Herstel Groene Ster gaat weer niet door

Herstel Groene Ster gaat weer niet door

Ruim een maand geleden werden wij door de gemeente Leeuwarden spontaan geïnformeerd over het voornemen delen van de Groene Ster die in de loop der jaren behoorlijk te lijden hebben gehad van grootschalige festivals, structureel te herstellen en te verbeteren. Zie eerdere berichtgeving hierover.

Echter, via via zijn we er vorige week achter gekomen dat deze werkzaamheden dit jaar toch niet doorgaan, maar verschoven worden naar het najaar van 2021. Reden hiervan zou de huidige drassigheid zijn van het terrein, veroorzaakt door het wisselvallige weer van de afgelopen tijd. Omstandigheden die natuurlijk vrij normaal zijn in deze herfstige tijd.

Al sinds de oprichting van GSD lopen wij te verkondigen dat dit soort bodemverschijnselen inherent zijn aan het laagveengebied waar de omgeving van de Groene Ster nu eenmaal uit bestaat. Daarom is het gebied alleen al om die reden feitelijk ongeschikt voor het faciliteren van grootschalige muziekevenementen. Dat hebben we bijvoorbeeld een aantal jaren geleden ook duidelijk kunnen zien, toen sprake was van een relatief natte zomerperiode.

Sinds 2018 worden door de gemeente, o.a. in de ruimtelijke onderbouwingen van de jaarlijks uit te geven omgevingsvergunningen, structurele verbetervoorstellen in het vooruitzicht gesteld waarmee telkens nog in datzelfde najaar begonnen zou worden. Inmiddels is wel duidelijk geworden dat dergelijke toezeggingen tot op heden weinig hebben betekend. Het is maar de vraag of in 2021 wél structurele verbeteringen en aanpassingen zullen worden aangebracht.

Aangekondigde werkzaamheden Groene Ster

Aangekondigde werkzaamheden Groene Ster

Zomaar spontaan heeft de cultuurtechnische dienst van de gemeente Leeuwarden GSD per e-mail geïnformeerd over de op handen zijnde werkzaamheden in de Groene Ster op korte termijn.

Het betreft het veiligheidshalve rooien van essen die besmet zijn met een bepaalde schimmel (chalara fraxinea ofwel essentaksterfte) en een grote opknapbeurt van de grote ligweide ten westen van de kiosk.

Deze aangekondigde opknapbeurt houdt in dat het drainagesysteem zal worden verbeterd om een betere drooglegging te realiseren. Ook zal de toplaag worden verwijderd, verschraald en gemengd met speciaal zand en tenslotte zal de ligweide opnieuw worden ingezaaid. De werkzaamheden zullen in oktober aanstaande plaatsvinden.

Uiteraard wordt het (spontaan) verstrekken van dergelijke informatie gewaardeerd, maar inhoudelijk willen we hier toch enkele kanttekeningen bij plaatsen:

Het rooien van bomen om zogenaamde reden van ziekte heeft in 2018 ook al eens plaatsgevonden. Het betrof toen enkel die bomen die op locaties stonden waar óf een podium was gepland (Conference of the Birds), óf een campinggebied voor het verhuren van tipi’s (Psy-Fi). Betreffende bomen stonden feitelijk in de weg. Elders bleek die boomziekte zich namelijk niet voor te doen. Dit hebben we altijd met enige scepsis gadegeslagen.

De aangekondigde werkzaamheden voor de grote ligweide zijn in onze visie slechts lapmiddelen en bieden weinig soelaas. Wij leggen dit uit:

In het voorjaar 2018 heeft GSD door een ingenieursbureau onderzoek laten verrichten naar de bodemgesteldheid van de Groene Ster op locaties waar ieder jaar de meerdaagse festivals plaatsvinden. Het rapport geeft onder meer aan wat noodzakelijk is om bodem weer op een acceptabel niveau te krijgen en dat vereist een groter palet aan (noodzakelijke) grondwerkzaamheden dan wat de gemeente nu voor ogen heeft. Ook het bedrijf dat destijds in 2016 de drainage heeft aangelegd heeft in gesprek met GSD laten weten dat vereiste voorbereidende werkzaamheden op last van de gemeente niet zijn uitgevoerd (waarschijnlijk om kosten te besparen). Gedoeld wordt op het uit elkaar trekken van verschillende grondlagen (zolen genaamd) met een zogenaamde ‘paraplow’. Dit is om de verticale drainage te bevorderen.

