Merkwaardig vergunningsproces Promised Land

Merkwaardig vergunningsproces Promised Land

Zeven maanden geleden is een tweetal vergunningsaanvragen door de festivalorganisaties van Welcome to the Village (WttV) en Psy-Fi voor het seizoen 2021 formeel ingediend. Hoewel de gevolgde procedure die een wettelijke beslistermijn voorschrijft van maximaal 6 maanden inmiddels is verstreken, zijn de vergunningen voor deze festivals nog immer niet verstrekt.

Inmiddels is aan de hand van de in november uitgegeven Evenementenkalender 2021 duidelijk geworden dat ook het Promised Land Festival (PLF) gepland staat voor het seizoen 2021. 
Vlak vóór kerst 2020 is formeel bekend gesteld dat de organisatie van PLF een omgevingsvergunning op 11 december 2020 heeft aangevraagd. Overigens vemeldde deze bekendstelling zonder nadere toelichting dat daarop niet kan worden gereageerd. Anders dan de twee andere festivals verloopt dit vergunningenproces volgens de (gebruikelijke) reguliere procedure waarbij slechts een beslistermijn van 8 weken met een eventuele verlengingsmogelijkheid van nog eens 6 weken geldt.

Pas medio februari 2021 volgde de bekendmaking van de eveneens op 11 december 2020 ingediende aanvraag voor een evenementenvergunning voor PLF. Hierbij wordt wél de mogelijkheid tot reageren geboden met een inzagetermijn van twee weken en de eventuele indiening van zienswijze.
Bij inzage van de stukken behorende tot deze aanvraag (evenementenvergunning), bleek ook het gehele aanvraagdossier van de omgevingsvergunning te zijn toegevoegd. Formeel is dit laatste dossier voor andere belanghebbenden dan GSD nog immer niet ter inzage aangeboden.

Wat bevreemd is dat de aanvraagdossiers van alle drie festivals inhoudelijk weliswaar vrijwel identiek zijn, maar dat de gevolgde procedures wezenlijk van elkaar verschillen. De aanvragen voor WttV en Psy-Fi verlopen via de zogenaamde Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV), ook wel de uitgebreide procedure genoemd, terwijl PLF volgens de regulier procedure wordt behandeld. Hoe beide procedures procesmatig dienen te verlopen kunt u hier nader bekijken.

PLF staat qua evenement dagen voor maar liefst vier (!) dagen (was voorheen drie) gepland van donderdag 3 juni tot en met zondag 6 juni. Het draaiboek maakt melding van een maximaal bezoekersaantal van 10.000(!) (voorheen max. 6000). De opbouwfase start al op vrijdag 28 mei en dat is al over drie maanden. In het licht van de huidige crisis lijkt dit weinig realistisch.

De overheid heeft de evenementenbranche in het vooruitzicht gesteld borg te staan voor de aanloopkosten bij evenementen met 3000+ bezoekers die na 1 juli 2021 gaan plaatsvinden. Althans dat is het plan.
PLF kan dus niet gebruik maken van deze borgstelling en verzekeraars zullen het afgelasten van een festival als gevolg van een calamiteit zoals een pandemie, dit keer niet meer verzekeren.

Gaat dit festival eigenlijk wel plaatsvinden? En hoe kan een gemeente een vergunningstraject doorlopen voor een evenement dat met een dergelijke planning financieel onverantwoorde risico’s riskeert? 

Het meest merkwaardige is wel dat op het internet niets maar dan ook niets te vinden is over dit festival. Hun website bestaat niet meer en hun Facebookpagina wordt al sinds 2019 niet meer bijgehouden.

Wat is hier aan de hand?

 

Herstel Groene Ster gaat weer niet door

Herstel Groene Ster gaat weer niet door

Ruim een maand geleden werden wij door de gemeente Leeuwarden spontaan geïnformeerd over het voornemen delen van de Groene Ster die in de loop der jaren behoorlijk te lijden hebben gehad van grootschalige festivals, structureel te herstellen en te verbeteren. Zie eerdere berichtgeving hierover.

Echter, via via zijn we er vorige week achter gekomen dat deze werkzaamheden dit jaar toch niet doorgaan, maar verschoven worden naar het najaar van 2021. Reden hiervan zou de huidige drassigheid zijn van het terrein, veroorzaakt door het wisselvallige weer van de afgelopen tijd. Omstandigheden die natuurlijk vrij normaal zijn in deze herfstige tijd.

