Vergunningen Welcome to the Village 2021 geschorst

6 jul 2021 | Gemeente, Provincie, Rechtszaken, Vergunningen

Vandaag heeft de voorzieningenrechter de voorlopige voorziening (VoVo) die GSD heeft aangevraagd tegen de vergunningen voor het festival Welcome to the Village (WttV) editie 2021, toegewezen.

Die toewijzing houdt in dat de vergunningen worden geschorst totdat de bestuursrechter op ons beroep heeft beslist. Behandeling van dat beroep zal wellicht ergens in het 4de kwartaal of volgend jaar plaatsvinden. Dat betekent concreet dat de vergunningen voor het a.s. geplande festival niet kunnen worden gebruikt en het festival dus niet door kan gaan.

Voor de liefhebber is hier de omvangrijke uitspraak (32 pagina’s!) te vinden.

De gemeente had overigens gelijktijdig ook nog een ander vergunningentraject voor hetzelfde festival lopen. Hierover hebben wij u al meerdere keren bericht (zie hier en hier). Dit andere traject is eind april 2021 opgestart. Deze ‘schaduwvergunningen’, zoals we ze maar zullen noemen, verlopen volgens de zgn. ‘reguliere procedure’ maar wijken desondanks inhoudelijk nauwelijks af van de inmiddels geschorste en oorspronkelijke vergunningen die volgens de uitgebreide procedure op 10 juli 2020 zijn aangevraagd (verschil tussen reguliere en uitgebreide procedure kunt u hier nog eens nalezen). Reden waarom de gemeente voor dit parallelle traject kiest zou zijn dat vanwege de Covid-19 pandemie de festivalopzet aanzienlijk verschilt met het oorspronkelijke plan. De verschillen zijn volgens de gemeente het afgeslankte bezoekersaantal, de reductie van geluidsuren en het weglaten van de festivalcamping. De gemeente achtte dit een ‘wijziging van niet-ondergeschikte aard’, en hierom waren volgens haar nieuwe vergunningen vereist.

Vergezocht vinden wij, maar ook een vorm van onbehoorlijk bestuur dat we in een later bericht nader zullen toelichten. We wachten in dit stadium liever nog even de uitkomst af van een nieuw verzoek voor een VoVo dat door ons is ingediend. We komen daar zometeen op terug.

Terugkomend op de argumenten die de gemeente gebruikt voor de nieuwe vergunningen:

Inhoudelijk heeft een bijna-halvering van bezoekersaantallen (inclusief crew en gasten) nauwelijks een impact op de vergunning, omdat ondanks deze ‘krimp’ er nog steeds sprake is van een zogenaamd categorie C evenement. Ook waren er al tal van Covid-plannen en scenario’s betrokken in de oorspronkelijke vergunningen. De genoemde geluidsurenreductie is slechts een minimale aanpassing op de geluidsontheffing. Tenslotte is het ‘verdwijnen’ van de zogenaamde festivalcamping een wassen neus. Enerzijds omdat de modaliteit van kamperen op camping de Kleine Wielen ook beschreven wordt in de oorspronkelijke vergunningen (dus dat is niet nieuw), en anderzijds kan het niet meer mogen kamperen binnen de grenzen van het festivalgebied simpel worden opgelost door intrekking van de ontheffing ‘slapen in de openbare ruimte‘. Ons inziens zijn dit soort wijzigingen daarom wel degelijk van ondergeschikte aard en dus was er geen noodzaak voor nieuwe vergunningen. Er speelden andere overwegingen, maar daar komen we, zoals gezegd, later nog op terug.

De schaduwvergunningen, waar we inzage in hebben gehad, zijn door ons ter sprake gebracht tijdens de zitting op 30 juni. Op vervolgvragen van de rechter hierover werd door de gemeente erg vaag geantwoord. De rechter achtte het al dan niet bestaan van dergelijke vergunningen (reeds bestaand of nog in wording) van wezenlijk belang, omdat mogelijk het procesbelang van de vergunningen waar deze VoVo over ging daarmee zou kunnen komen te vervallen. De gemeente bleef vaag over de status van deze vergunningen. Later bleek echter wel degelijk dat deze schaduwvergunningen al kant en klaar op de plank lagen, getekend en wel. De vergunningen zijn namelijk de dag na de zitting van 30 juni verzonden naar de festivalorganisatie (datering 2 juli). De gemeente heeft dit feit dus opzettelijk verzwegen tegenover de rechter en daarmee willens en wetens onjuist geïnformeerd.

De nieuwe vergunningen zijn ons pas afgelopen maandag onder ogen gekomen en daarom hebben we diezelfde dag nog een nieuw verzoek voor een VoVo gedeponeerd bij de rechtbank. Omdat de vergunningendossiers (regulier en uitgebreid) inhoudelijk nauwelijks verschillen hebben we de rechtbank gevraagd ons verzoek zonder zitting (schriftelijk) af te handelen omdat het gaat over dezelfde gronden.

Wij vertrouwen erop dat de uitkomst van een eventuele nieuwe VoVo niet anders zal luiden dan de uitspraak van vandaag. Overigens moet nog wel besloten worden om de nieuwe vergunningen écht in te zetten. Formeel zijn ze dan wel uitgegeven, maar op het moment van schrijven van dit bericht zijn ze nog niet ‘ingewisseld’ met de oorspronkelijke vergunning. Er kunnen immers geen twee vergunningensets voor dezelfde activiteit van kracht zijn. Wat de gemeente hiermee gaat doen zullen we zien, maar mochten ze bij de festivalorganisatie aandringen op acceptatie van de nieuwe vergunningen, dan zal feitelijk beroep nog langer gaan duren i.v.m. een ingelaste bezwaarschriftenprocedure die daaraan vooraf moet gaan. En dit zal dan weer repercussies hebben op het traject van de herziening van het bestemmingsplan (dat duurt dan nog langer). Maar goed, dat is aan de gemeente…

Voor de goede orde willen we hier nog eens een keer benadrukken dat GSD het geschil voert met het bevoegd gezag dat vergunningen verleent en NIET met een festivalorganisatie. Laatstgenoemde is weliswaar een procespartij, echter alleen in de hoedanigheid van belanghebbende. Het is een geschil tussen verzoeker (GSD in dit geval) en verweerder. Die verweerder is in onderhavig geval de gemeente Leeuwarden als ‘hoofdaannemer’ van de omgevingsvergunning. De provincie speelt hierin overigens ook een (separate) rol maar niet als verweerder.