In de loop der jaren is de drainage door het veelvuldig gebruik van verankeringen voor podia en tenten (honderden slagpennen van 1 meter) en de vele houten palen van het Psy-Fi hoofdpodium (2 meter diep in de grond), vernield. Tezamen met de inklinking van de toplaag heeft dit geleid tot een hoge mate van wateroverlast op de grote ligweide. Ondanks dat de gemeente ieder jaar weer bij de opbouw van festivals het toneelspelletje liet opvoeren van ‘metingen om de ligging van de drainage te achterhalen’, bleek iedere keer weer dat drainagebuizen werden doorboord met grondboren of verankeringspennen. De zogenaamde reparaties achteraf bleken een wassen neus en weinig effectief.

Zolang festivals georganiseerd worden waarbij op de grote ligweide ruimhartig meterslange bodempenetrerende middelen worden gebruikt t.b.v. podia en tenten, zal een hernieuwd of verbeterd drainagesysteem (op ongeveer 50 cm diepte) natuurlijk wederom een kort leven beschoren zijn. Temeer ook omdat de al eerder genoemde voorbereidingswerkzaamheden met de paraplow niet worden uitgevoerd, alsook de noodzakelijke structuurverbetering van de toplaag die in het hierboven genoemde rapport werd aanbevolen.

Hoe dan ook, volgende maand ligt de grote ligweide er in zijn geheel weer onbruikbaar bij om hopelijk in het voorjaar van 2021 groen tevoorschijn te komen. Wellicht goed genoeg om te recreëren, maar door mogelijke festivals weer volkomen naar de gallemiezen te helpen… Hoewel het coronavirus deze voorspelling wellicht met nog één jaar zou kunnen vertragen: dat is zeker niet ondenkbaar.

Update (30-10-2020): De aangekondigde opknapbeurt van de grote ligweide gaat dit jaar toch niet door. Zie betreffend berichtgeving hierover.

Massale bomenkap Groene Ster dreigt

Massale bomenkap in de Groene Ster dreigt en dat is niet omdat bomen ziek zijn. Het kan niet anders dan dat deze bomenkap te maken heeft met de niet aflatende ambitie van de gemeente Leeuwarden om van de Groene Ster een permanent festivalterrein te maken.

Enige weken geleden hebben wij u bericht over werkzaamheden die werden verricht in de Groene Ster. Het betrof hier de aanleg van kabels, leidingen en andere infra-voorzieningen (krachtstroom, waterleiding, riool, glasvezel, verdeel-/aansluitkasten en een trafostation). Hoewel zowel de besluitvorming van het College B&W van 16 april 2019, de verklaring van de gemeentelijke woordvoerder én de verklaringen van werknemers van de uitvoerende aannemer volstrekt helder aangeven dat deze voorzieningen louter bedoeld zijn om de meerdaagse muziekfestivals in de Groene Ster te faciliteren, ontkent – nadat GSD nadere vragen is gaan stellen – gemeente Leeuwarden vervolgens in alle toonaarden dat de aanleg bedoeld is voor de drie jaarlijks te houden meerdaagse muziekfestivals, en beweert dat het in plaats daarvan bedoeld is voor algemeen gebruik in de Groene Ster. Wat een lariekoek!

