Werkzaamheden Nieuwe Wielen

25 mrt 2021 | Park aanpassingen

Het Wetteskip Fryslân gaat rond de Nieuwe Wielen aan de slag met het onderhouden van de polderdijken en het vergroten van het boezemoppervlak (boezem is het stelsel van vaarten, sloten en kanalen). De werkzaamheden worden na de bouwvakvakantie aanbesteed en zullen eind eind 2021 starten. De werkzaamheden duren ongeveer een jaar.

De polderdijken in het gebied zijn op een aantal locaties te laag en onstabiel. Daarom worden de polderdijken verbeterd, wordt het boezemwateroppervlak vergroot en worden er natuurvriendelijke oevers aangelegd. Daarmee blijft het water schoon en is het gebied beter beschermt tegen wateroverlast bij extreme neerslag en watertekorten bij droogte.

Concreet houden de werkzaamheden het volgende in:

    • Het op hoogte brengen van de regionale waterkeringen in het gebied.
    • Het aanleggen van een nieuwe geul die in verbinding komt met het boezemwater met een natuurlijke oever.
    • Het verhogen van het waterpeil in een deel van het gebied naar boezempeil.

Het gevolg van deze werkzaamheden kan zijn dat een aantal wandel- en fietspaden voor een deel wordt verlegd. Bij het hoogte brengen en verbeteren van de waterkeringen wordt dit gecombineerd met de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Dit zijn luwe, ondiepe oevers waar het zonlicht de bodem beter bereikt. Hierdoor ontstaat er een geschikter leefgebied voor waterplanten en -dieren. Bovendien groeit waterriet beter in de luwe oevers. Met de aanleg van de oevers verbetert de ecologische waterkwaliteit.

De werkzaamheden in de Nieuwe Wielen zijn onderdeel van het project Ruim Baan voor water waarbij diverse waterkeringen en -gangen in Fryslân worden aangepakt, zodat deze weer voldoen aan de gestelde eisen en er meer waterberging wordt gecreëerd.

Indien u een uitgebreide uitleg wenst over onderhavig project van het Wetterskip, klik dan hier.

Overzicht werkzaamheden Nieuwe Wielen: