(gebrek aan) Gemeentelijke visie op evenementen

30 aug 2020 | Gemeente

Tijdens de wekelijkse raadsvergadering, op woensdag 26 augustus jongstleden, presenteerde het college van de gemeente Leeuwarden haar Nota ’Visie op evenementen. Een presentatie die in de context van de actualiteit wat merkwaardig overkomt. Los van het feit dat door de corona crisis de toekomst voor de evenementenbranche erg ongewis is, ook voor 2021, getuigt dit niet van enige realiteitszin van dit college. Waarom is deze visie zo merkwaardig?

  • Vlak vóór de raadsvergadering was er een informatiebijeenkomst voor raadsleden, waarbij de Rekenkamer haar rapport met bevindingen toelichtte over een reeks aan tekortkomingen bij de vergunningverlening van evenementen in de Groene Ster. De raad vroeg zich in het licht van de conclusies van dat rapport dan ook af of behandeling van een evenementenvisie op dit moment nog wel zinvol is. Een aantal fracties deed een ordevoorstel om de presentatie uit te stellen totdat het Rekenkamerrapport, inclusief het nog te formuleren weerwoord op het rapport door het college, in de raad is afgehandeld. Na enige discussie slaagde dit voorstel ten dele. De meerderheid in de raad vond het een beetje sneu dat bij uitstel van de presentatie de aanwezigheid en voorbereiding van een handjevol ambtenaren voor niets zou zijn geweest. Men besloot uiteindelijk de presentatie wel te houden, zij het enkel ter kennisneming en zonder verdere inhoudelijke behandeling. Vreemd genoeg werd de presentatie verzorgd door een ambtenaar van de gemeente i.p.v. de verantwoordelijk wethouder. Die was overigens wel aanwezig, maar zat op de publieke tribune.
  • Inhoudelijk was de presentatie een vaag en erg basaal verhaal waarbij de ‘visie’ meer gepresenteerd werd als een vraag of de gemeentelijke ambitie voor evenementen op het huidige niveau (genoemd ‘basis op orde’) moet blijven, of dat er nog een tandje bij moet (de zogenaamde ‘plus ambitie’). Inhoudelijk boden beide niveaus weinig houvast.
  • Wat wel netjes was uitgewerkt waren de (extra) kosten die gemoeid zijn met elk van beide ambitieniveaus. V.w.b. het niveau ‘ basis op orde’ komt dat neer op een post van maar liefst €700.000 per jaar. Wil je verder met de ‘ plus ambitie’, dan komt daar nog eens ruim €300.000 per jaar bovenop. Totaal 1 miljoen euro op jaarbasis, bovenop hetgeen normaliter door de gemeente al wordt uitgegeven om evenementen jaarlijks te financieren. Dit extra gevraagde bedrag bestaat voor ruim een kwart uit de terugdraaiing van eerdere bezuinigingen; voor meer dan de helft uit aanvullende subsidies; en het resterende deel voor extra (infra)voorzieningen en 1 arbeidsplaats (FTE). De presentatie blijkt feitelijk helemaal geen visie maar een doodordinair verzoek om centjes (die er niet zijn..).
  • Wat verder opviel was dat de locatie Groene Ster in de 50 minuten durende presentatie op geen enkele wijze werd genoemd. Dat terwijl juist daar de grootste, langstdurende, meest impactvolle en complexe (veiligheid, verkeer, etc.) festivals plaatsvinden, en waar de gemeente dan ook het meeste geld aan spendeert. Alle andere evenementenlocaties (Oldehoofsterkerk, Rengerspark, e.d.) werden als voorbeeld wel geregeld aangehaald. Het benoemen van de Groene Ster als evenementenlocatie ligt evenwel kennelijk erg gevoelig. Waarom eigenlijk?
  • Als onderdeel van de ‘visie’ wordt — tot onze verrassing — de mogelijke uitbreiding van het aantal evenementenlocaties geopperd. Dat is voor ons nogal opmerkelijk, omdat in voorgaande juridische procedures de gemeente altijd met klem volhield dat binnen de gemeentegrenzen geen alternatieve locaties mogelijk zouden zijn. Ook bij de MER-procedure volhardt de gemeente in de bewering dat er voor Groene Ster festivals geen alternatieve oplossingen zijn. Iets wat het MER-adviescollege gelukkig (ook) in twijfel trekt.
  • Als onderdeel van de ‘visie’ wordt — tot onze verrassing — de mogelijke uitbreiding van het aantal evenementenlocaties geopperd. Dat is voor ons nogal opmerkelijk, omdat in voorgaande juridische procedures de gemeente altijd met klem volhield dat binnen de gemeentegrenzen geen alternatieve locaties mogelijk zouden zijn. Ook bij de MER-procedure volhardt de gemeente in de bewering dat er voor Groene Ster festivals geen alternatieve oplossingen zijn. Iets wat het MER-adviescollege gelukkig (ook) in twijfel trekt.

Afsluitend kan worden geconcludeerd dat met het presenteren van een dergelijke visie de gemeente weer eens duidelijk laat zien, dat ze ver weg staat van hetgeen zich buiten de muren van het stadhuis afspeelt. Een houding die veel wegheeft van de beroemde ‘tunnelvisie’ in het Rekenkamerrapport. Het zou de gemeente sieren eerst het rapport van de Rekenkamer eens serieus door te nemen en af te wachten hoe de crisis rond het coronavirus zich verder ontvouwt, alvorens met allerlei ambities op gebied van evenementen op de proppen te komen.

Klik op onderstaande plaatjes voor de video van de presentatie en de bijbehorende Powerpointsheets.