‘As we speak’ worden de (inmiddels aangelegde) voorzieningen voor het eerst voor ‘algemeen gebruik’ ingezet ten behoeve van het muziekfestival Welcome to the Village …

De aanleg van deze voorzieningen is feitelijk een voorschot op het nieuw beoogde bestemmingsplan en is daarom dus strijdig met het huidige bestemmingsplan. Dit strijdig gebruik hebben we aanhangig gemaakt bij de bestuursrechter in kort geding. Tot onze verbijstering heeft de gemeente de voorzieningenrechter er echter van weten te overtuigen dat de aanleg wel degelijk voor algemeen gebruik was bedoeld (waarbij ui-ter-aard medegebruik door festivals aan de orde kan zijn), en dat er dus van strijdig gebruik geen sprake kan zijn.

Of, om het samen te vatten: “if it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck – it anyhow ain’t no duck” (volgens deze rechter).

Om een geheel andere reden had deze rechtszaak voor ons toch nog enige zin. Het gemeentelijk verweer in deze zaak bevatte namelijk een – voor ons toen nog onbekend – rapport over een Natuurtoets, die dit voorjaar door een door de gemeente ingehuurd adviesbureau was verricht om de beoogde werkzaamheden te toetsen aan de Wet Natuurbescherming. Tot onze schrik betroffen de in het rapport beschreven werkzaamheden niet alleen de aanleg van kabels etc., maar, goed weggemoffeld, ook de voorgenomen kap van ALLE bomen in een vrij groot natuurgebied van de Groene Ster!
De tekst in het betreffende rapport luidt:

En figuur 1.1. ziet er als volgt uit:

Nader uitvergroot en duiding:

Binnen het geel omrande gebied worden alle bomen verwijderd. De rode pijlen geven de vorig jaar reeds verwijderde bomen aan die toen gekapt werden zijn onder het valse voorwendsel van ziekte. Onzin natuurlijk, want er moest namelijk podiumruimte worden gecreëerd voor het festival Conference of the Birds (1) en kampeerruimte voor de tipi-tenten (verhuur) van Psy-Fi (2).

Of er nog meer projecten op stapel staan om de Groene Ster uiteindelijk om te vormen tot een permanent festivalterrein, is ons verder op dit moment nog niet bekend. Duidelijk is wel dat er door deze gemeente kosten nog moeite gespaard worden om, onder het mom van ‘het doel heiligt alle middelen’, van de Groene Ster een groot festivalterrein te maken dat tijdens de zomerperiode minstens twee maanden lang geclaimd kan worden door commerciële partijen (die daarvoor bovendien ook nog eens vele tonnen krijgen uit de openbare pot).

Leeuwarden moet immers dé popstad worden van het noorden. Een onbezonnen regenteske ambitie van cultuurwethouder Feitsma.

Stand van zaken aanstaande festivalseizoen 2019

Stand van zaken aanstaande festivalseizoen 2019

Sinds eind oktober vorig jaar heeft u via deze website weinig tot niets van onze stichting kunnen vernemen. Dat betekent niet dat we in die afgelopen periode onze activiteiten tegen de niet aflatende ambitie van de gemeente Leeuwarden voor grootschalige en meerdaagse muziekfestivals in het natuur- en recreatiegebied de Groene Ster, hebben opgegeven. Integendeel!

Op dit ogenblik is het vergunningenproces weer in volle omvang aan de orde waarbij u als omwonende of (reguliere) recreant door de vergunningverlener (lees gemeente) louter als juridische entiteit wordt beschouwd. Ook de natuurwaarden (flora en fauna) van de Groene Ster ondergaan datzelfde lot. Inmiddels is het ons (weer) zonneklaar dat het bestuur van de gemeente Leeuwarden in haar doen en laten het belang van commercieel geproduceerde dance- en technofeesten duidelijk laat prevaleren. Kosten (uw geld) noch moeite worden gespaard om de Groene Ster om te vormen tot een (permanent) festivalterrein. Mede dankzij uw en onze inspanningen is het nog niet zo ver.

Met het navolgende willen wij u op de hoogte brengen met de huidige stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen:

 

1. Afwikkeling vergunning Psy-Fi 2018

Een groot aantal van u heeft via onze stichting bezwaar gemaakt tegen de vergunningen voor PSY FI 2018. Die bezwaren hebben we ingediend bij de gemeentelijke bezwaarcommissie. De commissie kwam tot de conclusie dat er nog al wat schortte aan de omgevingsvergunning en de geluidsontheffing.

