Merkwaardig vergunningsproces Promised Land

26 feb 2021 | Gemeente, Vergunningen

Zeven maanden geleden is een tweetal vergunningsaanvragen door de festivalorganisaties van Welcome to the Village (WttV) en Psy-Fi voor het seizoen 2021 formeel ingediend. Hoewel de gevolgde procedure die een wettelijke beslistermijn voorschrijft van maximaal 6 maanden inmiddels is verstreken, zijn de vergunningen voor deze festivals nog immer niet verstrekt.

Inmiddels is aan de hand van de in november uitgegeven Evenementenkalender 2021 duidelijk geworden dat ook het Promised Land Festival (PLF) gepland staat voor het seizoen 2021. 
Vlak vóór kerst 2020 is formeel bekend gesteld dat de organisatie van PLF een omgevingsvergunning op 11 december 2020 heeft aangevraagd. Overigens vemeldde deze bekendstelling zonder nadere toelichting dat daarop niet kan worden gereageerd. Anders dan de twee andere festivals verloopt dit vergunningenproces volgens de (gebruikelijke) reguliere procedure waarbij slechts een beslistermijn van 8 weken met een eventuele verlengingsmogelijkheid van nog eens 6 weken geldt.

Pas medio februari 2021 volgde de bekendmaking van de eveneens op 11 december 2020 ingediende aanvraag voor een evenementenvergunning voor PLF. Hierbij wordt wél de mogelijkheid tot reageren geboden met een inzagetermijn van twee weken en de eventuele indiening van zienswijze.
Bij inzage van de stukken behorende tot deze aanvraag (evenementenvergunning), bleek ook het gehele aanvraagdossier van de omgevingsvergunning te zijn toegevoegd. Formeel is dit laatste dossier voor andere belanghebbenden dan GSD nog immer niet ter inzage aangeboden.

Wat bevreemd is dat de aanvraagdossiers van alle drie festivals inhoudelijk weliswaar vrijwel identiek zijn, maar dat de gevolgde procedures wezenlijk van elkaar verschillen. De aanvragen voor WttV en Psy-Fi verlopen via de zogenaamde Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV), ook wel de uitgebreide procedure genoemd, terwijl PLF volgens de regulier procedure wordt behandeld. Hoe beide procedures procesmatig dienen te verlopen kunt u hier nader bekijken.

PLF staat qua evenement dagen voor maar liefst vier (!) dagen (was voorheen drie) gepland van donderdag 3 juni tot en met zondag 6 juni. Het draaiboek maakt melding van een maximaal bezoekersaantal van 10.000(!) (voorheen max. 6000). De opbouwfase start al op vrijdag 28 mei en dat is al over drie maanden. In het licht van de huidige crisis lijkt dit weinig realistisch.

De overheid heeft de evenementenbranche in het vooruitzicht gesteld borg te staan voor de aanloopkosten bij evenementen met 3000+ bezoekers die na 1 juli 2021 gaan plaatsvinden. Althans dat is het plan.
PLF kan dus niet gebruik maken van deze borgstelling en verzekeraars zullen het afgelasten van een festival als gevolg van een calamiteit zoals een pandemie, dit keer niet meer verzekeren.

Gaat dit festival eigenlijk wel plaatsvinden? En hoe kan een gemeente een vergunningstraject doorlopen voor een evenement dat met een dergelijke planning financieel onverantwoorde risico’s riskeert? 

Het meest merkwaardige is wel dat op het internet niets maar dan ook niets te vinden is over dit festival. Hun website bestaat niet meer en hun Facebookpagina wordt al sinds 2019 niet meer bijgehouden.

Wat is hier aan de hand?