Nieuwsbrief gemeente

14 mrt 2021 | Bestemmingsplan, Gemeente

Deze maand is voor het eerst een digitale nieuwsbrief verstuurd door de gemeente om omwonenden van de Groene Ster te informeren over ontwikkelingen rond evenementen en activiteiten in dat gebied. Op zichzelf een lovenswaardig initiatief.

Erg scheutig met informatie is de gemeente echter niet. En in hoeverre de geschetste tijdspaden van vergunningverlening en realisatie van het nieuwe bestemmingsplan reëel zijn valt nog te bezien. Dit behoeft dan ook nadere nuancering van onze kant. De nieuwsbrief behandelt daarom twee onderwerpen: het festivalseizoen 2021 en de ontwikkelingen rond de herziening van het bestemmingsplan De Groene Ster. 

Festivalseizoen 2021 

Wat de vergunningverlening voor het seizoen 2021 betreft is op onze website het een en ander al beschreven.
Ondanks de goede bedoelingen (nl. het direct informeren van omwonenden) van de gemeentelijke nieuwsbrief moet ons toch van het hart dat er wel iets meer verteld had kunnen worden over wat er op dit moment aan de hand is.

In het gesprek dat GSD vorige week had met wethouder Kuiken en burgemeester Buma – waarover we in een volgend bericht meer zullen berichten – werd duidelijk dat tot 5 mei aanstaande geen enkele ingediende vergunning zal worden behandeld of afgehandeld. Dit is wat alle 25 burgemeesters die voorzitter zijn van de veiligheidsregio’s in Nederland, onderling hebben afgesproken. Buma gaf verder aan dat het pas na 5 mei mogelijk zou kunnen zijn dat een vergunning wordt afgegeven, onder voorwaarde van voldoen aan de dan geldende corona verplichtingen.

Als je dit gegeven doortrekt met de nog vage ontwikkelingen rond het garantiefonds voor de evenementenbranche, de geldende reisbeperkingen tussen landen onderling (met name van belang bij Psy-Fi), én de matige progressie van de vaccinatiegraad, blijft het uiterst twijfelachtig in hoeverre evenementen dit jaar überhaupt kunnen worden gehouden.  

Bestemmingsplan

De steeds terugkerende bewering in (ontwerp)plannen, in de media en nu ook weer in de gemeentelijke nieuwsbrief: namelijk dat het nieuwe bestemmingsplan een stevige bescherming zal gaan bieden voor omwonenden en andere gebruikers van de Groene Ster is een volkomen uit de lucht gegrepen stelling. In het ter beschikking gestelde dossier over de bestemmingsplanherziening is die veronderstelde (burger)bescherming nergens onderbouwd. Het wordt enkel als een statement geplaatst zonder nadere motivering. Maar los van het gebrek aan een goede onderbouwing is het eenvoudig vast te stellen dat de afgelopen 7 jaren een subtiel opgaande trend te bespeuren is geweest in oprekking van vergunningsvoorwaarden in de zin van toenemende bezoekersaantallen, geluidsnormen, beslaglegging op de openbare ruimte (zowel in tijd als oppervlakte), nachtactiviteiten (geluid/kamperen), inbreuk op/afbraak van natuurwaarden, etc. Van enige concessie bij de belangenafweging richting omwonenden, recreanten, en natuuraspecten is nauwelijks sprake. De route die de gemeente keer op keer volgt is het maximaal faciliteren van festivals en het zoeken naar loopholes om beperkende regelgeving of gerechtelijke uitspraken te omzeilen (zie ook het rapport van de gemeentelijke Rekenkamer over het vergunningenbeleid Groene Ster).
Soms wordt er in een enkel geval ogenschijnlijk geluisterd, maar uiteindelijk wordt er met dat luisteren weinig gedaan: er is altijd veel begrip, maar weinig steun. Iets wat ook bij andere politiek gedreven instanties wel vaker opvalt. Het project ‘Andere Overheid’ zal nog wel even duren.

In de gemeentelijke nieuwsbrief staat vermeld dat in het tweede kwartaal het ontwerpplan voor het nieuwe bestemmingsplan zal worden gepresenteerd en ter inzage komt te liggen voor een eventueel in te dienen zienswijze. Vervolgens zal na de zomer het plan worden aangeboden aan de gemeenteraad, en de verwachting is dat in 2022 het nieuwe bestemmingsplan dan in werking zal treden. Deze mededeling is voor ons ook nieuw! Het is merkwaardig dat hierover niets is verteld tijdens het gesprek met burgemeester en wethouder. Daarbij is immers het bestemmingsplan als gespreksonderwerp aan de orde geweest.

Nu zijn al meerdere keren dergelijke ‘vergezichten’ door de gemeente gepresenteerd. De aangekondigde tervisielegging van het ontwerpplan zou volgens het originele ‘Plan van Aanpak’ bijvoorbeeld medio 2018 (!) moeten worden gerealiseerd. Het één na laatste ‘vergezicht’ dateert van ruim een jaar geleden, waarbij in mei 2020 het ontwerpplan het daglicht zou moeten zien. En nu staat volgens de betreffende nieuwsbrief de aanbieding van het ontwerpplan in het 2de kwartaal 2021 pas op de rol.

Natuurlijk zou dat deze keer best zo kunnen gebeuren; dat weten wij ook niet. Maar de aangekondigde realisatie van een (onherroepelijk!) vernieuwd bestemmingsplan vóór aanvang van het seizoen 2022 is nogal ‘wishfull thinking’ van dit bestuur. Zie ook het procedureschema van een bestemmingsplan met bijbehorende realisatiedata.

Alleen al met een mogelijke beroepsprocedure bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (A.b.RvS) kan zomaar een jaar gemoeid kan zijn, zo niet meer. Dat betekent dan (en die kans is vrij groot) dat ook het seizoen 2022 enkel volgens omgevingsvergunningen kan worden gerealiseerd.