Voor de omgevingsvergunning heeft de gemeente de bezwaren erkend en als reactie de vergunning (met terugwerkende kracht) ingetrokken. Aan de ene kant is het mooi dat de gemeente “haar fout inziet”, maar aan de andere kant betekent het ook dat we voor die omgevingsvergunning niet meer naar de rechter kunnen om daar een inhoudelijk oordeel te vragen. En dat betekent eigenlijk ook dat de gemeente “tijd gerekt heeft” want voor 2019 kan dan weer een vrijwel dezelfde omgevingsvergunning worden gebruikt die alleen als “nieuw” gepresenteerd wordt. Dat gebeurt dan ook op dit moment.

Wat de geluidsontheffing betreft heeft de bezwaarcommissie aanpassingen geadviseerd. Met name een lager geluidsniveau en beperkter aantal uren, minder in de nacht. Maar dat advies heeft de gemeente niet overgenomen. Daarover loopt nu een beroep bij de rechtbank. Voor belangstellenden: de zitting is dinsdag 28 mei om 10:00 uur bij de rechtbank in Leeuwarden (Zaailand 102).

2. Provincie en PSY FI

De provincie had ook nog een appeltje te schillen met PSY FI. Dat ging over het onterecht kamperen in de bosschages. Daarover had de provincie afgelopen zomer besloten een boete van 10.000 op te leggen. Vervolgens moet je dan ook nog besluiten dat je het bedrag daadwerkelijk gaat innen.

Dat heet in juridische termen een invorderingsbesluit. Ook dát heeft de provincie genomen, en daartegen heeft PSY FI bezwaar gemaakt bij de provinciale bezwaarcommissie. Afgelopen maart heeft die zaak gediend bij de provinciale bezwaarcommissie. De uitspraak van de commissie hebben we bij de provincie opgevraagd, maar nog niet gekregen.

3. Wijziging bestemmingsplan

Het voornemen van de gemeente om het bestemmingsplan van de Groene Ster aan te passen, zodat het makkelijker wordt om daar festivals te houden, loopt op de achtergrond nog steeds door. Hoe staat het daar mee?

Dat weten alleen de gemeente en het door de gemeente ingehuurde bureau BügelHajema. Eerst moet alle benodigde technische onderzoeken gedaan worden. Daar is ook veel natuuronderzoek bij. Bijvoorbeeld naar vleermuizen. Die onderzoeken kunnen pas in de loop van de zomer worden afgerond, en dan moeten de rapporten nog geschreven worden. Vervolgens komt er een groot samengesteld rapport (een zogeheten “MER” ofwel Milieu Effect Rapportage). Dus wij verwachten op zijn vroegst in de herfst van 2019 het ontwerpbesluit waartegen we een zienswijze kunnen indienen. Er is echter een grote kans dat de hele wijziging niet door gaat; lees daarover meer bij punt 6 van dit artikel: “Bescherming van het Natura 2000-gebied de Groote Wielen”.

4. Vergunningencyclus 2019 komt op gang: Provincie zit met de zwarte Piet

Voor 2019 heeft de gemeente besloten een nieuwe tactiek van vergunningverlening toe te passen. In 2018 was er voor gekozen om de toestemming die nodig was uit oogpunt van natuurbescherming samen te laten lopen met de omgevingsvergunningen. (de zogeheten “aangehaakte” procedure). Dat betekende dat de gemeente aan de provincie moest vragen of die bezwaar had tegen vergunningverlening aan de festivals. Volgens de uitspraken van de rechter in 2018 had de provincie daarvoor dan een “verklaring van geen bedenkingen = vvgb” moeten afgeven of die verklaring moeten weigeren. De procedure daarvoor loopt 26 weken inclusief allerlei inspraakmogelijkheden. Dat wilde de gemeente niet, dus is voor 2019 de andere route gevolgd. Die houdt in dat de festivals zelfstandig bij de provincie een vergunning en ontheffing van de Wet natuurbescherming aanvragen. De gemeente kan dan een omgevingsvergunning afgeven “zonder te letten op natuurbescherming”. De provincie moet zelf de natuurschade beoordelen en apart een vergunning voor de natuurbescherming afgeven. Geeft de provincie die vergunning niet af, dan kunnen de festivals niet doorgaan, maar kan de gemeente roepen “dat het niet aan de gemeente gelegen heeft, maar dat het de schuld van de provincie is”.

