Ongenoegen uit Trynwâlden

Inzending van: Sieuwke en Jelle, Trynwalden – 7 juli 2019

Wy leze jim artikels hiel graag. Fine it tige by tige. Wy ha sa folle lest hoan  fan ‘t lud uut de Griene Ster mei al die feesten. En dan de smarrighied as jo wer werom komme nei san feest mei de hounen of om te viskjen of  te fietsen of om mei de bernsbearn op it stran te lizzen en een bytsje te swimmen.

En dan al die butenlanners, hoe se dr uut sjen en oeral rotsooi meitsje.

Foar us jir in de Trynwalden kin it glik stopt wurde.