Al sinds de oprichting van GSD lopen wij te verkondigen dat dit soort bodemverschijnselen inherent zijn aan het laagveengebied waar de omgeving van de Groene Ster nu eenmaal uit bestaat. Daarom is het gebied alleen al om die reden feitelijk ongeschikt voor het faciliteren van grootschalige muziekevenementen. Dat hebben we bijvoorbeeld een aantal jaren geleden ook duidelijk kunnen zien, toen sprake was van een relatief natte zomerperiode.

Sinds 2018 worden door de gemeente, o.a. in de ruimtelijke onderbouwingen van de jaarlijks uit te geven omgevingsvergunningen, structurele verbetervoorstellen in het vooruitzicht gesteld waarmee telkens nog in datzelfde najaar begonnen zou worden. Inmiddels is wel duidelijk geworden dat dergelijke toezeggingen tot op heden weinig hebben betekend. Het is maar de vraag of in 2021 wél structurele verbeteringen en aanpassingen zullen worden aangebracht.

Debat rapport Rekenkamer

Debat rapport Rekenkamer

Op woensdag 28 oktober is tijdens de zogenaamde Politieke Dialoog (vergadering tussen de gemeenteraadsleden en het college van burgemeester en wethouders) het debat gevoerd over het rapport van de Rekenkamer ‘Vergunningenbeleid van de meerdaagse festivals in de Groene Ster’. Ook werd daarbij de bestuurlijke reactie op dat rekenkamerrapport betrokken.

Hoe dat debat verlopen is wordt goed verwoord door een artikel van Patrick van ‘t Haar in de Leeuwarder Courant.

Een video van het debat zelf kunt u hieronder desgewenst bekijken:

U bent van ons gewend dat we een dergelijke gebeurtenis met een eigen visie nader duiden. Deels hebben we dat ook gedaan (zie hier, hier en hier), maar een nadere appreciatie van het inhoudelijke debat tussen raad en het bestuur van de gemeente Leeuwarden laten we voorlopig nog even achterwege. We willen namelijk eerst afwachten hoe de huidig lopende vergunningsprocedures voor de evenementen in seizoen 2021 verlopen, zodat we beter kunnen zien in hoeverre het rekenkamerrapport en de toezeggingen van het bestuur al dan niet ter harte worden genomen.

Binnenkort zullen we de ontwikkelingen rond dat vergunningenproces nader met u delen. Stay tuned…

Advies GSD aan raadsleden gemeente Leeuwarden

Advies GSD aan raadsleden gemeente Leeuwarden

Aanstaande woensdag 23 september zal tijdens het zogenaamde ‘Open Podium Raadzaal’ (lees: raadsvergadering) het Rekenkamerrapport Vergunningenbeleid, incl. de Bestuurlijke Reactie, worden behandeld.

GSD heeft haar visie over het huidig en toekomstig gemeentelijk evenementenbeleid in de Groene Ster, mede naar aanleiding van het rapport van de Rekenkamer, met een brief aan de raadsleden voorgelegd. Tevens is een kopie van de brief gericht aan het college B&W en raadsleden van de gemeente Tytsjerksteradiel. U kunt onze brief aan de raad hier nalezen.

Aangekondigde werkzaamheden Groene Ster

Aangekondigde werkzaamheden Groene Ster

Zomaar spontaan heeft de cultuurtechnische dienst van de gemeente Leeuwarden GSD per e-mail geïnformeerd over de op handen zijnde werkzaamheden in de Groene Ster op korte termijn.

Het betreft het veiligheidshalve rooien van essen die besmet zijn met een bepaalde schimmel (chalara fraxinea ofwel essentaksterfte) en een grote opknapbeurt van de grote ligweide ten westen van de kiosk.

Deze aangekondigde opknapbeurt houdt in dat het drainagesysteem zal worden verbeterd om een betere drooglegging te realiseren. Ook zal de toplaag worden verwijderd, verschraald en gemengd met speciaal zand en tenslotte zal de ligweide opnieuw worden ingezaaid. De werkzaamheden zullen in oktober aanstaande plaatsvinden.

Uiteraard wordt het (spontaan) verstrekken van dergelijke informatie gewaardeerd, maar inhoudelijk willen we hier toch enkele kanttekeningen bij plaatsen:

Het rooien van bomen om zogenaamde reden van ziekte heeft in 2018 ook al eens plaatsgevonden. Het betrof toen enkel die bomen die op locaties stonden waar óf een podium was gepland (Conference of the Birds), óf een campinggebied voor het verhuren van tipi’s (Psy-Fi). Betreffende bomen stonden feitelijk in de weg. Elders bleek die boomziekte zich namelijk niet voor te doen. Dit hebben we altijd met enige scepsis gadegeslagen.

