Uitspraak Adviescommissie Psy-Fi 2017

De Adviescommissie die zich gebogen heeft over de ingediende bezwaren van GSD tegen de vergunningverlening van Psy-Fi 2017, heeft uitspraak gedaan. Het meest opmerkelijke van de uitspraak is de gekozen aanvliegroute van deze commissie. In plaats van de opgebrachte bezwaren al dan niet gegrond te verklaren heeft deze adviescommissie er voor gekozen om een aantal bezwaren onder voorwaarden gegrond te verklaren. Zij maakt bij haar uitspraak namelijk een soort voorbehoud door verweerder (lees: gemeente) een kans bieden om een (in eerste instantie) gegrond verklaard bezwaar alsnog ongegrond te laten verklaren. De gemeente kan dat tot stand brengen indien zijn bij haar ‘beslissing op bezwaar‘ haar argumentatie uit haar aanvankelijke verweerschrift bij stelt dan wel beter onderbouwd. Een soort mogelijkheid dus voor verweer in tweede termijn. Juridisch gezien maakt zij (de commissie) zichzelf hier wel heel makkelijk vanaf.

Daarnaast heeft de commissie een aantal bezwaren niet ontvankelijk verklaard omdat zij verwacht dat deze bezwaren enkel nog voor 2017 en daarvóór golden en gelet op de uitspraken van de rechtbank in de bodemprocedure rond Psy-Fi 2015  (14 juli 2017) zich niet meer zullen voordoen tijdens het festivalseizoen van 2018 en daarna. Met ander woorden: deze bezwaren hebben verder geen feitelijk procesbelang meer. Aldus de opvatting van de adviescommissie; GSD denkt daar toch wat genuanceerder over.

Hoe dan ook is het advies – in tegenstelling tot vele andere bezwaarschriftenprocedures in het verleden – op verschillende manieren in te kleuren. Een simpel zwart-wit onderscheid (gegrond-ongegrond) is door ons niet te duiden. Uiteraard bent u vrij om van het uitgebrachte advies kennis te nemen.

Wij willen onze uiteindelijke appreciatie over deze bezwaarschriftenprocedure dan ook pas opmaken als het slotstuk van de procedure daar is, te weten de ‘beslissing op bezwaar‘ vastgesteld door het College van B&W. Dat is voor GSD bepalend in hoeverre een bodemprocedure bij de rechtbank (een soort beroep) zal worden ingezet.

Het krijgt dus nog een vervolg.

Herziening bestemmingsplan Groene Ster

Deze week is het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leeuwarden gestart met de voorbereidingen voor een herziening van het huidige bestemmingsplan van de Groene Ster. Het bestuur van deze gemeente heeft zich al meerdere keren openlijk geuit het natuur- en recreatiepark de Groene Ster te beschouwen als ‘het festivalterrein’ voor Leeuwarden en omstreken. Na het echec van de vele verloren rechtszaken rond dit dossier wil het College de inzet van de Groene Ster als festivalterrein voor vele meerdaagse muziekfestivals tijdens de zomermaanden beter verankeren door het huidige conserverende bestemmingsplan open te breken en deze drastisch te herzien. Daarvoor heeft ze onder meer de gemeenteraad nodig voor de uiteindelijke besluitvorming (deze wordt voorzien in januari 2019).

De raad is deze week geïnformeerd omtrent bovenstaand voornemen met de aanbieding van een Plan van Aanpak hoe de herziening van het bestemmingsplan moet worden vormgegeven. De documenten die de raad zijn toegestuurd kunt u hier vinden.

Zowel binnen het bestuur van GSD als extern vindt de komende tijd intensief overleg plaats en worden adviezen ingewonnen in het veld. Op korte termijn zult u door ons hierover nader worden geïnformeerd.

Mocht u reeds vragen of zorgen hebben over de voorgenomen herziening van het bestemmingsplan, schroomt u dan niet contact met ons op te nemen via info@groenesterduurzaam.nl

Bezwaren GSD tegen WttV 2017 overwegend gegrond verklaard

De belangrijkste bezwaren die GSD heeft ingediend tegen de vergunningverlening van het festival Welcome to the Village (WttV) editie 2017 zijn door de Adviescommissie gegrond verklaard. De gegrond verklaarde bezwaarschriften hebben betrekking op:

  • Evenementenvergunning (dient te worden vernietigd)
  • de ontheffing op de Zondagswet (dient te worden vernietigd)
  • de vaststelling van de geveldemping die niet voldoet aan de binnengrenswaarde van 25 dB(A)
  • het ontbreken van een gedegen onderzoek naar de vraag wanneer sprake is van onaanvaardbare hinder door bastonen in een woning
  • de ontheffing van het verbod om in de open lucht vuur aan te leggen

Een enkel bezwaarschrift is ongegrond verklaard omdat het beleid over het betreffende onderwerp inmiddels is aangepast. Het overblijvend aantal (1 à 2) kan in aanmerking komen voor een mogelijke bodemprocedure bij de bestuursrechter. Vooral omdat bij één van die bezwaren de Adviescommissie op het verkeerde been is gezet door verweerder (lees: gemeente) en er sprake is van (aantoonbare) opzettelijke manipulaties en valse verklaringen.