En in feite kán de provincie de vergunning niet afgeven. Lees daarover meer bij punt 6 van deze nieuwsbrief: “Bescherming van het Natura 2000-gebied de Groote Wielen”.

5. Graafwerkzaamheden in de Groene Ster en handhavingsverzoeken

Afgelopen vrijdag (3 mei) zijn vaste bezoekers van de Groene Ster verrast door graafwerkzaamheden door de firma Thomassen uit Akkrum, in opdracht van de gemeente Leeuwarden. Dwars door de ligweides is een enorme sleuf gegraven. 

Navraag bij de gemeente (zie rechts het antwoord via Twitter), maar ook bij betrokken bedrijven, heeft geleerd dat hier leidingen en kabels (water, krachtstroom en glasvezel) gelegd worden om de festivals in de Groene Ster te faciliteren. Voor zover wij kunnen overzien is daarvoor geen vergunning verleend.

Bovendien is dit een vorm van “vooruitlopen” op de wijziging van het bestemmingsplan waarvan de gemeente nog denkt dat die een kans heeft, en wij inmiddels er van overtuigd zijn dat die wijziging er nooit kan en mag komen. Reden voor onze stichting om zowel bij de gemeente als bij de provincie een handhavingsverzoek in te dienen. Want vooruitlopen op een bestemmingsplanwijziging mag niet zonder vergunning, en daarnaast verstoren de werkzaamheden de vogels in de Groene Ster tijdens het broedseizoen.

Gedeelte sleuf voor waterleiding, krachtstroom 600Amp en glasvezel

 

6. Bescherming van het Natura 2000-gebied de Groote Wielen

Wat zowel de gemeente Leeuwarden, als de Provincie als de ecologisch adviseurs de afgelopen jaren over het hoofd hebben gezien is de invloed die (met name het geluid van) de festivals hebben op het Natura 2000-gebied De Groote Wielen.

Natura 2000-gebieden zijn natuurgebieden die extra zwaar beschermd zijn door Europese rechtsregels (de Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn en diverse internationale verdragen) en nationale wetten (in Nederland de Wet natuurbescherming). Belangrijke voorbeelden van gebieden met zo’n zware bescherming zijn de Waddenzee, de Biesbosch en de Zeeuwse stromen. Maar ook in Friensland hebben we dat soort gebieden. Vaak zijn dat meren (bijvoorbeeld het Oudegaster Brekken) of moerasgebieden (de Alde Feanen). Maar ook de Groote Wielen zijn op deze manier zwaar beschermd.

Het principe van de zware bescherming is dat er in of naast een Natura 2000-gebied niets mag worden toegestaan dat de diersoorten waarvoor het gebied als bescherming is aangewezen hindert of bedreigt. Voor alle plannen, projecten of activiteiten die een Natura 2000-gebied kunnen beïnvloeden is vooraf toestemming nodig van het “bevoegd gezag”. Voor de Groote Wielen is dat sinds 1 januari 2017 de Provincie (Gedeputeerde Staten). Wat moet de provincie bij de beoordeling van een aanvraag nagaan?

 • Hoe is het met de (aantallen) van de beschermde soorten waarvoor het gebied is aangewezen?
 • Welke invloed kunnen de activiteiten op die soorten hebben?
 • Is geen spoor van wetenschappelijke twijfel dat er geen nadelig effect is?