De aangekondigde werkzaamheden voor de grote ligweide zijn in onze visie slechts lapmiddelen en bieden weinig soelaas. Wij leggen dit uit:

In het voorjaar 2018 heeft GSD door een ingenieursbureau onderzoek laten verrichten naar de bodemgesteldheid van de Groene Ster op locaties waar ieder jaar de meerdaagse festivals plaatsvinden. Het rapport geeft onder meer aan wat noodzakelijk is om bodem weer op een acceptabel niveau te krijgen en dat vereist een groter palet aan (noodzakelijke) grondwerkzaamheden dan wat de gemeente nu voor ogen heeft. Ook het bedrijf dat destijds in 2016 de drainage heeft aangelegd heeft in gesprek met GSD laten weten dat vereiste voorbereidende werkzaamheden op last van de gemeente niet zijn uitgevoerd (waarschijnlijk om kosten te besparen). Gedoeld wordt op het uit elkaar trekken van verschillende grondlagen (zolen genaamd) met een zogenaamde ‘paraplow’. Dit is om de verticale drainage te bevorderen.

In de loop der jaren is de drainage door het veelvuldig gebruik van verankeringen voor podia en tenten (honderden slagpennen van 1 meter) en de vele houten palen van het Psy-Fi hoofdpodium (2 meter diep in de grond), vernield. Tezamen met de inklinking van de toplaag heeft dit geleid tot een hoge mate van wateroverlast op de grote ligweide. Ondanks dat de gemeente ieder jaar weer bij de opbouw van festivals het toneelspelletje liet opvoeren van ‘metingen om de ligging van de drainage te achterhalen’, bleek iedere keer weer dat drainagebuizen werden doorboord met grondboren of verankeringspennen. De zogenaamde reparaties achteraf bleken een wassen neus en weinig effectief.

Zolang festivals georganiseerd worden waarbij op de grote ligweide ruimhartig meterslange bodempenetrerende middelen worden gebruikt t.b.v. podia en tenten, zal een hernieuwd of verbeterd drainagesysteem (op ongeveer 50 cm diepte) natuurlijk wederom een kort leven beschoren zijn. Temeer ook omdat de al eerder genoemde voorbereidingswerkzaamheden met de paraplow niet worden uitgevoerd, alsook de noodzakelijke structuurverbetering van de toplaag die in het hierboven genoemde rapport werd aanbevolen.

Hoe dan ook, volgende maand ligt de grote ligweide er in zijn geheel weer onbruikbaar bij om hopelijk in het voorjaar van 2021 groen tevoorschijn te komen. Wellicht goed genoeg om te recreëren, maar door mogelijke festivals weer volkomen naar de gallemiezen te helpen… Hoewel het coronavirus deze voorspelling wellicht met nog één jaar zou kunnen vertragen: dat is zeker niet ondenkbaar.

Update (30-10-2020): De aangekondigde opknapbeurt van de grote ligweide gaat dit jaar toch niet door. Zie betreffend berichtgeving hierover.

College B&W gedraagt zich als stampvoetende kleuter

College B&W gedraagt zich als stampvoetende kleuter

In een brief aan de gemeenteraad van 15 september 2020 komt het college met een reactie op het rapport van de gemeentelijke rekenkamer over het vergunningenbeleid in de Groene Ster. De inhoud en stijl van die brief laat juist het gelijk van de Rekenkamer zien.

Door een combinatie van doorzichtige kinderlijke trucjes probeert het college het rapport onderuit te halen. Dat werkt natuurlijk averechts. Want het algemene beeld dat daarmee gewekt wordt is van een stampvoetende kleuter die betrapt wordt en vervolgens alleen maar “niet waar”, “mocht wel” en “nietes, nietes, nietes” kan uitbrengen.

