Natuur

Gepubliceerd op: 5 november 2016

Update: 13 januari 2017

De Groene Ster is een recreatiegebied te midden van natuur. In de Groene Ster zelf zijn een aantal groenzones en beheergebieden aan te treffen, en het water in de Groene Ster is een belangrijke ecologische verbindingszone. Kleinschalige recreatie en natuur gaan hier prima samen. Echter grootschalige, meerdaagse festivals zoals Promised Land, Welcome to the Village en Psy Fi in het bijzonder, hebben onmiskenbaar een negatieve invloed op zowel fauna als vegetatie. Beschermde vegetatie is gekapt, gemaaid dan wel vertrapt. Beschermde dieren worden verstoord dan wel verjaagd door geluid, licht en de massa’s mensen. Vanwege het meerdaagse karakter van genoemde festivals zijn er zelfs dieren die dit niet overleven. Denk bijvoorbeeld aan verlaten broedsels en kuikens. Met Promised Land 2016 zijn de broedende ooievaars zodanig verstoord dat ze niet meer zijn teruggezien.

Midden in het broedseizoen zijn vogels beschermd, ooievaars als beschermde diersoort in het bijzonder. Gevolg is dat niet alleen de natuur verstoord wordt, maar dat ook het unieke karakter van recreatie en natuur dichtbij de stad aangetast wordt. Dit staat minimaal op gespannen voet met geldende natuurwetgeving en is strijdig met het gemeentelijk groenbeleid van de gemeente Leeuwarden, die zich profileert als groene en duurzame gemeente.

Als de gemeente Leeuwarden werkelijk het groene en duurzame karakter van de gemeente zo hoog in het vaandel heeft en zich bovendien rekenschap geeft van de kwetsbaarheid van het unieke recreatiegebied dat de Groene Ster is voor haar burgers, zou zij moeten afzien van het houden van grote meerdaagse festivals in dit gebied. Want ook de gevolgen voor de kwetsbare bodem, namelijk laagveen (zie landschapskaart), zijn aanzienlijk: deze bodemsoort heeft onvoldoende draagkracht voor een dergelijke massa en bovendien geen veerkracht, en zal dus bij elk grootschalig evenement meer inklinken. Nu al zijn voor het tweede jaar achtereen grote delen van het gebied niet tot nauwelijks bruikbaar voor recreatie vanwege de schade aan bodem, drainage, gras en andere vegetatie.