U kunt hier de uitspraak van de Adviescommissie nog eens nalezen. Voor het hele bezwaarschriftendossier klikt u hier.

Voor de goede orde: de Adviescommissie geeft een advies aan het College van Burgemeester & Wethouders. Dat College beslist uiteindelijk wat ze doet met het uitgebrachte advies (de zogenaamde ‘Beslissing op Bezwaar’). Afhankelijk van deze uitspraak zal GSD besluiten al dan niet een bodemprocedure te starten bij de bestuursrechter. Hoewel hierboven al enigszins is aangegeven dat er een ongegrond verklaard bezwaarschrift bestaat waarbij een aantal bedenkelijke praktijken zich heeft afgespeeld die juist een nadere juridische toetsing behoeft. Wordt vervolgd!

Amsterdam vraagt advies aan GSD voor haar evenementenbeleid

De gemeente Amsterdam heeft GSD gevraagd voor advies bij de ontwikkeling van een hernieuwd evenementenbeleid voor haar stad. In Amsterdam vinden de meeste evenementen plaats van heel Nederland. Dit geeft niet alleen veel plezier en profijt voor bezoekers en ondernemers van deze evenementen, maar betekent ook dat er sprake is van veel overlast voor omwonenden. Het is daarom dat wijlen burgemeester van der Laan enkele jaren geleden een overleg is gestart om samen met de gemeenteraad van Amsterdam het beleid omtrent evenementen opnieuw vorm te geven. Het doel van het nieuw te formuleren evenementenbeleid is dat in Amsterdam evenementen kunnen blijven plaatsvinden, maar dan wel zonder onnodige of overmatige overlast voor de omgeving.

Als onderdeel voor de ontwikkeling van het nieuw in te richten evenementenbeleid heeft de raadscommissie voor Algemene Zaken, Openbare Orde en Veiligheid op 9 januari jongstleden een expertmeeting in de raadszaal op het stadhuis van Amsterdam georganiseerd. GSD was als één van de drie externe experts uitgenodigd om vooral het fysiologisch aspect van geluid bij grote (muziek)evenementen nader toe te lichten. In september vorig jaar heeft GSD al eens een bericht hieraan gewijd en heeft u op deze website een notitie van GSD over dit onderwerp kunnen lezen. Deze notitie kwam onder de aandacht van de raadscommissie en vormde de aanleiding voor de uitnodiging van de gemeente Amsterdam.

Ter voorbereiding op de expertmeeting heeft Theo van Gelder (voorzitter GSD) de leden van de raadscommissie nog een aantekening toegestuurd. De (openbare) lezing door de voorzitter van GSD ten overstaan van de Amsterdamse Raadscommissie over het thema medisch en fysiologische aspecten van geluid bij grootschalige muziekevenementen in de open lucht, kunt u zien door te klikken op onderstaande afbeelding.

De volledige expertmeeting (met nog andere experts, zowel ambtelijk als extern) kunt u bekijken door te klikken op onderstaande link.

amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/472868/Cie%20AZ%20-%20Expertmeeting%20inzake%20het%20evenementenbeleid%2009-01-2018

Alternatieve locaties van de gemeente deugen niet

In diverse bezwaar- en rechtsprocedures waarbij (onder andere) de niet-toegankelijkheid van de Groene Ster tijdens festivals aan de orde komt, stelt de gemeente Leeuwarden in haar verweer telkens dat er in plaats van de Groene Ster legio alternatieven zijn voor omwonenden en recreanten.

GSD heeft een onderzoek gedaan naar deze alternatieven en komt tot conclusie dat deze gemeentelijke ‘oplossingen’ hooguit kunnen worden aangemerkt als een verkooppraatje voor een bezwaarschriftencommissie of een rechtszaak. Omwonenden en andere (reguliere) recreanten hebben er in elk geval weinig aan, want de aangewezen locaties blijken namelijk in de verste verte niet de kwalificatie “alternatief” te verdienen.

Ons onderzoek kunt u hier lezen.

Rechtbank spreekt zich wéér uit tegen gemeente Leeuwarden en Psy-Fi

Op 23 november is wéér een uitspraak gedaan door de Rechtbank Noord Nederland over Psy-Fi.

Dit keer ging het om een inwoner van Tytsjerksteradiel die bij de gemeente Leeuwarden bezwaar had gemaakt tegen de geluidsoverlast van Psy-Fi. De gemeente Leeuwarden vond dat hij geen “belanghebbende” was omdat hij te ver (meer dan 3 km) van de Groene Ster zou wonen om overlast te hebben. Om die reden wilde de gemeente Leeuwarden zijn bezwaar niet in behandeling nemen.

De rechter heeft uitgesproken dat het niet om de afstand gaat, maar om de vraag of iemand “hinder van enige betekenis” heeft. Voor geluid is dat bijvoorbeeld het geval als je niet kunt slapen vanwege de bastonen, niet buiten kunt zitten door de herrie of je niet kunt concentreren door geluidsoverlast binnenshuis.