Wat voorbeelden:

 

  • Dat het college ‘baalt’ dat ze niet van tevoren heeft mogen reageren op het rapport snappen we. Maar de gemeenteraad is nu eenmaal de opdrachtgever en die bepaalt de procedure. Bovendien is dat zoals 70% van alle gemeenten – en zeker alle grote gemeenten van Nederland – dat tegenwoordig doen. In plaats van dit manmoedig te incasseren worden er speciale zeuralinea’s aan gewijd.
  • De stellingname van het college dat de gemeente doeltreffend, doelmatig en rechtmatig gehandeld heeft is juist NIET wat de rekenkamer concludeert. Er is een enorme bak met geld uitgegeven door het college om zijn zin door te drijven. Ten koste van natuurwaarden van de Groene Ster en het naastgelegen Natura 2000-gebied Groote Wielen. En ook ten koste van omwonenden van de buurgemeente en de eigen gemeente.
  • Het college verwijt de rekenkamer dat nieuwe normen worden opgevoerd, waarmee het college wordt overvallen zoals “responsiviteit” en de “materiële rechtmatigheid”. Die normen zijn helemaal NIET nieuw. Ook niet voor het college. Ze maken deel uit van fatsoenlijk overheidsoptreden. Zowel de Nationale Ombudsman als de gemeentelijke rekenkamer hebben regelmatig deze begrippen in hun rapporten opgenomen.
  • De langjarige reactie van het college op de weerstand van reguliere gebruikers en bezoekers tegen misbruik van de Groene Ster is steeds geweest: “te laat informeren”, “niet bij de besluitvorming betrekken”, “aanhoren maar niet luisteren”, “voldongen feit vergunning” en “effectieve rechtsgang saboteren”. Daarvoor is de term reluctant adaptation van de rekenkamer nog een erg milde beschrijving. Natuurlijk is het college niet zo dom geweest om dat als beleid in de notulen van de collegevergadering op te nemen. Maar de brieven, mails en rechterlijke uitspraken die de rekenkamer heeft verzameld vormen meer dan voldoende bewijs dat deze strategie de afgelopen jaren is gevolgd.
  • Het college heeft in haar ogen de afgelopen jaren “alleen maar democratisch genomen besluiten van de raad uitgevoerd”. Maar de belangen van ondernemers, organisatoren en bezoekers van festivals hebben hierbij stelselmatig voorrang gekregen op de belangen van flora, fauna en omwonenden. Er is helemaal GEEN SPRAKE van “brede belangenafweging waarbinnen de vergunningverlening plaatsvindt”. En dat is ook de reden dat de gemeente bij de rechter voortdurend in het ongelijk wordt gesteld.
  • Het college probeert de indruk te wekken dat problemen alleen maar speelden in de jaren vóór 2018. Maar het rekenkamerrapport laat juist zien dat de houding van het college niet is veranderd. De tunnelvisie en het negeren van rechterlijke uitspraken gaat nog steeds door. Er is helemaal GEEN SPRAKE van “door de gemeente ingezette aanpassing en verbetering”.
  • Ook in deze brief laat het college weer een stevig robbertje selectief citeren en weglaten van relevante delen van de uitspraken van de Rechtbank Noord Nederland zien. Alles in een poging om de indruk te wekken dat “de gemeente op de goede weg is”. Helaas is het tegendeel waar. En dat blijkt duidelijk uit de bijlagen van het rapport van de rekenkamer.
  • Tegen beter weten en het bewijs van de rekenkamer in houdt het college vol dat de raad tijdig en juist geïnformeerd werd.
  • Dat onjuist en onvolledig informeren duurt tot op de dag van vandaag en met deze brief, voort. Wie de uitspraak van de rechtbank van 14 juli 2017 leest ziet dat de Rechtbank (evenals in een latere uitspraak) begint met op te merken “Dat het vergunnen van grootschalige evenementen op een terrein dat gelegen is tussen twee woonkernen (Camminghaburen en Tytsjerk), een Natura 2000 gebied (Groote Wielen) en een NNN-natuurgebied voor vrijwel iedere gemeente bestuursrechtelijk en bestuurlijk een vrijwel onmogelijke opgave is”. De rechter zegt dus als eerste “ik denk niet dat het jullie gaat lukken”. Daarná merkt de rechtbank op dat als je het toch wilt proberen er theoretisch drie mogelijkheden zijn: met omgevingsvergunningen, met een wijziging van het bestemmingsplan, of met een combinatie.
  • Ook de Commissie voor de Milieu Effect Rapportage zegt in haar advies hetzelfde. Die commissie neemt namelijk 10 pagina’s met eisen op, waaraan het bestemmingsplan zal moeten voldoen. In feite een beleefde manier van zeggen “wij denken niet dat dit gaat lukken”.

Deze tweet van VVD-raadslid Serge Hollander vat de beschamende opstelling van het bestuur van de gemeente Leeuwarden jegens haar Rekenkamer treffend samen: