Aanpassen met tegenzin

25 jun 2021 | Geluid, Gemeente, Klachten & bezwaren, Sticky

Aanpassen met tegenzin” een (nette) kwalificatie over de werkwijze van de gemeente Leeuwarden bij haar vergunningenbeleid betreffende evenementen in de Groene Ster zoals dat is beschreven in het rapport van de gemeentelijke Rekenkamer. Dat aanpassen van beleid op gerechtelijke uitspraken, adviezen van bezwaarschriftencommissies en een rekenkamer verloopt tot op de dag van vandaag nog steeds erg moeizaam.

Deze week heeft zich een vierde instantie aangediend, de gemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften.  Deze commissie heeft in haar advies aan het college van burgemeersters en wethouders alle bezwaren die destijds ingediend zijn door GSD tegen de geluidsontheffingen van meerdaagse muziekfestivals (2019) in de Groene Ster, gegrond verklaard.

De drie voorgangers die uitspraken hebben gedaan op dit geluidsdossier waren de meervoudige kamer van de Rechtbank Noord-Nederland (bodemprocedure geluidsontheffingen 2018), de voorzieningenrechters van diezelfde rechtbank (voorlopige voorzieningen geluidsontheffingen 2019) en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hoger beroep geluidsontheffingen 2018).
Waarom de commissie bezwaarschriften met haar advies lijkt na te ijlen heeft te maken met het verzoek van de commissie aan GSD het advies te willen aanhouden totdat de Raad van State uitspraak heeft gedaan in hoger beroep dat gemeente en GSD hebben ingesteld. GSD is hiermee akkoord gegaan. De uitspraak in hoger beroep is inmiddels gedaan (19 mei).

Het advies van de commissie is nu uitgebracht en is inhoudelijk niet alleen een 1 op 1 overname van eerdere (gerechtelijke) uitspraken, maar bevat ook een duidelijke uitleg over achtergronden hoe de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) rechters heeft geadviseerd om tot uitspraken te komen. Deze achtergronden zijn van groot belang voor een juiste herdefiniëring en motivering van het te hanteren normenkader in het gemeentelijke Geluidsbeleid (bij evenementen in de open lucht) met de daaraan gelieerde akoestische onderzoeken en geluidsontheffingen. Die zijn tot op de dag van vandaag nog steeds niet in lijn zijn gebracht met al deze gerechtelijke uitspraken.

De gemeente lijkt zich te blijven verzetten tegen een deel van de uitspraken. In de afgelopen weken heeft zij meerdere pogingen gedaan om met ons in gesprek te komen om uitspraken van de Raad van State nader te duiden in een poging te komen tot een gemeenschappelijke interpretatie. Klinkt mooi, echter mede gelet op onze ervaringen met overleg met deze gemeente in 2017, waarbij we bijna een jaar hebben verspeeld door het intrekken van juridische procedures in ruil voor overleg en inspraak, vinden wij een dergelijk gesprek vrij zinloos. Daarnaast zijn de gerechtelijk uitspraken en de motiveringen die hier aan ten grondslag liggen (rapportages en advisering van de StAB) overduidelijk en helder geformuleerd. Ze moeten simpelweg worden geïmplementeerd in een nieuw uit te geven geluidsbeleid. Maar dat stuit op hevig verzet bij de festivalorganisaties en dus ook bij de gemeente. Het gemeentebestuur wil immers van Leeuwarden dé popstad maken van het Noorden en laat zich door de twee zogenaamd beeldbepalende evenementen (Welcome tot the Village en Psy-Fi), die ieder jaar weer dreigen Leeuwarden te verlaten als er meer beperkingen worden opgelegd, hierdoor gijzelen.

Vier van de zeven door GSD aangevochten geschilpunten op het gebied van geluid (zie overzicht) die tot en met het hoogste rechtscollege gegrond zijn verklaard weigert de gemeente Leeuwarden tot op heden uit te voeren. De op dit moment vergunde geluidniveaus voor het Welcome to the Village festival aanstaande juli, laten dit overduidelijk zien.

Het zal u niet verbazen dat de verzoeken om een voorlopige voorziening al zijn aangevraagd en in inmiddels op de rol staan bij de Rechtbank Noord-Nederland. Het zal hierbij niet alleen gaan om de geluidontheffing maar ook het omgevingsaspect bescherming van de natuur. GSD is dit keer niet de enige die een verzoek om een voorlopige voorziening heeft ingediend.

De eerlijkheid gebied wel te stellen dat het college van burgemeester en wethouders nog moet besluiten op de adviezen van de bezwaarschriftencommissie, dat heet Beslissing op Bezwaar. De mate waarin de adviezen door het college al dan niet worden overgenomen is uiteindelijk de graadmeter in hoeverre het bestuur de aanbevelingen en conclusies van de Rekenkamer serieus neemt.