De uitspraak kunt u hier lezen.

Open brief aan College van Leeuwarden

GSD heeft in een Open Brief aan het College van Burgemeester & Wethouders nog eens dringend onder de aandacht gebracht hoe de juridische werkelijkheid met betrekking tot meerdaagse festivals in de Groene Ster er op dit moment uitziet, en wat er aan het huidige Leeuwarder evenementenbeleid feitelijk mankeert. Dat is naar oordeel van GSD op dit moment heel erg veel.

In deze brief hebben we een aantal suggesties gedaan om te proberen de discussie tussen gemeente en GSD weer vlot te trekken. Dit advies behelst uiteraard het respecteren van alle gerechtelijke uitspraken door de gemeente en festivalorganisaties, maar ook het brengen van enige balans in het festivalvolume van de Groene Ster. Dit is met name hard nodig vanwege de extra evenementen die de gemeente in de Groene Ster wil toestaan in het kader van Cultureel Hoofdstad 2018.

U kunt de ‘Open Brief’ hier vinden.

GSD krijgt weer gelijk van de rechter

Op 14 juli jongstleden deed de meervoudige kamer van de Rechtbank Noord Nederland al uitspraak over een deel van een door GSD aangespannen bodemprocedure tegen Psy-Fi 2015-2016. Dat betrof de feitelijke vernietiging van de omgevingsvergunningen die noodzakelijk waren om af te wijken van het huidige bestemmingsplan van de Groene Ster om daarmee meerdaagse festivals in de Groene Ster mogelijk te maken.

Het resterende deel van het vonnis over eerder genoemde bodemprocedure heeft even op zich laten wachten, maar is nu uiteindelijk op donderdag 16 november uitgesproken. GSD is zeer verheugd te constateren dat zij op vrijwel alle punten in haar gelijk is gesteld. Dit geeft ons serieuze houvast en rugdekking bij de nog af te geven vergunningenreeks voor festivals in de Groene Ster in 2018. In ieder geval is met deze uitspraak van de rechter een festival als Psy-Fi in haar huidige vorm niet meer mogelijk. Zowel op het gebied van geluid, de claim op de publieke ruimte qua omvang en duur, alsmede ook diverse ecologische aspecten.

Een nadere uitdieping en betekenis van deze uitspraken zal binnenkort op de website nog worden gepubliceerd. De uitspraken zelf kunt u hier en hier vinden.

Medisch en fysiologische aspecten van geluidhinder bij evenementen

Onze stichting krijgt van belangstellenden veel inhoudelijke vragen over geluidshinder bij evenementen; de laatste tijd met name ook over de medische aspecten van die geluidshinder. Dat was voor het bestuur van GSD reden om een groepje deskundige sympathisanten van de stichting te vragen om een nota op te stellen over de medische en fysiologische aspecten van geluidshinder bij evenementen. Doel was een stuk te schrijven dat de leemten in de “Nota Evenementen met een Luidruchtig Karakter” (de zogenaamde Nota Limburg) opvult en de medische kant van geluidshinder reliëf geeft.

Onder redactie van GSD-voorzitter Theo van Gelder is er de afgelopen maanden hard gewerkt aan de Nota Medische en Fysiologische Aspecten van Geluidshinder bij Evenementen. Een gedegen en wetenschappelijk onderbouwd stuk, dat veel inzicht geeft in de relatie tussen gezondheid en de vaak forse geluidshinder bij evenementen.

In het bijzonder vragen wij uw aandacht voor het onderscheid tussen hoorbaar en voelbaar geluid en de zogeheten “niet-auditieve vormen” van geluidshinder die worden beschreven in hoofdstuk 2. De niet-auditieve gezondheidsschade van geluidhinder komt uitgebreid in hoofdstuk 4 aan de orde.

Wat mogen omwonenden van hun gemeente verwachten bij evenementen?

Wat mogen omwonenden van hun gemeente eigenlijk verwachten bij evenementen? Dit is de centrale vraag die wordt gesteld in het recente onderzoeksverslag van de Nationale Ombudsman “Van een koude kermis thuiskomen“.
Het is de vraag of en in hoeverre gemeenten behoorlijk omgaan met omwonenden van evenementen. Wat GSD betreft zijn de bevindingen van dit onderzoek buitengewoon herkenbaar voor de situatie rond de (meerdaagse) evenementen in de Groene Ster. De gelijkenis in dit rapport met de situatie in de Groene Ster is dermate treffend dat we u dit onderzoek niet willen onthouden.

Klik hier voor het rapport ‘Van een koude kermis thuiskomen‘.

In het rapport wordt verder ook verwezen naar de zogenaamde ‘behoorlijkheidswijzer‘. Een soort leidraad c.q. checklist waarmee volgens de Nationale Ombudsman overheden bij de uitvoering van hun taken zouden moeten werken om op een behoorlijke manier om te gaan met burgers.

Pagina 1 van 812345...Minst recente »