Klankbordgroep De Groene Ster

1 apr 2021 | Bestemmingsplan, Gemeente

Woensdag 31 maart heeft een derde (online) sessie plaatsgevonden van de Klankbordgroep De Groene Ster. Deze groep bestaat uit een aantal raadsleden uit verschillende fracties die periodiek worden bijgepraat door ambtenaren en (ad hoc) vakspecialisten betrokken bij het proces van herziening van het bestemmingsplan Groene Ster. De voorgaande sessies waren niet openbaar, maar de groep heeft besloten dat vanaf de derde bijeenkomst wel te gaan doen.

De aanleiding voor een dergelijke klankbordgroep komt voort uit een raadsbesluit n.a.v. het rapport van de gemeentelijke Rekenkamer dat het vergunningenbeleid rond evenementen in de Groene Ster in opdracht van de gemeenteraad heeft onderzocht.

De derde sessie betrof hoofdzakelijk een ambtelijke uiteenzetting van de gevolgde en nog te volgen procedurele stappen bij de realisatie van de herziening van het bestemmingsplan. In dat kader werd er een vrij optimistisch tijdspad geschilderd. Kort gezegd denkt de gemeente het plan ruim vóór het seizoen 2022 te hebben afgerond. Daar hebben wij een ander beeld bij. Maar goed, dat gaan we zien.

Inhoudelijk betrof de sessie een tamelijk basale uiteenzetting van ecologische onderzoeken, geluidsaspecten, alternatieve locaties voor evenementen in het kader van de MER (Milieu Effect Rapportage) en participatiemogelijkheden voor belanghebbenden. Voor GSD was deze sessie weinig concreet, maar ook van geringe nieuwswaarde.

Wat de ecologische onderzoeken en geluid betreft heeft GSD het e.e.a. al ter beoordeling voorgelegd aan de rechtbank en Raad van State. De uitkomst hiervan kan nog een behoorlijk impact hebben op de uiteindelijke ‘uitkomst’ van een eventueel nieuw bestemmingsplan.

De geluidsaspecten werden nader toegelicht door de ambtenaar met wiens denkbeelden wij al jaren lang worstelen en beschouwen als een belangrijk onderdeel van het probleem in het Groene Ster dossier.
Betrokken ambtenaar stelt dat er geen rechtstreekse wetgeving bestaat rond specifieke geluidsnormen bij evenementen. Dat is correct! Wel – zo stelt hij – wordt het e.e.a. genormeerd vanuit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en het daarmee samenhangende gemeentelijk geluidsbeleid uit 2018. Vervolgens geeft hij aan dat de grondslag voor de geluidsnormering voortkomt uit de Nota ‘Evenementen met een luidruchtig karakter’, de zogenaamde Nota Limburg uit 1996 (nota bene 25 jaar oud!). Hij stelt daarbij dat wat de gemeente Leeuwarden betreft zij een strenger beleid hanteert dan hetgeen de Nota aangeeft. Een opmerkelijk standpunt. Het is dan ook niet voor niets dat de ambtenaar door enkele raadsleden bevraagd werd op welke punten dat beleid dan strenger is. Daar kon hij geen helder antwoord op geven, maar gaf desgevraagd wel aan schriftelijk hierop nog terug te komen richting de Raad. Wij zijn benieuwd, want GSD bestrijdt deze opmerkelijke opvatting. Wel weten we dat de eerder genoemde denkbeelden van deze ambtenaar wel vaker zijn geloochenstraft door een rechter en dat hij moeite heeft gerechtelijke uitspraken te accepteren of hieraan gevolg te geven.

Wat de zoektocht naar alternatieve locaties betreft weet de ambtelijke ondersteuning nu al te vertellen dat ze de beschouwing van een mogelijk alternatieve locatie niet ziet als mogelijkheid om dat alternatief daadwerkelijk in te zetten, maar als verbeterde aanvulling en onderbouwing voor de keuze van de Groene Ster zelf. Daarbij komt ook dat de typische kenmerken van de Groene Ster als normatief kader wordt gesteld bij de ‘studie’ naar alternatieven. Dan weet je al wat de uiteindelijke keuze gaat worden.

Tenslotte wat betreft de participatie van belanghebbenden: het laatste contact dat GSD in het kader de bestemmingsplanherziening heeft gehad was op 5 maart 2018 met de uitvoerende projectleiding die names de gemeente acteert, de firma BügelHajema. Dat is wat ons betreft geen participatie maar enkel de mogelijkheid geweest om onze visie (waarmee overigens betrekkelijk weinig wordt gedaan) kenbaar te maken. Ons wensenlijstje is genotuleerd en daarmee basta.

De presentatieslides van deze derde sessie kunt u hier vinden en de online sessie alhier.