Toepassing van de UOV is een uitzondering.

Normaal wordt de reguliere procedure toegepast. Echter in uitzonderlijke gevallen wordt gebruik gemaakt van de uitgebreide procedure (zie Omgevingswet en art. 10.24 van het Omgevingsbesluit). Bij de toepassing van de uitgebreide procedure beslist het bevoegd gezag binnen 6 maanden na een aanvraag. Tijdens de uitgebreide procedure maakt het bestuursorgaan een ontwerpbesluit waarover zienswijzen openstaan. Nadat het besluit is genomen is er nog beroep bij de rechtbank mogelijk.

In artikel 3:10 van de Algemene wet bestuursrecht staat dat het bevoegd gezag de uitgebreide procedure van toepassing mag verklaren. Dit mag echter niet bij een aanvraag om een omgevingsvergunning. Zie artikel 16.62, derde lid, Omgevingswet. Er zijn 2 gevallen waarin het toch mag:

  1. In bepaalde gevallen bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Zie artikel 16.65, vierde lid, Omgevingswet.
  2. De aanvrager heeft verzocht om of ingestemd met het toepassen van de uitgebreide procedure. Zie artikel 16.65, eerste lid, onder a, Omgevingswet.