Gaat het of niet goed met de aantallen, of is er een nadelige invloed of is er wetenschappelijke twijfel over die invloed dan mag géén toestemming worden verleend (dus geen vergunning worden afgegeven), en gaat de activiteit niet door.

De enige uitzondering op de regel is als er een “Groot maatschappelijk belang is” bij het project of de activiteit én er geen alternatieven zijn. Bijvoorbeeld het aanleggen van een zeewering, bepaalde militaire oefeningen of het aanleggen van een spaarbekken voor drinkwatervoorziening zijn redenen van groot maatschappelijk belang.

Het houden van festivals is nooit een groot maatschappelijk belang.

Welke soorten in de Groote Wielen hebben last van het festivalgeluid? Dat zijn de broedende vogels waarvoor het gebied is aangewezen, een aantal trekvogelsoorten, de Noordse woelmuis en de Meervleermuis.

Ook woelmuizen hebben last van hard geluid. Ze verstoppen zich onder de grond en stoppen met voedsel verzamelen. Van de meervleermuis is tot voor kort gedacht dat die weinig last had van menselijk geproduceerd geluid, omdat de soort voor de jacht op insecten gebruik maakt van echogeluiden met een veel hogere frequentie dan festivalgeluid. Maar kort geleden is voor de nauw verwante Watervleermuis aangetoond dat die gebied met versterkt menselijk geluid vermijdt en zelfs minder gaat foerageren of stopt met foerageren. Voor de meervleermuis is dit nog niet onderzocht, maar er is wetenschappelijk geen enkele reden om aan te nemen dat dit voor de Meervleermuis niet zou gelden.

Gaan we terug naar het rijtje dat de provincie moet beoordelen bij de vergunningsaanvraag door de festivals, dan zien we dat in de Groote Wielen:

 • de aantallen voor de beschermde soorten te laag zijn
 • de festivalactiviteiten, met name het geluid, een nadelige invloed kunnen hebben op de beschermde soorten en
 • er niet alleen wetenschappelijke twijfel, maar zelfs wetenschappelijke zekerheid is dat geluid nadelig werkt op de beschermde soorten in de Grootte Wielen.

Wat betekent dat in de praktijk?

Dat de provincie zowel voor de aanvragen in 2019 als voor de voorgenomen wijziging van het bestemmingplan géén toestemming kan verlenen.

Dus géén festivals in 2019 en géén wijziging van het bestemmingsplan.

Voor de geïnteresseerden: hetzelfde is kort geleden in Zeeland gebeurd. Daar heeft de Raad van State de aanleg van het “Brouwerseiland” verboden vanwege verstoring van beschermde soorten in het naastgelegen Natura 2000-gebied.

Antwoord gemeente Leeuwarden op WOB-verzoek GSD over drainagesysteem Groene Ster

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op 21 november 2016 heeft GSD een WOB-verzoek gericht aan de gemeente Leeuwarden over kwesties rond het in medio vorig jaar aangelegde drainagesysteem in de Groene Ster. Klik hier voor achtergronden en aanleiding van de indiening.

De vragen van het WOB-verzoek waren:

 1. ligging en positie van de drainageleidingen
 2. kosten van het aanbrengen van de drainage door firma 1* rond 24 mei 2016
 3. kosten inmeten leidingen op 15 augustus 2016 (omdat positie/ligging leidingen voor een ieder onbekend was)
 4. opdrachtverstrekking en kosten van de vermeende reparaties aan de drainage

Het antwoord van de gemeente luidde als volgt:

