Leeuwarden doet vooral aan beeldvorming

2 nov 2021 | Bestemmingsplan, Gemeente, Rechtszaken

Onlangs heeft het College van B en W de gemeenteraad per brief geïnformeerd over de stand van zaken rond juridische trajecten in het vergunningendossier van de Groene Ster. Ook de voortgang van de herziening van het bestemmingsplan kwam hierbij aan de orde. Dezelfde brief is ook aan de direct omwonenden van de Groene Ster verstuurd.
Op zichzelf een goede zaak zou je denken, totdat je de verstrekte informatie – zoals GSD dit uiteraard heeft gedaan – beter gaat bekijken.

Na lezing kunnen wij niet anders concluderen dan dat het College met deze brief wil suggereren dat het allemaal wel meevalt met de recent uitgesproken oordelen door diverse rechtbanken (voorzieningenrechter, meervoudige kamer en Raad van State). Het College geeft in deze brief namelijk aan dat, met wat kleine aanpassingen aan de motivering van besluiten en een toevoeging van een vaag doch subtiel toetsingskader, de problemen kunnen worden opgelost waarmee de gerechtelijke uitspraken het College nu opzadelen.

Dat mag het College natuurlijk vinden / hopen. Wij zijn echter van mening dat de opzettelijk lichtvoetig en diffuus getoonzette brief eerder de beeldvorming moet dienen dan dat hij een feitelijke en zuivere reflectie beoogt te zijn van wat rechters met hun uitspraken hebben aangegeven.

Laten we een paar (niet alle!) van die uitspraken nog maar eens op een rijtje zetten:

  • uitspraak geluid Raad van State betekent serieuze aanpassing van geluid in zowel niveau als tijdsduur naar beneden, om te voorkomen dat omwonenden onduldbare hinder ondervinden;
  • uitspraak bodemprocedure handhaving geluid betekent dat de gemeente niet weg mag kijken maar ook buiten kantooruren doeltreffend en strikt moet handhaven;
  • uitspraken voorzieningenrechter inzake WttV betekent dat het houden van festivals in de Groene Ster feitelijk onmogelijk is geworden: de natuurschade die de festivals veroorzaken is onaanvaardbaar groot.

De afgelopen jaren moest GSD echter steeds weer constateren dat gerechtelijke uitspraken die de gemeente onwelgevallig waren, door het College ter discussie worden gesteld door de argumentatie van die uitspraken anders uit te leggen aan de hand van herschreven interpretaties van eigen, eerdere verweren. Ongeveer hetzelfde als het uit de sloot halen van reeds lang gestorven oude koeien dus.

Wij merken verder op dat wat betreft het proces van vergunningverlening, de gemeente met haar ambtenaren de aanbevelingen van de gemeentelijke Rekenkamer in praktische zin aan hun laars lappen, maar hun (peperdure) gedrag qua beeldvorming meestal aardig weten te verkopen aan de Raad. Deze laatste, zo is onze waarneming, wordt in feite zelfs keer op keer met de spreekwoordelijke kluit het riet ingestuurd.

Tenslotte wordt er in de brief melding gemaakt van de vorderingen met betrekking tot de herziening van het bestemmingsplan de Groene Ster — of beter gesteld de vertraging in die vorderingen.
Die vertraging wordt veroorzaakt (aldus het College) door een ingelaste processtap, zijnde een extra informatieronde. Dat is natuurlijk een vreemd besluit. De formele eerste stap in de participatie van burgers en belanghebbenden moet namelijk nog komen, te weten de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het ontwerpbestemmingsplan.

Wij hebben dan ook sterk het idee dat deze extra informatie/inspraakronde bovenal de beeldvorming moet dienen met het oog op een eventueel toekomstige procedure bij de rechtbank. Dit om een rechter te kunnen overtuigen dat alles in het werk is gesteld in het kader van participatie en inspraak.

Kortom, een brief aan raad en omwonenden die weinig meer biedt dan ongefundeerde en hier en daar zelfs faliekant onjuiste prietpraat. En dit alles uitsluitend in dienst van de beeldvorming.

Tot slot: over het nut van een herzien bestemmingsplan hebben we al in een voorgaand artikel op deze website iets geroepen. Een fopspeen voor festivalorganisatoren.