. Hun website wordt al maanden niet meer geüpdatet, evenals hun Facebook pagina. De kaartverkoop voor 2021 is niet eens begonnen.

Alles overziende lijkt het er sterk op dat 2021 wederom gevrijwaard zal blijven van grootschalige meerdaagse evenementen in de Groene Ster.
Wellicht dat Welcome to the Village in afgeslankte vorm met haar innovatieplatform ‘Dorp’ nog iets gaat ondernemen. Zij heeft als enige van de drie wat meer financiële armslag door de jaarlijkse subsidies van gemeente en provincie en sponsering.

De gemeente Leeuwarden gaat overigens onverstoorbaar door met het behandelen van de vergunningsaanvragen. Zij ziet dit als een uitgelezen kans om met dit vergunningenproces – dat voor het eerst verloopt volgens de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV) – de juridische haalbaarheid te toetsen van de voorgenomen herziening van het bestemmingsplan. In de inmiddels gepubliceerde ontwerp omgevingsvergunningen zitten namelijk een aantal bijlagen met onderzoeken die in opdracht van de gemeente zijn verricht door externe adviesbureaus en feitelijk bedoeld zijn voor de onderbouwing van het beoogde herziene bestemmingsplan. Deze onderzoeksrapporten worden dus nu ook ingezet in de procedure voor een omgevingsvergunning. Op zichzelf is dat toegestaan, maar ongebruikelijk is dat wel. Wij hebben overigens wel een vermoeden waarom ze voor die weg hebben gekozen…

Vergunningen – seizoen 2021

Vergunningen – seizoen 2021

In dit artikel staat per evenement een overzicht van documenten die gaan over de vergunningverlening voor het aanstaande seizoen. De diverse stadia van vergunningverlening worden hierbij beschouwd zoals de ontwerpbesluiten, ingediende zienswijzen, de vergunningen en ontheffingen zelf en de eventuele juridische vervolgprocedures.

De bijbehorende vergunningsaanvragen en een aantal bijbehorende bijlagen worden vanwege het risico van schending van de vertrouwelijkheid van bedrijfsgegevens van de festivalondernemingen, niet gepubliceerd.

De vergunningen voor Welcome to the Village en Psy-Fi verlopen volgens de procedure van de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV) . De aanvragen dateren van juli 2020.
Het Promised Land Fesitival (PLF) is pas einde december 2020 aangevraagd. De procedure voor PLF verloopt op de reguliere wijze.

Via onderstaande knoppen vindt u de actuele dossiers van betreffende vergunningen per evenement:

Herstel Groene Ster gaat weer niet door

Herstel Groene Ster gaat weer niet door

Ruim een maand geleden werden wij door de gemeente Leeuwarden spontaan geïnformeerd over het voornemen delen van de Groene Ster die in de loop der jaren behoorlijk te lijden hebben gehad van grootschalige festivals, structureel te herstellen en te verbeteren. Zie eerdere berichtgeving hierover.

Echter, via via zijn we er vorige week achter gekomen dat deze werkzaamheden dit jaar toch niet doorgaan, maar verschoven worden naar het najaar van 2021. Reden hiervan zou de huidige drassigheid zijn van het terrein, veroorzaakt door het wisselvallige weer van de afgelopen tijd. Omstandigheden die natuurlijk vrij normaal zijn in deze herfstige tijd.

Al sinds de oprichting van GSD lopen wij te verkondigen dat dit soort bodemverschijnselen inherent zijn aan het laagveengebied waar de omgeving van de Groene Ster nu eenmaal uit bestaat. Daarom is het gebied alleen al om die reden feitelijk ongeschikt voor het faciliteren van grootschalige muziekevenementen. Dat hebben we bijvoorbeeld een aantal jaren geleden ook duidelijk kunnen zien, toen sprake was van een relatief natte zomerperiode.

Sinds 2018 worden door de gemeente, o.a. in de ruimtelijke onderbouwingen van de jaarlijks uit te geven omgevingsvergunningen, structurele verbetervoorstellen in het vooruitzicht gesteld waarmee telkens nog in datzelfde najaar begonnen zou worden. Inmiddels is wel duidelijk geworden dat dergelijke toezeggingen tot op heden weinig hebben betekend. Het is maar de vraag of in 2021 wél structurele verbeteringen en aanpassingen zullen worden aangebracht.

Debat rapport Rekenkamer

Debat rapport Rekenkamer

Op woensdag 28 oktober is tijdens de zogenaamde Politieke Dialoog (vergadering tussen de gemeenteraadsleden en het college van burgemeester en wethouders) het debat gevoerd over het rapport van de Rekenkamer ‘Vergunningenbeleid van de meerdaagse festivals in de Groene Ster’. Ook werd daarbij de bestuurlijke reactie op dat rekenkamerrapport betrokken.

Hoe dat debat verlopen is wordt goed verwoord door een artikel van Patrick van ‘t Haar in de Leeuwarder Courant.

Een video van het debat zelf kunt u hieronder desgewenst bekijken:

U bent van ons gewend dat we een dergelijke gebeurtenis met een eigen visie nader duiden. Deels hebben we dat ook gedaan (zie hier, hier en hier), maar een nadere appreciatie van het inhoudelijke debat tussen raad en het bestuur van de gemeente Leeuwarden laten we voorlopig nog even achterwege. We willen namelijk eerst afwachten hoe de huidig lopende vergunningsprocedures voor de evenementen in seizoen 2021 verlopen, zodat we beter kunnen zien in hoeverre het rekenkamerrapport en de toezeggingen van het bestuur al dan niet ter harte worden genomen.

Binnenkort zullen we de ontwikkelingen rond dat vergunningenproces nader met u delen. Stay tuned…