 • Op vraag 1 is geen antwoord gegeven. Er is ook geen reden aangegeven waarom deze vraag niet is of kon worden beantwoord.
 • Vraag 2 is weliswaar beantwoord, maar roept vraagtekens op of dit wel klopt. Er is namelijk in de bijlage een kopie verstrekt van offertes van het bedrijf dat uiteindelijk de opdracht van de gemeente heeft gekregen. De gemeente heeft in haar antwoord op het WOB-verzoek de totale kosten van de aanleg van de drainage weliswaar aangegeven, maar deze komen tot op de euro nauwkeurig exact overeen met de offertes. Diezelfde offertes geven nog onverwerkte bijkomende kosten aan die pas na de klus kunnen worden gefactureerd. Deze kosten komen niet terug in de vermeende eindafrekening. De facto is er dus geen antwoord gegeven op vraag 2.
  Daarnaast geeft de gemeente aan dat firma 1 (zie vraag 2) niet de drainage zou hebben aangelegd, maar dat de opdracht is verstrekt aan firma 2. De opdracht is inderdaad verstrekt aan firma 2, maar uitgevoerd door firma 1. Dit omdat firma 2 helemaal geen machines heeft om een drainage aan te kunnen leggen. Waarom firma 2 dan de opdracht krijgt en niet firma 1, de firma die eigenlijk het volledige werk zelfstandig uitvoert, is een raadsel en roept vragen op. Daarbij geeft het inkoopbeleid van de gemeente Leeuwarden aan dat onderuitbesteding alleen met toestemming van de gemeente mag. Daar lijkt geen sprake van te zijn.
 • Op de vraag over de kosten van het inmeten van de leidingen wordt totaal niet ingegaan; hetzelfde dus als met vraag 1.
 • Als antwoord op vraag 4 over de opdracht en kosten die gemoeid zijn geweest m.b.t. de reparatie van de drainage tengevolge van vernielingen door Psy-Fi, geeft de gemeente aan dat een reparatie-opdracht is verstrekt door de Psy-Fi festivalorganisatie en dat de reparatie ook door Psy-Fi is betaald. De gemeente neemt dus simpelweg aan dat deze kwestie totaal is afgehandeld door Psy-Fi. Omdat GSD heeft kunnen vaststellen dat reparatie NIET heeft plaatsgevonden (er zijn immers ter plaatse geen sporen van graafwerkzaamheden aangetroffen) kan worden verondersteld dat de gemeente de beweringen van Psy-Fi, namelijk dat zij de reparaties verder heeft afgehandeld, niet heeft geverifieerd maar voor zoete koek heeft aangenomen.

Gelet op het teleurstellende antwoord van de gemeente op het WOB-verzoek, maar meer ook omdat de gemeente nauwelijks openheid van zaken geeft, is een formeel bezwaarschrift ingediend. De hoorzitting dienaangaande is op 20 maart 2017 (update 24 januari 2017).

Een geanonimiseerde versie van het gemeentelijk antwoord op het WOB-verzoek vindt u hier.

* De namen van de firma’s in bovenstaand verhaal zijn GSD weliswaar bekend, maar worden niet vermeld om privacyredenen en het risico van onnodige reputatieschade voor deze bedrijven.[/vc_column_text][vc_facebook type=”button_count”][/vc_column][/vc_row]

Leeuwarden past Groene Ster geleidelijk aan voor festivals

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op een aantal locaties langs de geasfalteerde paden in de Groene Ster zijn door een loonbedrijf in opdracht van de gemeente Leeuwarden verstevigingen met grasbetontegels aangebracht. De betontegels liggen op locaties waar vanaf bestaande geasfalteerde paden tijdens de festivalperiodes stalen rijplaten worden gelegd naar de festivalpodia. Het lijkt er dus op dat de gemeente Leeuwarden de Groene Ster stapje voor stapje geschikter wil maken als festivalterrein. Immers voor dagrecreatie (waarvoor de Groene Ster volgens het bestemmingsplan eigenlijk is bedoeld) zijn dergelijke verstevigingen in de grond niet erg zinvol, laat staan noodzakelijk; maar dat zijn ze wel voor het zware materieel dat tijdens de op- en afbouw fase van meerdaagse festivals wordt gebruikt.[/vc_column_text][vc_facebook type=”button_count”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”2687″ img_size=”medium” add_caption=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Foto’s van de werkzaamheden[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_gallery type=”image_grid” images=”2688,2689,2690,2691,2692,2694,2695,2696″][/vc_column][/vc_row]